Povodňové prohlídky

Povodňové prohlídky organizují a provádějí povodňové orgány dle povodňových plánů nejméně 1x ročně, zpravidla před obdobím jarního tání, nebo letních přívalových dešťů s úkolem prověřit, zda na vodních tocích, dílech a v záplavových územích nejsou závady, které by mohly výšit nebezpečí povodně, nebo její škodlivé následky. Zjistí-li povodňové orgány při povodňové prohlídce předměty nebo zařízení, které mohou způsobit horšení odtokových poměrů, nebo ucpání koryta vodního toku, mohou vyzvat vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavových území k jejich odstranění. Plán povodňových prohlídek stanoví předseda povodňové komise obce. Účast na prohlídkách stanoví předseda komise. Z výsledků prohlídek jsou pořizovány protokoly, které jsou archivovány na obecních úřadech u agendy povodňové komise.