Rozsah ohrožení

Obec Horní Bludovice a její katastrální území je nejvíce ohroženo třemi zdroji. Prvním je řeka Lučina a především její levostranný přítok Pazderůvka (soutok na k. ú. Žermanice), dalším jsou extravilánové splachy z okolních luk a polí a třetím a zřejmě nejvýraznějším zdrojem ohrožení jsou sesuvy svahů a strání vzniklé jako sekundární efekt vydatných srážek a splachů.

Průtok řeky Lučiny na katastrálním území je přímo ovlivněn vypouštěním z vodní nádrže Žermanice. Ani při zvýšených hodnotách odpouštění z přehrady vlivem dlouhotrvajících srážek na záchytném území přehrady nedochází k výrazným rozlivům Lučiny na katastrálním území Horních Bludovic. Tok, který však není vodní nádrží Žermanice regulován je říčka Pazderůvka, levostranný přítok Lučiny asi 750 metrů pod tělesem hráze. Tatovodoteč odvodňuje poměrně rozsáhlé území jihozápadně od Horních Bludovic a při intenzivních nebo dlouhotrvajících deštích výrazně vyšuje svůj průtok a úměrně k tomu taktéž průtok řeky Lučiny. Důsledkem toho je rozvodnění Lučiny v oblastech pod soutokem s Pazderůvkou.

Dalším zdrojem ohrožení jsou extravilánové splachy především z kopců a strání na pravém břehu Lučiny v centrální části katastrálního území. Tyto splachy závisí na nasycenosti půdy a také na intenzitě a délce lokálních srážek. Je obtížné definovat oblasti nebo kritická místa ohrožená přímo vlivem extravilánových splachů, přesto mohou tyto splachy velmi negativně ovlivnit průběh povodňové situace, případně samočinně ohrozit životy a majetek obyvatel obce.

Druhotným efektem lokálních srážek resp. extravilánových splachů jsou sesuvy svahů, strání a půdy četné především v severní části katastrálního území Horních Bludovic. Tyto sesuvy mohou ohrozit zdraví a životy obyvatel stejně jako hmotný majetek.

Na katastrálním území Horních Bludovic se dále nachází Špluchovský potok. Ten na území Horních Bludovic nepředstavuje výrazné riziko, může však ovlivňovat situaci na vodních tocích na území sousedního Havířova a dále Šenova.