Povodňový plán ORP Havířov

Obec s rozšířenou působností Havířov, Moravskoslezský kraj

Zpracovatel: AHMOSE SOFTWARE, s.r.o. a VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.

 

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Aktualizační list

P. č. Tabulky č. Druh změny textu (upřesnění, rozšíření, zrušení) Datum změny Provedl / podpis
1. O1 Změny ve složení komise 8.7.2014 Ing. Návratová
2. V11, V12, V22, V23, O1, T3, T6, T9, T15 Změny ve složení komisí 9.2.2015 Ing. Návratová
3. V11, T6 Změny ve složení komise 23.11.2015 Ing. Návratová
4. O1, T6, T9, T15 Změny ve složení komisí 18.7.2016 Ing. Návratová
5. V22, V23,O1,O7 T6 Změny ve složení komisí 6.1.2017 Ing. Návratová
6. O1,T6 Změny ve složení komisí 10.4.2017 Ing. Návratová
7. O1,T6, T9 Změny ve složení komisí 19.12.2018 Ing. Návratová
8. O1,T6 Změny ve složení komisí 20.11.2019 Ing. Návratová
9. O1,T6 Změny ve složení komisí 21.5.2020 Ing. Návratová
         

Prověření aktuálnosti a samotná aktualizace povodňového plánu se provádí každoročně zpravidla před obdobím jarního tání. (§ 71, odst. 6 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).)

Aktuální legislativu lze nalézt na stránkách MŽP v sekci legislativa. Metodické pokyny a legislativa týkající se oblasti vod lze nalézt taktéž v sekci metodické pokyny. Tématické přehledy právních předpisů na webu Ministrestva zemědělství jsou dostupné zde.

Související právní předpisy

Typ předpisu Číslo předpisu Název předpisu
zákon 254/2001Sb. o vodách a o změně některých předpisů (vodní zákon) v platném znění
zákon 105/1991 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění poz. př.
zákon 129/2000 Sb. o krajích, ve znění poz. př.
zákon 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění poz. př.
zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění poz. př.
zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění poz. př.
zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
zákon 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
zákon 219/1999 Sb. o ozbrojených silách ČR, ve znění pozdějších předpisů
zákon 12/2002 Sb.  pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)
nařízení vlády 399/2002 Sb. kterým se provádí zákon č. 12/2002
nařízení vlády 462/2000 Sb. k provedení § 27 odstavec 8 a § 28 odst. 5 zák. č. 240/2000Sb.
vyhláška 178/2012 Sb. kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, v platném znění
vyhláška 255/2010 Sb. o TBD nad vodními díly
vyhláška 216/2011 Sb. o náležitostech manipulačních a provozních řádů VD
vyhláška 236/2002 Sb. o způsobu a rozsahu zpracování návrhu stanovování záplavových území
vyhláška 393/2010 Sb. o oblastech povodí
vyhláška 367/2005 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla
vyhláška 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
vyhláška 186/2002Sb. kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu
vyhláška 270/1998 Sb. osvobození od poplatků při obnově území
Metodický pokyn MŽP září 2005/č.14 Předpovědní a hlásná služba
Metodický pokyn MŽP duben 1999/č.4 Posuzování bezpečnosti přehrad za povodní
Metodický pokyn MŽP červenec 2000/č.7 Stanovení zvláštních účinků za povodní a jejich začlenění do povodňových plánů
Metodický pokyn MŽP červenec 2001/č.7 Navrhování, výstavba a provoz suchých nádrží
Metodický pokyn MŽP září 2005/č.15 Zpracování plánu ochrany území pod VD před zvláštní povodní
Metodický pokyn Mze květen 2003/č.2 Ošetřování, údržba a ochrana vegetace na sypaných hrázích malých vodních nádrží při jejich výstavbě, stavebních změnách, opravách a provozu
Metodický pokyn Mze květen 2003/č.2 Provádění technicko-bezpečnostního dohledu na hrázích malých vod. nádrží IV. Kategorie
Metodický pokyn MŽP říjen 1998/č. 5 Zabezpečení TBD dohledu na hrázích malých vodních nádrží IV. Kategorie
Metodický pokyn MŽP říjen 1998/č. 5 Vegetace na nízkých sypaných hrázích
Metodický pokyn MŽP   ke stanovení hodnot minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích
Metodický pokyn Mze květen 2003/č. 2 k provádění vodoprávního dozoru vodoprávních úřadů ve věcech v působnosti Mze
Metodický pokyn MV PO 4537/IZS-2001 kterým se stanoví některé podrobnosti a doporučení k metodice práce, přípravě členů a místům zasedání krizového štábu kraje, okresu a obce
Typ předpisu Číslo předpisu Název předpisu
TNV 752102 Úpravy potoků
TNV 752103 Úpravy řek
ČSN 752106 Hrazení bystřin a strží
ČSN 752120 Kilometráž vodních toků a nádrží
ČSN 752130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedením
TNV 752131 Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích
TNV 752303 Jezy a stupně
TNV 752321 Rybí přechody
ČSN 752401 Vodní nádrže a zdrže
ČSN 752410 Malé vodní nádrže
ČSN 752410 Malé vodní nádrže - 1. změna
TNV 752415 Suché nádrže
TNV 752910 Manipulační řády vodohospodář. děl na vodních tocích
ČSN 752911 Vodní značky
TNV 752925 Provoz a údržba vodních toků
TNV 752931 Povodňové plány
TNV 752932 Navrhování záplavových území
TNV 752935 Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodni
ČSN 753102 Odkaliště