Stručná charakteristika

Území ORP Opava leží v severní části Moravskoslezského kraje. Jeho severní a severovýchodní hranice je součástí státních hranic mezi Českou republikou a Polskou republikou. ORP Opava sousedí s ORP Bruntál, Krnov, Kravaře, Vítkov, Ostrava, Hlučín a Bílovec.

Podle geomorfologického členění je území ORP Opava, patřící převážně do provincie Česká vysočina, rozčleněné do několika geomorfologických jednotek. Severní, níže položenou část území tvoří Opavská pahorkatina, patřící do oblasti Slezská nížina. Vyznačuje se jednotvárným, mírně zvlněným povrchem a relativně malými výškovými rozdíly. Jižní část, vyznačující se vyššími nadmořskými výškami, zaujímá celek Nízký Jeseník, součást Jesenické oblasti.

Celé území ORP Opava je odvodňováno řekou Odrou do Baltského moře. Řeka Opava vzniká spojením Bílé, Střední a Černé Opavy u Vrbna v Hrubém Jeseníku. Na území ORP Opava vstupuje východně od Úvalna (ORP Krnov) sleduje česko-polskou státní hranici (s výjimkou úseku u Holasovic) až po Opavu - MČ Vávrovice. Její údolí je široké, otevřené, s výraznou údolní nivou. Na řece jsou vybudovány jezy v Brumovicích, Holasovicích,Opavě (Držkovice, Vávrovice -2), Opavě-městě, v Opavě -MČ Komárově, Štítině, Háji ve Slezsku. Řeka Opava přijímá na území ORP Opava zprava pak větší přítoky, jako Čížinu, Hořinu, Heraltický potok a Velkou, které odvodňují Stěbořickou kotlinu, řeku Moravici a několik drobnějších přítoků z Polomské plošiny, jako je Raduňka, Sedlinka, Ohrozima a Hrabyňka. Řeka Opava nemá na svém toku umělou vodní nádrž s výrazným protipovodňovým účelem.

Významným vodním tokem na území ORP Opava je řeka Moravice, pramenící na příkrých svazích Velké kotliny pod Vysokou holí (1464 m. n. m.) v Hrubém Jeseníku. Údolí Moravice je hluboké, s příkrými zalesněnými svahy. Od přehradní zdi VN Kružberk po Hradec nad Moravicí (Žimrovice) tvoří řeka na 15,5 km dlouhém pruhu celkem 36 hluboko zaklesnutých meandrů, dále k ústí do řeky Opavy je její tok již přímý. Na řece Moravici je několik jezů (Žimrovice, Branka a Opava - Kylešovice – 2). Po celé délce svého toku má Moravice charakter horské řeky. Na území ORP Opava přijímá Moravice zprava Hradečnou se Záviliším potokem a 5 menších potoků, zleva pak kromě několika drobnějších přítoků Melčský potok, Meleček a Hvozdnici. Na řece Moravici je vybudovaná soustava vodních nádrží Slezská Harta – Kružberk s výrazným protipovodňovým účelem. Hvozdnice pramení na bruntálsku a vlévá se do Moravice těsně před jejím ústím před Opavou - Kylešovicemi. Svým 30 km dlouhým tokem s 10 drobnými přítoky odvodňuje jižní část Stěbořické kotliny. Na území ORP Opava je poměrně hodně vodních nádrží. Řada rybníků na Raduňce u Raduně, dále ve Stěbořicích, Slavkovský rybník, Pilný rybník a Jankův rybník podél Hvozdnice jižně od Slavkova, v Uhlířově, Štáblovicích, Mladecku, v Hradci nad Moravicí část Kajlovec. Tyto rybníky nemají výrazný protipovodňový účel.

Mimořádný význam mají umělé vodní nádrže.

Vodní nádrž na Čižině u Pochně (Brumovice), která má především ochranný význam před záplavami. V blízkosti Arboreta Nový Dvůr u Opavy byla zřízena menší vodní nádrž na potoce Velká, obdobného charakteru je vodní nádrž na Sedlince u Nových Sedlic, která má ochrannou funkci.

