Těrlicko

Obec Těrlicko leží cca 5 km jihovýchodně od města Havířov a cca 11 km západně od města Český Těšín nadmořské výšce 260 m. Je součástí bývalého okresu Karviná, nyní ORP Havířov v Moravskoslezském kraji. Na katastrálním území obce o výměře 24,65 km² žije cca 4 280 obyvatel.

Katastrálním územím obce protéká říčka Stonávka s dalšími přítoky. Stonávka je levostranným přítokem řeky Olše, která odvodňuje části okresů Frýdek-Místek a Karviná. Délka toku je 33,7 km, plocha povodí měří 131,3 km² a průměrný průtoku ústí je 1,47 m³/s. Povodí horní Stonávky odvodňuje nejseverozápadnější cíp Moravskoslezských Beskyd. Pramení v nadmořské výšce kolem 750 m na jihovýchodních svazích vrchu Čupel. Po třech kilometrech Stonávka (u osady Stonávka) vystupuje z horského údolí a v Komorní Lhotce se slévá s potokem Ráztoka, čímž nabírá více než dvojnásobek svého objemu. U obce Těrlicko zadržuje vody Stonávky vodní nádrž Těrlicko. Hlavním účelem vybudování nádrže bylo zásobování průmyslových podniků užitkovou vodou, dále je využívána k rekreaci a ochraně před povodněmi. Pod přehradou leží na Stonávce obec Albrechtice, za níž ústí zprava poslední z významnějších přítoků, potok Chotěbuzka. Následuje obec Stonava a po dalších pěti kilometrech toku se Stonávka v nadmořské výšce 220 m vlévá v Karviné z levé strany do řeky Olše, která se následně vlévá do řeky Odry. Říčka Stonávka, potok Chotěbuzka a další přítoky tvoří hlavní toky ohrožující Albrechtice povodní.

Na katastrálním území obce se nachází vodní nádrž Těrlicko, která je možným ohrožením obce přirozenou i zvláštní povodní.

Mapa toků a vodních děl

image003.jpg, 73kB

Mapa toků

orp-havirov-mapa-toku-terlicko.jpg, 293kB

Vodní toky a jejich správci

T13 Identifikátor toku Správce Název Č. ČHP
10100140 Povodí Odry, s. p. Stonávka 1 2-03-03-052  
10211564 Lesy ČR, s. p. Hornodvorský p. (Hornodvorní) 2    
10213934 Správce obec Těrlicko Hradišťský potok 3    
10213653 Správce obec Těrlicko Vrazidlo 4    
10208657 Povodí Odry, s. p. Zavadovický p. 5    
10211242 Lesy ČR, s. p. Borky 6    
10217842 Lesy ČR, s. p. Zelené město 7    
10210288 Lesy ČR, s. p. Záguří - Čaplovecký potok 8    
10212338 Lesy ČR, s. p. Zadky 9    
10215316 Lesy ČR, s. p. Farský p. 10    
10213696 Lesy ČR, s. p. Osinský potok (Osiny) 11    
10209378 Lesy ČR, s. p. LP Stonávky v km 13,9 12    
10215121 Lesy ČR, s. p. Osinky 13    
10208744 Lesy ČR, s. p. LP Stonávky v km 13,2 14    
10208748 Lesy ČR, s. p. Brogůvka 15    
10212944 Lesy ČR, s. p. Kostelecký potok 16    
10217162 Lesy ČR, s. p. Od Pacalůvky 17    
10215093 Lesy ČR, s. p. PP Stonávky v km 12,35 18    
10211416 Lesy ČR, s. p. LP Stonávky v km 12,3 19    

Vodní díla a jejich správci

Na katastrálním území obce se nachází 2 vodní díla, která mohou zvýšit riziko zvláštních povodní.

