Činnost povodňové komise při jednotlivých SPA

V28 Činnost při dosažení SPA
I. SPA Vyžaduje se věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí, zahajuje činnost hlásná i hlídková služba.
II. SPA Aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu. Povodňová komise i správci toků a objektů provádějí podle vlastních povodňových plánů následující zabezpečovací zařízení: rozrušování ledových celin a ledových bariér, odstraňování různých plovoucích předmětů a překážek znemožňujících plynulý odtok vody v tocích, ochranu přirozeného koryta a břehů proti narušování vysokým stavem vody, opravy břehových nátrží a jiných poškození břehů, ochranu objektů v inundačním území před přelitím hrází a zpětným vzdutím, ochranu čistíren odpadních vod, úpravny vody a prameniště veřejných vodovodů.
III. SPA Provádějí se prvořadé záchranné a zabezpečovací práce. V případě ohrožení životů je nutno provést řízenou evakuaci a zabezpečit nouzové ubytování a stravování postižených osob. Prioritou je  záchrana lidských životů, zdraví obyvatelstva a minimalizace škod. Jsou zřizována střediska humanitární pomoci,  vyhodnocovány došlé zprávy z jednotlivých míst a v případě že není možno provést záchranné práce vlastními silami a prostředky, je vyžádána pomoc cestou HZS pro zdolání mimořádně náročných podmínek.Po dobu působení stavu nebezpečí je zavedeno stálé telefonické hlášení s nadřízenými i součinnostními orgány a správci toku.