Předpovědní povodňová služba

Informace od ČHMÚ

Předpovědní službu provádí podle vodního zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění a Metodického pokynu č. 4/2003 Ministerstva životního prostředí Český hydrometeorologický ústav. Jde o předpověď možnosti vzniku povodně a očekávaných vodních stavů. Výstražné a informační zprávy o stavu vody na jednotlivých tocích zveřejňuje denně k 7.00 hod. ranní Hlásná a předpovědní služba Českého hydrometeorologického ústavu na Internetové adrese: http://chmi.cz

Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány, popřípadě další účastníky ochrany před povodněmi o možnosti vzniku přirozené povodně a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech.

Kontakt na Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ

Český hydrometeorologický úřad, Ostrava Poruba, Tel.: 596900111, 596910284, 596910251