Třetí stupeň povodňové aktivity

OHROŽENÍ VYHLAŠUJE SE

Povodňovou aktivitu pro svůj územní obvod vyhlašuje příslušný povodňový orgán – PK obce s rozšířenou působností.

Třetí stupeň (III) - stav ohrožení - vyhlašuje se při dosažení vodní hladiny v hlásném profilu k  červené značce

Vyhlašuje se při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území; vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření; provádějí se zabezpečovací práce a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

Stav pohotovosti a stav ohrožení se vyhlašuje na základě informací od Českého hydrometeorologického ústavu, Povodí Odry, s. p., PK správního obvodu Moravskoslezského kraje, Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, Povodňových komisí obcí ve správním obvodu ORP Havířov, Hromadných sdělovacích prostředků.

Č. Úkol/Opatření
1. Zajistit trvalou pohotovost všech členů PK.

Udržovat spojení s PK obcí ve správním obvodu ORP Havířov, informovat o povodňové situaci a stavu na území ORP Havířov.

Průběžně zjišťovat aktuální stavy a vývoj povodňové situace od obcí ve správním obvodu ORP Havířov.
2. Na základě těchto informací vyhlásit III. SPA (příloha Stav ohrožení - vyhlášení, kterou je možno upravit podle potřeby).
3. Spolupraovat s obcemi při naložení výpomocného materiálu pro zahrazení kritických míst a při případném rozvozu materiálu. Provádět organizaci zásahů.
4. Navázat spojení s následujícími organizacemi a osobami, sdělit informace o nastalém stavu bdělosti: Ostatní členové Povodňové komise ORP Havířov, Povodňové komise v působnosti ORP Havířov, Sousední PK ORP, PK správního obvodu Moravskoslezského kraje, ČHMÚ, Vodohospodářský dispečink Povodí Odry, státní podnik, Operační středisko HZS Moravskoslezského kraje - územní odbor.
5. Vydávat operativní úkoly
6. Sledovat určené úseký hlídkovou službou příslušných obcí.
7. Sbírat a zaznamenávat informace, provádět evidenční a dokumentační prace (foto, video).
8. Sledovat informace hromadných sdělovacích prostředků o předpovědi počasí.

Získávat informace od nadřízené PK Moravskoslezského kraje a správce toku (Povodí Odry, s. p. a Lesy ČR, s. p.).

Průběžně sledovat prognózu vývoje a stavu počasí pomocí Českého hydrometeorologického ústavu - www.chmi.cz nebo získávat informace od pobočky ČHMÚ Ostrava.
9. Zpracovat informace pro média.
10. Nabít akumulátory mobilních telefonů a vysílaček na plnou kapacitu.
11. Aktivovat všechny vybrané sily a prostředky a smluvně zajištěnou techniku od právnických osob. Pohotovost vybraných technických prostředků.
12. Vyčlenit dostatečné množství ochranných pomůcek pro případnou práci ve vodě a v dešti, kontrola základních zdravotnických pomůcek.
13. Prověřit provozuschopnost výstroje, nářadí a materiálu nutného pro práci (provazy, bidla, háky atd.). Zprovoznit svítilny.
14. Doplnit PHM do vozidel a techniky, která by byla nasazena při povodni.
15. Nachystat náhradní zdroj elektrické energie (elektrocentrála) pro případ výpadku - pro připojení počítače, tiskárny, nabíječek apod.
16. Zkontrolovat lékárničku s dezinfekčními prostředky.
17. Průběžně provádět zápisy do Povodňové knihy.
Pravidla převzetí řízení nadřízeným orgánem
V případě, že povodňová komise obce s rozšířenou působností dospěje k závěru, že již není schopna vlastními prostředky zabezpečit nutná protipovodňová opatření, řízení ochrany přebírá Krizový štáb obce s rozšířenou působností Havířov. Záchranné práce jsou pak prováděny v souladu s povodňovými plány obcí, krizovým plánem ORP Havířov, plány správců vodních toků a vodohospodářských děl a výpomocí právnických a podnikajících fyzických osob. V případě převzetí řízení povodně Krizovým štábem obce s rozšířenou působností Havířov zapíše pověřený pracovník do Povodňové knihy čas převzetí, a kdo převzetí nařídil a informuje nadřízený povodňový orgán. Ukončení řízení se rovněž zapíše do Povodňové knihy.