T14 Název (popis) vodního díla, umístění, GPS Vlastník, provozovatel (kontaktní osoba), spojení Umístění vodního díla
Vodní nádrž Těrlicko

parcely

1572
49°44'23.586"N, 18°29'26.427"E

3904
49°44'30.678"N, 18°29'36.132"E

2645
49°45'43.224"N, 18°29'44.951"E

559/1
49°46'11.904"N, 18°30'39.026"E
Povodí Odry, státní podnik
Varenská 3101/49,
Moravská Ostrava, 70126 Ostrava
image006.jpg, 14kB  
parcela 1181

49°45"48.100"N, 18°31"10.907"E
OKD, a.s.
Prokešovo náměstí 2020/6,
Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
image007.jpg, 4,6kB  

Rozsah ohrožení

Obec Těrlicko je v rámci povodňové problematiky ohrožena několika zdroji:

  • Stonávka společně se svým největším přítokem na katastrálním území obce – Zavadovickým potokem,
  • Levostranné bezejmenné přítoky Stonávky těsně před ústím do přehrady v oblasti mokřad a vodoteč nad chatovou osadou Čaplovec ústící do vodní nádrže Těrlicko,
  • Extravilánové splachy ze strání západně od Těrlické přehrady,
  • Vodoteč u chatové osady „U Kříže“,
  • Ledové nápěchy v oblasti mokřad, kde ústí Stonávka do Těrlické vodní nádrže.

Hlavním zdrojem ohrožení pro katastrální území obce Těrlicko je bezesporu Stonávka před ústím do vodní nádrže Těrlicko. Při intenzivních dlouhotrvajících srážkách dochází k rozlivu řeky mimo své koryto, zaplavování oblastí podél toku v jižní části katastrálního území a následnému ohrožení zdraví a majetku obyvatel. Řeka četně meandruje a může se i díky povaze a neupravenosti koryta rychle rozvodnit. Do toku se přidávají vlivem případné nasycenosti půdy také splachy z okolních kopců a luk, což může také- přispět ke zhoršení situace. K toku Stonávky se dále z levé strany pod chatovou osadou „NOVA“ přidává Zavadovický potok, pojímající poměrně rozsáhlé území. Zavadovický potok má četně neupravené břehy a velké možnosti rozlivu například i v blízkosti zmíněné chatové osady.

Zdrojem ohrožení pro Horní Těrlicko zvláště chatovou osadu Čaplovec je několik drobných bezejmenných vodotečí ustících do mokřad před vodní nádrží Těrlicko. Tyto vodoteče v případě zvýšených srážek a nasycení jejich koryta vybřežují a ve spojení s extravilánovými splachy ze strání v Horním Těrlicku způsobují komplikace především na komunikacích, ale mohou ohrozit i nemovitosti resp. zdraví a životy místních obyvatel. Může zde dojít k zanášení koryta, lávek a propustků splavovanými předměty. Toto zanesení až ucpání může mít negativní vliv na průběh povodně.

Problematickou je dále bezejmenná vodoteč u chatové osady U Kříže. Tato vodoteč je po většinu roku vyschlá, v případě intenzivních a dlouhotrvajících srážek výrazně zvýší svůj průtok, a vlivem toho může dojít k ohrožení přilehlých nemovitostí, ale také zdraví a životů obyvatel. Vodoteč má velmi strmý spád a nevyzpytatelné koryto. Přidávají se k ní také splachy z přilehlých strání.

Za ohrožení z hlediska povodňové problematiky je považováno i tvoření ledových nápěchů v oblasti mokřad před ústím Stonávky do vodní nádrže Těrlicko. Tyto nápěchy se tvoří před nebo při jarním tání a ohrožují zejména břehy toku, mosty propustky a komunikace v blízkosti toku.

