Rozsah ohrožení - Albrechtice

Katastrální území obce Albrechtice ohrožuje z hlediska povodňové problematiky jednak řeka Stonávka, dále extravilánové splachy spojené se zvýšením průtoků na drobných přítocích Stonávky a existuje zde i možnost zvláštní povodně (kromě zvláštní povodně z vodního díla Těrlická přehrada, jejíž následky by byly katastrofální) iniciované drobnými nádržemí a rybníky na katastrálním území obce.

Průtok řeky Stonávky na katastrálním území Albrechtic je přímo ovlivněn vypouštěním z vodní nádrže Těrlicko (hráz vodního díla je vzdálena zhruba 500 metrů od zastavěné části obce). Ani při zvýšených hodnotách odpouštění z přehrady vlivem dlouhotrvajících srážek na záchytném území přehrady nedochází k výrazným rozlivům Stonávky mimo koryto tak, aby byla řeka zdrojem povodňového ohrožení zdraví a majetku obyvatel.

Zdrojem ohrožení však mohou být četné přítoky Stonávky, které v případě intenzivních a dlouhotrvajících srážek výrazně zvýší svůj průtok, a vlivem toho může dojít k zanášení koryta, lávek a propustků splavovanými předměty. Toto zanesení až ucpání může mít negativní vliv na průběh povodně (může dojít např. k vybřežení drobných toků na komunikaci a následnému poškození zdraví nebo majetku).

V případě nadměrných srážek může na katastrálním území dále docházet k ohrožujícím extravilánovým splachům zejména na pravém břehu Stonávky v oblasti Zámostí. Tyto splachy závisí na nasycenosti půdy a také na intenzitě a délce lokálních srážek. Je obtížné definovat oblasti nebo kritická místa ohrožená přímo vlivem extravilánových splachů, přesto mohou tyto splachy velmi negativně ovlivnit průběh povodňové situace, případně samočinně ohrozit životy a majetek obyvatel obce.

Dalším možným zdrojem ohrožení pro katastrální území obce jsou drobná vodní díla v oblasti Rakovec a Bělehrad a také v části Důlský. Tato vodní díla jsou neudržována a je zde omezená možnost manipulace. Vlivem Intenzivních dlouhotrvajících srážek může dojít k naplnění těchto vodních děl, přelití bezpečnostního přepadu nebo hráze a v krajním případě i k protržení tělesa hráze a následné zvláštní povodni.