ORGANIZAČNÍ ČÁST

Předsedou povodňové komise ORP je primátor ORP. Další členy komise jmenuje ze zaměstnanců ORP zařazených do obecního úřadu a zástupců orgánů a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi.V případě souběžné činnosti povodňové komise obce a obce s rozšířenou působností pověřuje primátor řízením povodňové komise obce jiného člena komise. 3


³ §78 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).