Kritická místa

Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Na katastrální území obce, postupujeme-li podél toku Stonávky, je první problematickým místem oblast před soutokem Stonávky a Zavadovického potoka. Zde se nachází velké množství nemovitostí v chatové osadě NOVA. Chatová oblast je v bezprostřední blízkosti obou toků a prakticky těsně nad jejich hladinou. V případě vybřežení Stonávky dochází nejprve k zaplavení brodu od ulice K Brodu, která je jedinou oficiální přístupovou cestou do osady. Osada je tak při zvýšených průtocích Stonavy odříznuta od hlavních komunikací a k překonání řeky je možné použít pouze mostek pro pěší v blízkosti brodu. Existuje zde i jiná dostupná komunikace pro automobily - zde je však cesta v soukromém vlastnictví a je zde vymezen zákaz vjezdu. V případě zvýšené hladiny Stonávky a zároveň zvýšené hladiny Zavadovického potoka může dojít i k rozlivu obou řek mimo jejich koryta a zaplavení nemovitosti v osadě. Zavadovický potok má četně meandrující koryto a nezpevněné břehy a případě zvýšených průtoků dochází k vymílání břehů a poutání naplavenin.

Stonávka se rozlívá při vysokých průtocích také v oblasti mokřad před ústím do Těrlické přehrady, kde ohrožuje blízké objekty. K toku Stonávky se zde přidávají také drobné vodoteče, které v případě intenzivních a dlouhotrvajících srážek výrazně zvýší svůj průtok, a vlivem toho může dojít k zanášení koryta, lávek a propustků splavovanými předměty. Toto zanesení až ucpání může mít negativní vliv na průběh povodně (může dojít např. k vybřežení drobných toků na komunikaci a následnému poškození zdraví nebo majetku).

Ve stejném místě může dojít v období tání k přicpání a hromadění ledových nápěchů. Ty mohou poškodit komunikace, mostky a břehové hrany toků i jinak negativně ovlivnit průběh případné povodňové situace, proto je třeba v této oblasti dbát na zvýšenou pozornost a průběžně odstraňovat příčiny komplikací z hlediska povodňové problematiky (naplavené předměty, ledové kry, spadané stromy apod.).

Dalším kritickým místem je na západním břehu vodní nádrže Těrlicko bezejmenná vodoteč v oblasti Čaplovec. Vodoteč lemuje komunikaci Čaplovecká a poté nedaleko osady ústí do vodní nádrže. Kritické jsou zejména propustky u této vodoteče a místa, kde dochází k rozlivům vodoteče na komunikaci. Tyto rozlivy mohou být velmi ohrožující a v případě jejich nastání je třeba je viditelně označit a částečně omezit dopravu v těchto místech za účelem předejití škod na zdraví a majetku. Vodoteč způsobuje také rozlití u parkoviště na břehu vodní nádrže. Severně od popisované vodoteče existuje riziko vzniku extravilánových splachů v důsledku nasycení půdy. Tyto splachy v případě dlouhotrvajících intenzivních srážek mohou ohrožovat komunikace Žermanická a část komunikace Těšínská, ale také benzinovou čerpací stanici u komunikace Těšínská.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblast podél bezejmenné vodoteče u chatové osady U Kříže. V případě výrazného rozlití může působit komplikace na místních komunikacích, ale i ohrozit přilehlé nemovitosti a zdraví i životy obyvatel.

Kritická místa na katastrální území obce Těrlicko

terlicko4.png, 462kB

Mapa záplavového území

terlicko8.png, 1,1MB

Povodňová komise obce Těrlicko

Povodňová komise obce : Těrlicko
Základní informace
Obec: Těrlicko Kód obce: 599158
Ulice: Májová Telefon: 596423239
Číslo popisné: 474 Fax:
PSČ: 73542 e-mail: ou@terlicko.cz
Poznámka: WWW stránky: http://www.terlicko.cz
Seznam členů povodňové komise

Jméno: Polášek Martin Mgr. Funkce v komisi: předseda Funkce: starosta
Adresa práce: Obecní úřad, Májová 474/16, 735 42 Těrlicko - Horní Těrlicko Telefon práce: 596423239

Jméno: Mašinská Anna Funkce v komisi: místopředseda Funkce: místostarosta
Adresa práce: Obecní úřad, Májová 474/16, Těrlicko Telefon práce: 596423979

Jméno: Galač Libor Funkce v komisi: člen Funkce:  
Adresa práce:   Telefon práce:  

