Rozsah ohrožení

V obci Horní Suchá existují tři potenciální zdroje povodňového ohrožení – tok Sušanky, levostranné přítoky Sušanky na k. ú. obce a extravilánové splachy.

Sušanka, pramenící jihovýchodně od Horní Suché nad vodní nádrží Těrlicko, má mírný spád a velmi omezené retenční prostory podél celého toku. Povodňové stavy jsou zde krátkodobé, s přímou návazností na intenzitu a délku místní srážky. V případě vybřežení Sušanky nedochází ke svižným průtokům a spíše k plošnému rozlivu.

Dalším možným zdrojem ohrožení na k. ú. obce jsou levostranné přítoky Sušanky – potok Koutňák, Podolkovický potok a dalších několik bezejmenných vodotečí. Tyto toky splavují poměrně rozsáhlé území a v případě dlouhotrvajících intenzivních srážek může dojít ke zvýšeným průtokům na těchto tocích. Ohrožující jsou v tuto chvíli mostky a propustky na tocích, kde může dojít k zanesení naplaveninami a následnému vylití mimo běžné koryto především v oblastech Podolkovice a Kouty.

Posledním potenciálním zdrojem ohrožení pro obec Horní Suchá jsou extravilánové splachy z okolních luk a polí. Díky dešťové kanalizaci v zastavěné části obce a odtokovým kanálům svedeným do Sušanky nepředstavují svahové splachy výrazné ohrožení.