Stupně povodňové aktivity

Stupni povodňové aktivity (SPA) se rozumí míra povodňového nebezpečí vázaná na směrodatné limity. Těmito limity jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na vodních tocích, popřípadě jsou vázána na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody ve vodní nádrži, vznik ledových jevů apod.). U zvláštních povodní vyjadřují vývoj a míru povodňového nebezpečí na vodním díle a na území pod ním. Jsou stanoveny tři stupně povodňové aktivity: bdělost, pohotovost, ohrožení. 6


6§ 70 zákona č. 254/2001 sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a Metodický pokyn Odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (Věstník MŽP částka 12/2011).