Pravidla převzetí řízení

Aktivace povodňových komisí obcí bude provedena při vyhlášení II. stupně povodňové aktivity. Organizační řízení záchranných prací provádí místní povodňová komise v součinnosti s HZS (pokud bude povolán k zásahu). Činnost, kterou obec není schopna svými silami a prostředky zabezpečit bude v souladu s platnými zákony vyžadovat od nadřízených složek. Povodňové orgány mohou v době povodně činit opatření a vydávat příkazy na ochranu před povodněmi. Tyto příkazy nejsou vydávány formou rozhodnutí podle správního řádu. Orgány a organizace jsou povinny pomáhat povodňovým orgánům při zajišťování ochrany před povodněmi.

Hlavními úkoly povodňového orgánu po vyhlášení příslušného stupně povodňové aktivity je varování obyvatelstva v místě povodně (megafony, sirény, SMS zprávy atd.), varování orgánů a organizací ohrožených povodněmi, varování povodňových orgánů ležících níže na toku o průběhu povodně a hlášení vyšším povodňovým orgánům o vývoji situace.

Při vyhlášení krizového stavu podle zákona o krizovém řízení platí na území postižené obce zvláštní režim. Fyzické osoby jsou povinny vykonávat po nezbytně nutnou dobu určené práce (§2 zák.240/2000 Sb.), platí povinnost fyzických a právnických osob poskytnout věcné prostředky ve prospěch řešení krizové situace (§29zák. 240/2000 Sb) i povinnost osob uposlechnout výzvy oprávněných orgánů krizového řízení, strpění omezení a poskytnutí věcných prostředků. Vyšší povodňový orgán, který převezme řízení ochrany před povodněmi, je povinen oznámit nižším povodňovým orgánům datum a čas převzetí, rozsah spolupráce a ukončení ochrany před povodněmi.