Jméno: Gawlas Libor Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: referent
Adresa práce: OÚ Těrlicko, Horní Těrlicko Májová 474/16, 735 42 Těrlicko Telefon práce: 556205752

Jméno: Michejda Vladislav Funkce v komisi: člen Funkce:  
Adresa práce:   Telefon práce: 596423067

Jméno: Molin Petr Funkce v komisi: člen Funkce:  
Adresa práce:   Telefon práce:  

Jméno: Sýkorová Michaela Ing. Funkce v komisi: člen Funkce:  
Adresa práce: OÚ Těrlicko, Horní Těrlicko, Májová 474/16, 735 42 Těrlicko Telefon práce: 596423170

POVISync: 11.06.2020 12:54:58

První stupeň povodňové aktivity

BDĚLOST  NASTÁVÁ - NEVYHLAŠUJE SE!

První stupeň (I) - stav bdělosti - nastává při zvýšení hladiny ve vodních tocích nad normál a při dosažení vodní hladiny v hlásném profilu k zelené značce. Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí; tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby; vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí (vodní díla), zahajuje činnost hlásná a hlídková služba; na vodních dílech nastává tento stav při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně.

Č. Úkol/Opatření Zodpovídá
Nastane-li 1. SPA obdržením všeobecné výstrahy, nepodceňujte tuto situaci ani při slunečném počasí a zapojte do činnosti hlásnou a hlídkovou službu
1. Svolat část povodňové komise – posoudit vzniklou situaci.

Navázat spojení s PK ORP Havířov - informovat se o povodňové situaci na území ORP (vodní stavy a prognózy vývoje povodňových stavů - vodoprávní úřad). Informovat PK ORP Havířov o zjištěných povodňových informacích na k. ú. obce Těrlicko (kontaktní osoba Ing. Jana Návratová).

Navázat spojení s PK obce Třanovice - informovat se o povodňové situaci na území obce (vodní stavy a prognózy vývoje povodňových stavů - vodoprávní úřad).

Informovat PK obce Albrechtice (obec po toku níže) o povodňové situaci a stavu na k. ú. obce Albrechtice.
předseda PK
2. Zahájit činnost hlásné a hlídkové služby - průběžné sledování výšky vodní hladiny Stonávky a jejích přítoků.

(Pozn. - dochází ke stavu, kdy může dojít k ohrožení velkou vodou, ovšem také nemusí, velmi záleží na vývoji počasí, například delší dobu prší (rychlé odtávání sněhu) půda je již dešťovými srážkami nasycena a voda se dále nevsakuje (nebo půda je promrzlá), kanalizace na dešťovou vodu je přeplněna voda teče po komunikacích, atd.).
hlásná a hlídková služba posílená určenými členy PK, SDH
3. Sledovat informace hromadných sdělovacích prostředků o předpovědi počasí. Získávat informace od nadřízené PK ORP Havířov a správce toku (vodohospodářský dispečink Povodí Odry a Lesy ČR).

Průběžně sledovat prognózu vývoje a stavu počasí pomocí Českého hydrometeorologického ústavu - www.chmi.cz nebo získávat informace od pobočky ČHMÚ Ostrava (viz důležitá spojení)

Průběžně sledovat data ze srážkoměrů a hladinoměrů
Srážkoměry Karviná a Lučina:
http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&seq=20858344&x=13
http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&seq=307423&x=13

Srážkoměr Těrlicko:
http://www.pod.cz/portal/srazky/cz/index.htm
Limnigrafická stanice VD Těrlicko a Hladinoměrná monitorovací stanice Hradiště:

http://www.pod.cz/portal/sap/cz/index.htm
předseda PK
4. Provést povodňovou prohlídku Stonávky (kritická místa, důraz na předměty v těsné blízkosti břehové hrany vodních toků - složené dříví, popelnice, auta, atd. nebezpečí zanesení průtočných profilů).

Průběžně sledovat situaci na drobných vodních tocích na katastrálním území obce (viz. Kritická místa).
hlásná a hlídková služba posílená určenými členy PK, SDH
5. Provést kontrolu všech mostů a propustků na Stonávce a jejích přítocích (zejména Zavadovický potok) - možnost vzniku naplavenin a snížení průtočnosti profilů.

