Povodňový plán ORP Krnov

Obec s rozšířenou působností Krnov, Moravskoslezský kraj

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV a VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.

 

Vodní toky: Opava, Opavice, Osoblaha (včetně přítoků)

Správci vodního toku Obce ve správě
Povodí Odry, s.p, Ostrava Krnov, Bohušov, Brantice, Dívčí Hrad, Holčovice, Janov, Jindřichov, Petrovice, Lichnov, Město Albrechtice, Osoblaha, Úvalno,Vysoká, Zátor II
Povodí Odry, s.p., Lesy ČR, s.p., pracoviště Krnov, Hošťálkovy, Liptaň, Slezské Rudoltice, Zátor I

Povodňový plán obce s rozšířenou působností je vypracován podle ustanovení § 65 a 71 hlavy IX. vodního zákona č. 254/2001 Sb. a podle Metodiky zpracované Krajským úřadem MS kraje a povodňovou komisí uceleného Povodí Odry.

Je to dokument obsahující způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně a možnosti ovlivnění odtokového režimu a zabezpečení organizace a přípravy zabezpečovacích prací. Pro obec s rozšířenou působností slouží na ochranu před povodněmi a ke koordinaci činnosti na spravovaném území v době povodně. V případě kdy hrozí nebezpečí povodně je důležitá připravenost a akceschopnost povodňových orgánů a včasné přijetí účinných opatření k minimalizaci případných následků.

Platí zásada, že povodňový plán menšího celku /obce, organizace/ musí být koordinován s povodňovým plánem většího území.

Aktuální legislativu lze nalézt na stránkách MŽP v sekci legislativa. Metodické pokyny a legislativa týkající se oblasti vod lze nalézt taktéž v sekci metodické pokyny. Tématické přehledy právních předpisů na webu Ministrestva zemědělství jsou dostupné zde.

Související právní předpisy

Předpis Číselné značení Slovní pojmenování
zákon 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon)
zákon 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
zákon 240/2000 Sb. o krizovém řízení (krizový zákon)
zákon 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému
zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon 128/2000 Sb. o obcích
zákon 129/2000 Sb. o krajích
zákon 17/1992 Sb. o životním prostředí
zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
zákon 166/1999 Sb. o veterinární péči (veterinární zákon)
norma TNV 752931 Povodňové plány
pokyn 4. Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby

Související WWW stránky

URL adresa Popis
www.kr-moravskoslezsky.cz převážně krizové řízení, ochrana obyvatelstva
www.hzsmsk.cz
www.ctvmo.cz/varovani.html
www.ochranaobyvatel.cz
www.emergency.cz
www.krizove-rizeni.cz
www.mvcr.cz/hasici/
www.pod.cz/portal/sap/cz použití nejčastěji pro monitoring počasí, stavu toků, prognózy...vhodné do povodňového plánu
www.chmu.cz
www.chmi.cz
www.voda.gov.cz
www.monsms.cz
www.medard-online.cz
http://hydro.chmi.cz hlásná a předpovědní povodňová služba