Seznam zařízení s manipulací za povodní

V6 Seznam zařízení s manipulací za povodní
Název zařízení VD Žermanice
Účel zařízení Dodávka vody pro průmysl, ochranná funkce
Vlastník zařízení Povodí Odry, s. p.
Manipuluje Povodí Odry, s. p.
Kdy manipuluje Dle manipulačního řádu
Název zařízení VD Těrlicko
Účel zařízení Dodávka vody pro průmysl, ochranná funkce
Vlastník zařízení Povodí Odry, s.p.
Manipuluje Povodí Odry, s.p.
Kdy manipuluje Dle manipulačního řádu

 

 

Vodní nádrž Žermanice - Zvláštní povodeň způsobena umělými vlivy

 

Žermanice tok Lučina na 26,860 km
Kategorie VD I.
Správce Povodí Odry, s. p.

 

Rozdělení prostoru nádrže (výškový systém Bpv - Balt po vyrovnání)

V7 Kóta Zatopená plocha Objem
min max mil m² mil m³
Stálé nadržení 267,6 274,3 0,025 - 0,278 0,012 - 0,982
Zásobní prostor 274,3 291,1 0,278 - 2,172 0,982 - 19,455
Retenční ovlad. 291,1 293,5 2,172 - 2,471 19,455 - 25,027

 

Manipulace za velkých vod

 

Dostoupí-li hladina v nádrži kóty 291,1 m n. m., tj. hladiny zásobního prostoru, řídí se velikost odtoku z nádrže spodními výpustmi v závislosti na přítoku do nádrže a to tak, že odtok je roven přítoku až do hodnoty 20 m³/s. Při dalším stoupání přítoku do nádrže je odtok z nádrže udržován na hodnotě 20 m³/s a plní se ochranný prostor nádrže.

 

V případě, že na vzestupné větvi povodňové vlny je dosažena kóta hladiny v nádrži 292,6 m n. m., je nutno odtok z nádrže zvýšit na 40 m³/s. Při dosažení kóty hladiny v nádrži 293,4 m n. m. je nutno zvýšit odtok z nádrže tak, aby hladina v nádrži již dále nestoupala.

 

V případě, že na poklesové větvi povodňové vlny je dosažena kóta hladiny v nádrži 293,4 m n. m., je nutno zvýšit odtok z nádrže tak, aby hladina v nádrži stále nestoupala.

 

Po následném poklesu přítoku do nádrže pod hodnotu 20 m³/s je ochranný prostor nádrže prázdněn setrvalým odtokem 20 m³/s až do poklesu hladiny na kótu 291,1 m n. m.

 

Neškodný odtok je 20 m³/s.

 

Z hlediska rozsahu možných škod způsobených zvláštní povodní na zasaženém území a na samotných vodních dílech je nejkritičtější a pro rozhodování povodňových orgánů zásadní zvláštní povodeň typu 1.

 

Zvláštní povodeň typu 1

 

Z analýz kritických provozních situací vyplývá:

  • K převedení katastrofální povodně je vodní dílo technicky vybaveno (hrazené přelivy).
  • K poruše betonové tížní hráze s následkem vzniku zvláštní povodně může teoreticky dojít vysunutím betonových bloků po základové spáře.
  • Průlomová vlna pak dosáhne objemu 31,5 mil. m³ při kulminačním průtoku 14 000 m³/s.

Rozsah ohroženého území

Profil toku Dotoková doba (hod.) Kóta max. hladiny Bpv (m n. m.) Max. průtok (m³/s)
Most Horní Bludovice 0,27 274,5 10 085

„Vodní dílo Žermanice – studie kritických situací” zpracovaná firmou Hydro Expert spol. s r.o. Praha, prosinec 2000.

Vodní nádrž Těrlicko - Zvláštní povodeň způsobena umělými vlivy

Těrlicko tok Stonávka 12,450 km
Kategorie VD I.
Správce: Povodí Odry, s.p.

Rozdělení prostoru nádrže (výškový systém Bpv)

V8 Kóta Zatopená plocha Objem
min max mil m² mil m³
Stálé nadržení 251,60 258,20 0,000 0,344 0,000 0,645
Zásobní prostor 258,20 275,60 0,344 2,397 0,645 22,657
Retenční ovlad. 275,60 276,20 2,397 2,495 22,657 24,125
Retenční neovl. 276,20 277,46 2,495 2,684 24,125 27,392

 

Manipulace za velkých vod

 

VD Těrlicko není prvkem vodohospodářské soustavy Povodí Odry a manipulace na VD Těrlicko nejsou tedy obsaženy v manipulačním řádu vodohospodářské soustavy Povodí Odry. Manipulace jsou prováděny dle manipulačního řádu VD Těrlicko a dle následujících zásad.

Dostoupí-li hladina v nádrži kóty 275,60 m n.m., tj. hladiny zásobního prostoru, zvětšuje se velikost odtoku z nádrže spodními výpustmi v závislosti na přítoku do nádrže tak, že odtok je roven přítoku až do hodnoty 35 m³/s. Při dalším stoupání přítoku do nádrže je odtok z nádrže roven 35 m³/s a plní se ovladatelný ochranný prostor nádrže.

V případě dosažení kóty hladiny v nádrži 276,30 m n.m. (tj. úrovně bezpečnostního přelivu) a dalšího stoupání hladiny je celkový odtok z nádrže udržován přivíráním spodních výpustí na hodnotě 35 m³/s.

V případě dalšího stoupání hladiny je nutno při dosažení kóty 277,36 m n.m. zvýšit odtok spodními výpustmi tak, aby pokud možno hladina v nádrži již dále nestoupala.

Tato velikost odtoku spodními výpustmi zůstává zachována až do poklesu přítoku do nádrže na hodnotu 35 m³/s.

Po následném poklesu přítoku do nádrže pod hodnotu 35 m³/s je ochranný prostor nádrže prázdněn 35-ti m³/s až do poklesu hladiny v nádrži na kótu 275,60 m n.m.

Neškodný odtok je 40 m³/s.

 

Stavy a průtoky na vodní nádrži Žermanice

Adresa: www.voda.gov.cz nebo http://www.pod.cz/portal/nadrze/cz/index.htm

Stavy a průtoky na vodní nádrži Těrlicko

Adresa: www.voda.gov.cz nebo http://www.pod.cz/portal/nadrze/cz/index.htm