Provést kontrolu brodu u chatové osady NOVA.

Zvláštní pozornost věnovat oblasti chatové osady NOVA nad soutokem Stonávky a Zavadovického potoka

Provést kontrolu toků v chatové osadě Čaplovec chatové osadě U Kříže.

Zvláštní pozornost věnovat propustkům u ulice Čaplovecká.

Kontrola svahů a strání v oblasti Horního Těrlicka z důvodu extravilánových splachů.

Tyto činnost opakovat podle aktuální situace.
hlásná a hlídková služba posílená určenými členy PK, SDH
6. Připravit nezbytný počet pracovníků s technikou do pohotovosti. Navázat spojení s právnickými osobami, které poskytují vyčleněnou techniku a materiál. povodňová komise
7. Vyčlenit dostatečné množství ochranných pomůcek pro práci ve vodě a v dešti, kontrola základních zdravotnických pomůcek. SDH, určení členové PK
8. Prověřit provozuschopnost výstroje, nářadí a materiálu nutného pro práci (provazy, bidla, háky atd.). Zprovoznit svítilny. SDH, určení členové PK
9.Doplnit PHM do vozidel a techniky, která by byla nasazena při povodni. Přezkoušet náhradní zdroje elektrické energie. SDH, určení členové PK
10. Průběžně provádět zápisy do Povodňové knihy. zapisovatelka

Druhý stupeň povodňové aktivity

POHOTOVOST  VYHLAŠUJE SE

Povodňovou aktivitu pro svůj územní obvod vyhlašuje příslušný povodňový orgán – PK obce/města.

Druhý stupeň (II) - stav pohotovosti - vyhlašuje se při dosažení vodní hladiny v hlásném profilu ke žluté značce.

Vyhlašuje se v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň; vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti; aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu.

Č. Úkol/Opatření Zodpovídá
1. Svolat celou PK.

Prověřit telefonické spojení s PK ORP Havířov (kontaktní osoba Ing. Jana Návratová). - informovat je o situaci na k. ú. obce Těrlicko.

Prověřit spojení s PK obce Třanovice - informovat se o povodňové situaci na území obce (vodní stavy a prognózy vývoje povodňových stavů - vodoprávní úřad). Informovat PK obce Albrechtice (obec po toku níže) o povodňové situaci a stavu na k. ú. obce Těrlicko.
Předseda PK
2. Zjistit aktuální stav a vývoj povodňové situace od nadřízené PK ORP Havířov, správce toku (vodohospodářský dispečink Povodí Odry a Lesy ČR) a pomocí Českého hydrometeorologického ústavu - www.chmi.cz nebo přímo od pobočky ČHMÚ Ostrava (viz důležitá spojení).

Sledovat aktuální stav a vývoj povodňové situace z hromadných sdělovacích prostředků, sledovat informace o předpovědi počasí.

Průběžně sledovat data ze srážkoměrů a hladinoměrů

Srážkoměry Karviná a Lučina:
http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&seq=20858344&x=13
http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&seq=307423&x=13

Srážkoměr Těrlicko:
http://www.pod.cz/portal/srazky/cz/index.htm

Limnigrafická stanice VD Těrlicko a Hladinoměrná monitorovací stanice Hradiště:
http://www.pod.cz/portal/sap/cz/index.htm
povodňová komise
3. Na základě prověřených zpráv vyhlásit II. Stupeň Povodňové Aktivity , vyhlásit upozornění o zvyšující se tendenci hladiny a o možnosti evakuace při dalším zvyšování hladiny. (příloha Stav pohotovosti - vyhlášení, kterou je možno upravit podle potřeby)

Vyzvat obyvatele k zabezpečení plovoucích a volně ložených předmětů, ke zhodnocení způsobu zabezpečení a manipulace s domácím zvířectvem a k dobytí baterií mobilních telefonů.