Seznam vodních toků

V1 Významné vodní toky
Vodní tok  Ohrožené obce Hydrologické pořadí Správce toku
Opava Brumovice (Skrochovice) 2-02-01-066 Povodí Odry,s.p.
Holasovice 2-02-01-076
Opava (Vávrovice, Opava, Malé Hoštice, Komárov) 2-02-01-086
Velké Hoštice 2-02-03-001
Štítina 2-02-03-003
Mokré Lazce  
Háj ve Slezsku (Háj ve Slezsku, Smolkov) 2-02-03-009
Moravice Hradec nad Moravicí (Domoradovice, Žimrovice, Hradec nad Moravicí) 2-02-02-073
Branka 2-02-02-077
Opava (Kylešovice, Komárov) 2-02-02-098
Hvozdnice Jakartovice (Bohdanovice, Jakartovice) 2-02-02-094
Mladecko 2-02-02-094
Dolní Životice 2-02-02-094
Slavkov 2-02-02-094
Otice 2-02-02-094
Opava (Kylešovice) 2-02-02-094
Čížina Brumovice (Pocheň, Brumovice, Skrochovice) 2-02-01-073
V2 Drobné vodní toky
Vodní tok  Ohrožené obce Hydrologické pořadí Správce toku
Sezina  Pustá Polom 2-01-01-118 Povodí Odry,s.p.
Velká (Jaktarka)  Opava-Jaktař, Zlatníky  
Pilšťský potok (Ostrá)  Opava-Kateřinky  
Kateřinský potok Opava – Malé Hoštice   
Otický příkop Opava - Kylešovice   SMO*, Povodí Odry,s.p.
Raduňka Raduň   LČR,s.p.
Hošťata Opava-Komárov   Povodí Odry,s.p.
Sedlinka Nové Sedlice, Štítina   LČR,s.p.
Strouha Opava-Komárov  

*Statutární město Opava od ř.km 0,000 po ř.km 3,200

*ZVHS, Prac. Krnov od ř.km 3,200 po ř.km 7,000

Seznam nádrží majících vliv na odtokové poměry

V3 Vodní tok Obec Název  Vlastník/správce
Na území ORP Opava
Čižina Brumovice VN Pocheň Povodí Odry,s.p.
Potok Velká Nový Dvůr   Povodí Odry,s.p.
Sedlinka Nové Sedlice   LČR,s.p.
Na území jiných ORP
Moravice VD Slezská Harta Povodí Odry,s.p. Bruntál
Moravice VD Kružberk Povodí Odry,s.p. Vítkov
Opava Petrův rybník Povodí Odry,s.p. Krnov

Seznam vodních děl

V4 Vodní tok Typ objektu: ochranné hráze Lokalizace objektu Břeh Vlastník/správce
ř.km od ř.km do
Opava
7,540 10,898 Dobroslavice, Kozmice, Jilešovice Pravý (součást soustavné úpravy) Povodí Odry s.p.
8,986 10,898 Dobroslavice, Kozmice, Jilešovice Levý
7,540 10,898 Dobroslavice, Kozmice, Jilešovice Pravý (součást soustavné úpravy)
21,080 21,700 Smolkov Pravý
28,930 32,649 Velké Hoštice Levý (odsazená)
33,955 34,900 Malé Hoštice Levý
38,140 39,000 Opava, Mostní ul. Levý
39,000 41,500 Opava Palhanec Pravý
56,850 65,100 Úvalno Pravý Obec Úvalno
Čížina
0,500 0,820 Pustý Mlýn Levý Povodí Odry s.p..
3,693 3,792 Pustý Mlýn  
V5 Vodní tok Typ objektu: jezy Název vodního vodní Vlastník/správce
ř.km od ř.km do
Opava
10,720 10,720 pevný jez Jilešovice Povodí Odry s.p.
16,360 16,360 pevný jez Háj
18,996 18,996 pevný jez Smolkov
22,000 22,000 pevný jez Lhota u Opavy
28,450 28,450 pevný jez Štítina
32,190 32,190 pevný jez Komárov
39,480 39,480 Opava - Městské sady
40,895 40,895 pevný jez Palhanec - Mlýn Herber
Moravice
3,323 3,323 pevný jez Kylešovice - Jaskchův jez Jiří Hauser, Kylešovice
3,945 3,945 klapkový jez Kylešovice - Mohrův Povodí Odry s.p..
7,650 7,650 pevný jez Branka
11,095 11,095 pevný jez Žimrovice
18,190 18,190 pevný jez Žimrovice – Weishunův Smurfit Kappa Czech, s.r.o.
Hvozdnice
10,000 10,000 pevný jez Dolní Životice Povodí Odry,s.p.
15,885 15,885 pevný jez Dolní Životice
17,390 17,390 pevný jez Litultovice - Luhy

