První stupeň povodňové aktivity

BDĚLOST  NASTÁVÁ - NEVYHLAŠUJE SE!

První stupeň (I) - stav bdělosti - nastává při zvýšení hladiny ve vodních tocích nad normál a při dosažení vodní hladiny v hlásném profilu k zelené značce.

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí; tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby; vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí (vodní díla), zahajuje činnost hlásná a hlídková služba; na vodních dílech nastává tento stav při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně.

Č. Úkol/Opatření
Nastane-li 1. SPA obdržením všeobecné výstrahy, nepodceňujte tuto situaci ani při slunečném počasí a zapojte do činnosti hlásnou a hlídkovou službu
1. Svolat povodňovou komisi, aktivovat pracoviště PK ORP Havířov, posoudit vzniklou situaci.

Informovat PK obcí ve správním obvodu ORP Havířov o povodňové situaci a stavu na území ORP Havířov. Zjistit stav od obcí ve správním obvodu ORP Havířov.
2. Navázat spojení s následujícími organizacemi a osobami, sdělit informace o nastalém stavu bdělosti: Ostatní členové Povodňové komise ORP Havířov, Povodňové komise v působnosti ORP Havířov, Sousední PK ORP, PK správního obvodu Moravskoslezského kraje, ČHMÚ, Vodohospodářský dispečink Povodí Odry, státní podnik, Operační středisko HZS Moravskoslezského kraje - územní odbor.
3. Vydávání operativních úkolů.
4. Zahájit činnost hlásné a hlídkové služby.
5. Sběr a zaznamenávaní informací, provádění evidenčních a dokumentačních prací (foto, video).
6. Sledovat informace hromadných sdělovacích prostředků o předpovědi počasí.

Získávat informace od nadřízené PK Moravskoslezského kraje a správce toku (Povodí Odry, s. p. a Lesy ČR, s. p.).

Průběžně sledovat prognózu vývoje a stavu počasí pomocí Českého hydrometeorologického ústavu - www.chmi.cz nebo získávat informace od pobočky ČHMÚ Ostrava.
7. Připravit nezbytný počet pracovníků s technikou do pohotovosti. Navázat spojení s právnickými osobami, které poskytují vyčleněnou techniku a materiál.
8. Vyčlenit dostatečné množství ochranných pomůcek pro práci ve vodě a v dešti, kontrola základních zdravotnických pomůcek.
9. Prověřit provozuschopnost výstroje, nářadí a materiálu nutného pro práci (provazy, bidla, háky atd.). Zprovoznit svítilny.
10. Doplnit PHM do vozidel a techniky, která by byla nasazena při povodni. Přezkoušet náhradní zdroje elektrické energie.
11. Průběžně provádět zápisy do Povodňové knihy.