Varovat obyvatele na celém katastrálním území obce, především přímo ohrožené fyzické a právnické osoby (ohrožené nemovitosti).
předseda PK,

členové PK,

SDH
4. Průběžně sledovat výšky vodní hladiny Stonávky a jejích přítoků.

Průběžně sledovat situaci na drobných vodních tocích na katastrálním území obce (viz. Kritická místa).
hlásná a hlídková služba posílená určenými členy PK, SDH
5. Provést kontrolu všech mostů a propustků na Stonávce a jejích přítocích (zejména Zavadovický potok) - možnost vzniku naplavenin a snížení průtočnosti profilů.

Provést kontrolu brodu u chatové osady NOVA.

Zvláštní pozornost věnovat oblasti chatové osady NOVA nad soutokem Stonávky a Zavadovického potoka

Provést kontrolu toků v chatové osadě Čaplovec chatové osadě U Kříže.

Zvláštní pozornost věnovat propustkům u ulice Čaplovecká.

Kontrola svahů a strání v oblasti Horního Těrlicka z důvodu extravilánových splachů.

Tyto činnost opakovat podle aktuální situace.
hlásná a hlídková služba posílená určenými členy PK, SDH
6. Provést případnou kontrolu dalších kritických míst dle situace určený člen PK
7. Připravit nezbytný počet pracovníků s technikou potřebných pro přípravnou evakuaci. určený člen PK
8. Informovat PK ORP Havířov resp. města Havířov o vzniklé povodňové situaci na k.ú. obce Těrlicko (kontaktní osoba Ing. Jana Návratová).zapisovatelka
9. Nabít akumulátory mobilních telefonů a vysílaček na plnou kapacitu.

Ve spolupráci s PČR instalovat zákazy vjezdu do ohrožených míst.
povodňová komise
10. Zkontrolovat PHM ve všech zařízeních určený člen PK
11. Příprava a instalace povodňových zábran. Řešit osobní a věcnou pomoc vybraným občanům (nemocní, imobilní, věkově starší atd.). SDH, určení členové PK
12. Pohotovost vybraných technických prostředků a smluvně zajištěné techniky od právnických osob. SDH a smluvně zajištěná technika
13. Průběžně vést záznamy do Povodňové knihy. zapisovatelka
14. Při stoupající tendenci hladiny Stonávky zajistit veškeré vybavení pro členy PK, včetně spacáků, jídla a pití. zapisovatelka
15.Nachystat náhradní zdroj elektrické energie (elektrocentrála) pro případ výpadku - pro připojení počítače, tiskárny, nabíječek apod. určený člen PK
16. Zkontrolovat lékárničku s dezinfekčními prostředky zapisovatelka
17. Provádění evidenčních a dokumentačních prací (foto, video). určený člen PK

Třetí stupeň povodňové aktivity

OHROŽENÍ   VYHLAŠUJE SE

Povodňovou aktivitu pro svůj územní obvod vyhlašuje příslušný povodňový orgán – PK obce/města.

Třetí stupeň (III) - stav ohrožení - vyhlašuje se při dosažení vodní hladiny v hlásném profilu k červené značce.

Vyhlašuje se při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území; vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření; provádějí se zabezpečovací práce a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

Č. Úkol/Opatření Zodpovídá
1. Svolat celou PK.

Zhodnotit situaci a vývoj počasí, rychlost stoupání hladin vody - získat informace od ČHMÚ (www.chmi.cz nebo přímo od pobočky ČHMÚ Ostrava), správců toků (vodohospodářský dispečink Povodí Odry a Lesy ČR), nadřízené PK ORP Havířov resp. města Havířov (kontaktní osoba Ing. Jana Návratová).

Průběžně sledovat data ze srážkoměrů a hladinoměrů:

Srážkoměry Karviná a Lučina:
http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&seq=20858344&x=13
http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&seq=307423&x=13

Srážkoměr Těrlicko:
http://www.pod.cz/portal/srazky/cz/index.htm

Limnigrafická stanice VD Těrlicko a Hladinoměrná monitorovací stanice Hradiště:
http://www.pod.cz/portal/sap/cz/index.htm
předseda PK
2. Na základě těchto informací vyhlásit III. SPA (příloha Stav ohrožení - vyhlášení, kterou je možno upravit podle potřeby).

