Seznam použitých zkratek

 • ČČK - Český červený kříž
 • ČHMÚ - Český hydrometeorologický ústav
 • HOZ - Hlavní odvodňovací zařízení
 • HP - Hlásné profily
 • HZS - Hasičský záchranný sbor
 • IZS - Integrovaný záchranný sbor
 • KM - Kritická místa
 • KHS - Krajská hygienická stanice
 • k. ú. - Katastrální území
 • KVS - Krajská veterinární stanice
 • LG - Limnigraf
 • MP - Městská policie
 • MŽP ČR - Ministerstvo životního prostředí České republiky
 • POVIS HZS - Povodňový informační středisko hasičského záchranného sboru
 • ORP - Obec s rozšířenou působností
 • OÚ - Obecní úřad
 • PK - Povodňová komise
 • PK ORP - Povodňová komise obce s rozšířenou působností
 • SDH - Sbor dobrovolných hasičů
 • s. p. - Státní podnik
 • SPA - Stupeň (stupně) povodňové aktivity
 • TBD - Technickobezpečnostní dohled na vodních dílech I. a II. kategorie
 • VD - Vodní dílo
 • VHD - Vodohospodářský dispečink
 • ZZS - Záchranná zdravotní služba