Rozsah ohrožení

Obec Těrlicko je v rámci povodňové problematiky ohrožena několika zdroji:

  • Stonávka společně se svým největším přítokem na katastrálním území obce – Zavadovickým potokem,
  • Levostranné bezejmenné přítoky Stonávky těsně před ústím do přehrady v oblasti mokřad a vodoteč nad chatovou osadou Čaplovec ústící do vodní nádrže Těrlicko,
  • Extravilánové splachy ze strání západně od Těrlické přehrady,
  • Vodoteč u chatové osady „U Kříže”,
  • Ledové nápěchy v oblasti mokřad, kde ústí Stonávka do Těrlické vodní nádrže.

Hlavním zdrojem ohrožení pro katastrální území obce Těrlicko je bezesporu Stonávka před ústím do vodní nádrže Těrlicko. Při intenzivních dlouhotrvajících srážkách dochází k rozlivu řeky mimo své koryto, zaplavování oblastí podél toku v jižní části katastrálního území a následnému ohrožení zdraví a majetku obyvatel. Řeka četně meandruje a může se i díky povaze a neupravenosti koryta rychle rozvodnit. Do toku se přidávají vlivem případné nasycenosti půdy také splachy z okolních kopců a luk, což může také přispět ke zhoršení situace. K toku Stonávky se dále z levé strany pod chatovou osadou „NOVA” přidává Zavadovický potok, pojímající poměrně rozsáhlé území. Zavadovický potok má četně neupravené břehy a velké možnosti rozlivu například i v blízkosti zmíněné chatové osady.

Zdrojem ohrožení pro Horní Těrlicko zvláště chatovou osadu Čaplovec je několik drobných bezejmenných vodotečí ústících do mokřad před vodní nádrží Těrlicko. Tyto vodoteče v případě zvýšených srážek a nasycení jejich koryta vybřežují a ve spojení s extravilánovými splachy ze strání v Horním Těrlicku způsobují komplikace především na komunikacích, ale mohou ohrozit i nemovitosti resp. zdraví a životy místních obyvatel. Může zde dojít k zanášení koryta, lávek a propustků splavovanými předměty. Toto zanesení až ucpání může mít negativní vliv na průběh povodně.

Problematickou je dále bezejmenná vodoteč u chatové osady U Kříže. Tato vodoteč je po většinu roku vyschlá, v případě intenzivních a dlouhotrvajících srážek výrazně zvýší svůj průtok, a vlivem toho může dojít k ohrožení přilehlých nemovitostí, ale také zdraví a životů obyvatel. Vodoteč má velmi strmý spád a nevyzpytatelné koryto. Přidávají se k ní také splachy z přilehlých strání.

Za ohrožení z hlediska povodňové problematiky je považováno i tvoření ledových nápěchů v oblasti mokřad před ústím Stonávky do vodní nádrže Těrlicko. Tyto nápěchy se tvoří před nebo při jarním tání a ohrožují zejména břehy toku, mosty propustky a komunikace v blízkosti toku.