Rozsah ohrožení

Město Havířov a jeho katastrální území je ohroženo z hlediska povodňové problematiky z několika zdrojů.

Nejvýznamnějším zdrojem ohrožení je řeka Lučina, která prakticky na celém katastrálním území podél svého toku vlivem výraznějších srážek zvýší svůj průtok a adekvátně i výšku hladiny. Průtok Lučiny, pomineme-li drobné přítoky na katastrálním území Horních Bludovic a Havířova, je závislý na množství vypouštěné vody z vodní nádrže Žermanice. Řeka má však na území Havířova četně meandrující koryto a velké množství prostoru pro rozliv. Nezřídka dochází k poškozování břehové hrany řeky, splavování předmětů a následnému ohrožení vlivem omezení průtoku Lučiny zanesením koryta naplaveninami.

V místní části Bludovice ohrožuje rozvodněná Lučina a několik drobných levostranných přítoků nemovitosti v oblastech Louky a Zákostelí. Podél toku výše se na pravém břehu Lučiny nacházejí četné zahrádkářské kolonie a jiné nemovitosti v soukromém vlastnictví a v majetku města. I zde dochází k ohrožení zdraví a majetku obyvatel v případě rozlití Lučiny mimo své běžné koryto.

Dalších ohrožujícím vodním tokem je v Havířově bezesporu Sušanka. V oblasti Prostřední Suchá ohrožuje Sušanka několik nemovitostí i při mírném rozlivu.

V oblasti nedaleko soutoku toků Lučiny a Sušanky dochází k širokému rozlití toků a následnému zaplavení kruhového objezdu - hlavního dopravního uzlu ve městě Havířov – a jeho blízkého okolí.

Problematickým je i méně výrazný tok na katastrálním území Havířova – Špluchovský potok, přitékající z jihu z k. ú. Horních Bludovice, resp. tok Venclůvka, do kterého se Špluchovský potok vlévá v oblasti Babí Hora. Tento drobný tok v případě intenzivních nebo dlouhotrvajících srážek výrazně zvýší svůj průtok, neboť splavuje poměrně velké území, a následně ohrožuje dvě čističky odpadních vod ve východním cípu katastrálního území Havířova - Dolní Datyni.

V centru Havířova – Města je z hlediska povodňové problematiky ohrožujícím zdrojem lokální zaplavení ulic a zastavěného území vlivem dlouhotrvajících intenzivních srážek a nedostačující kapacity místní kanalizace. Vlivem nedostatečné kapacity kanalizace může dojít k vyplavení místních studní a odtékání vody vrchním přepadem.

Druhotným efektem povodní resp. zvýšených srážek na území města Havířov je také velmi ohrožující uvolňování svahů a strání a následné sesuvy půdy. K těm dochází vlivem podmáčení a půdní eroze spojené se silným větrem a případnými srážkami.