Vyhlásit upozornění o zvyšující se tendenci hladiny toků a o evakuaci obyvatel.
předseda PK
Podobně jako u II. SPA:
3. Průběžně sledovat výšky vodní hladiny Stonávky a jejích přítoků.

Průběžně sledovat situaci na drobných vodních tocích na katastrálním území obce (viz. Kritická místa).
hlásná a hlídková služba posílená určenými členy PK, SDH
4. Provést kontrolu všech mostů a propustků na Stonávce a jejích přítocích (zejména Zavadovický potok) - možnost vzniku naplavenin a snížení průtočnosti profilů.

Provést kontrolu brodu u chatové osady NOVA.

Zvláštní pozornost věnovat oblasti chatové osady NOVA nad soutokem Stonávky a Zavadovického potoka

Provést kontrolu toků v chatové osadě Čaplovec chatové osadě U Kříže.

Zvláštní pozornost věnovat propustkům u ulice Čaplovecká.

Kontrola svahů a strání v oblasti Horního Těrlicka z důvodu extravilánových splachů.

Tyto činnost opakovat podle aktuální situace.
hlásná a hlídková služba posílená určenými členy PK, SDH
5. Provést případnou kontrolu dalších kritických míst dle situace. určený člen PK
6. Informovat PK ORP Havířov resp. města Havířov o vzniklé povodňové situaci na k.ú. obce Těrlicko (kontaktní osoba Ing. Jana Návratová). zapisovatelka
7. Při zvyšující se tendenci hladiny Stonávky případně ohrožení zdraví a majetku osob v případě sesuvů svahů připravit evakuační středisko.

V případě potřeby zabezpečit evakuaci ohrožených osob (logistické zajištění – strava, ošacení, informace příbuzným, atd.).

Podle požadavků občanů poskytnout personální, technickou a materiální pomoc (věcná a osobní pomoc starším osamoceným občanům, invalidům, atd…).
SDH, Povodňová komise
8. Nabít akumulátory mobilních telefonů na plnou kapacitu.  povodňová komise
9. Zkontrolovat PHM ve všech zařízeních určený člen PK
10. Odvoz (odtah) vozidel zaparkovaných uvnitř záplavového území.

Odstraňovat naplavené předměty zabezpečovat průtočnost (viz kritická místa).
řidiči, SDH, Povodňová komise
11. Nebezpečně zatopené prostory nebo cesty označit viditelným varováním. Vyznačit objížďky. Instalovat zákazy vjezdu (spolupráce s PČR).   PK, SDH, PČR
12. V případě nebezpečí zaplavení rozvaděčů elektrické energie (plynu) vypnout hlavní přívody.   určený člen PK
13.Předcházet možnému zamoření vody a půdy škodlivinami  - ropné produkty, barvy, hnojiva, atd. – informovat občany. určený člen PK
14. Podle stavu a situace plnit záchranné práce a evakuaci ohrožených občanů a domácího zvířectva. SDH, Povodňová komise
15. Provádění evidenčních a dokumentačních prací (foto, video).

Poskytnout informace obyvatelstvu a médiím.
Povodňová komise
16. Zápis do povodňové knihy provádět průběžně.

Mít trvalý přehled o evakuovaných občanech.
zapisovatelka
17. Nachystat pro členy PK náhradní oblečení určený člen PK
18. Rozdělit činnosti členům PK - nepřetržitá činnost předseda PK
19. Zajištění majetku v zaplavených oblastech (ostraha majetku). PK, SDH, PČR
Pravidla převzetí řízení nadřízeným orgánem
V případě, že nebude možno zvládnout povodňovou situaci vlastními silami, požádá povodňová komise o pomoc Povodňovou komisi obce s rozšířenou působností Havířov, ale nadále bude v rámci možností plnit úkoly povodňového orgánu.