Seznam objektů s nutností manipulace za povodně

V6 Říční km Objekt Vlastník/správce
VT Opava
41,190 Odběrný objekt Mlýn Herber s.r.o.,Palhanec
40,895 Vyústní objekt Mlýn Herber s.r.o.,Palhanec
39,490 PB odběrný objekt do městského náhonu a LB odběrný objekt MVE pana Rouska Opava, Městské sady (TS Opava), p. Rousek
32,190 LB odběr pro náhon Mlýnská strouha, nátok na MVE, odběr TEVA Czech Industries s.r.o. Obec Velké Hoštice, p. Šindler Rudolf, TEVA 
28,450 odběr vody pro zahradnictví ve Štítiněodběr vody pro MVE p. Zíka Přemysl, p. Stibor Antonín
VT Hvozdnice
10,000 Odběrný objekt pro Slavkovské rybníky, Rybářství Hodonín  Povodí Odry,s.p.

Křížení vodních toků

V7 Vodní tok Typ objektu: mosty Lokalizace objektu Vlastník/správce
ř.km od ř.km do
Opava
49,810 49,810 Holasovice SSMSK, provoz Opava
45,440 45,440 Neplachovice-Držkovice
40,420 40,420 Opava – Vávrovice, část Palhanec
37,890 37,890 Opava – Mostní ulice
37,250 37,250 Opava – Pekařská ulice
36,480 36,480 Opava – Ratibořská ulice
33,935 33,935 Opava, žel. trať Opava - Hlučín Správa dopravních cest, Olomouc
V8 Vodní tok Typ objektu: potrubí Lokalizace objektu Vlastník/správce
Profil
Opava
DN 500 Shybka na ulici Mlýnská SmVaK Ostrava a.s.
DN 300 Ulice Ratibořská
DN 150 Ulice Ratibořská
DN 300 Kateřinky
DN 300 Ulice Mlýnská

Místa citlivá na vznik zátarasů

V9 Vodní tok Typ místa Říční km
Opava Mosty 7,990; 10,920; 16,540; 18,570; 26,680; 33,935; 36,480; 37,250; 37,890; 39,400; 40,420; 43,190; 45,440; 53,310; 58,850
Lávky 2,105; 31,580; 32,380; 34,080; 35,730; 36,740
Čížina Mosty 0,060; 0,210; 0,340; 1,500; 2,720; 3,750; 5,180; 6,570; 10,770; 11,235; 11,817; 12,428; 13,010; 13,530; 14,100; 14,505; 15,000; 15,480
Lávky 0,505; 4,350; 11,541; 12,130; 12,895; 13,235; 13,937; 14,815
Moravice Mosty 0,600; 1,187; 1,560; 2,805; 3,937; 7,000; 8,865; 11,500; 24,760; 26,945
Lávky 5,970; 7,800; 9,370; 9,623; 10,175; 12,405; 14,255; 17,660; 22,380; 27,580

Postupové doby přirozených povodní

V10 Délka   Ze stanice Do stanice Doba postupu  
[km] (profil) (profil) [hod]
38 Moravice – Kružberk Moravice – Branka 7 – 9
33 Moravice – Branka Opava – Děhylov 5 – 9 
35 Opava, Opavice – Krnov Opava – Opava 7 – 9
28 Opava – Opava Opava – Děhylov 4 – 8

Přehled stanovených záplavových území

V11 Vodní tok ČHP Úsek v km od: Úsek v km do: Délka úseku Délka Z.Ú Qn
Opava   10,000 60,000 50 -  
Moravice   0,000 16,000 16,000 -  
Hvozdnice   0,000 27,790 27,790 -  
Čižina   0,000 9,000 9,000 -  

Zvláštní povodně

Mohou vzniknout poškozením VD Kružberk, VD Sl. Harta a VD Pocheň, údaje o těchto povodních jsou součástí Krizového plánu.