Horní Suchá

Obec Horní Suchá leží cca 5 km severovýchodně od města Havířov a cca 10 km jihozápadně od města Karviná v nadmořské výšce 280 m. Je součástí bývalého okresu Karviná, nyní ORP Havířov v Moravskoslezském kraji. V Horní Suché je soustředěno velké množství průmyslových firem, které jí řadí k průmyslovým obcím. Na katastrálním území obce o výměře 9,79 km² žije cca 4 680 obyvatel.

Katastrálním územím obce protéká 10 km dlouhý potok Sušanka se svými přítoky , která dělí obec na severní část a jižní část. K severní patří Paseky a Podlesí a k jižní Podolkovice, Kouty a Centrum. Dále protéká severní částí Havířova a jeho městskými částmi. Sušanka má kamenité až kamenitobahnité dno a část břehů kolem toku je zpevněna kamennými bloky. Potok pramení v lesích severně od vodní nádrže Těrlicko ve dvou samostatných ramenech, které se do jednoho toku spojí u východního okraje městské části Havířova, v Suché. V části Havířova, Prostřední Suché je podél toku Sušanky vybudováno několik rybníků. Sušanka podtéká silnici směřující od kruhové křižovatky na okraji Havířova do centra města a nedaleko od těchto míst západně od místního koupaliště ústí Sušanka do řeky Lučiny. Celý tok prochází osídleným a zemědělsky obhospodařovaným územím, ale i územím značně destabilizovaným důlní činností a existencí složišť popílku i odkališť. Plocha povodí v ústí je 31,54 km², průtok v ústí při Q100je 48 m³/s. Potok Sušanka s jejími přítoky tvoří hlavní toky ohrožující obec Horní Suchá povodní.

Na katastrálním území obce se nachází několik vodních děl. Tato vodní díla jsou možným ohrožením obce zvláštní povodní.

Mapa toků a vodních děl

horni-sucha2.jpg, 142kB

Mapa toků

orp-havirov-mapa-toku-horni-sucha.png, 781kB

Vodní toky a jejich správci

T10 Identifikátor toku Správce Název Č. ČHP
10100919 Povodí Odry, s. p. Sušanka 1 2-03-01-071  
10218462 Správce obec Horní Suchá bezejmenný tok 2    
10211848 Správce obec Horní Suchá bezejmenný tok 3    
10211692 Povodí Odry, s. p./ Správce obec Horní Suchá Koutňák 4    
10209904 Správce obec Horní Suchá   5    
10208674 Povodí Odry, s. p. Životický potok 6    
10210283 Správce Statutární město Havířov Lesní potok 7    
10211274 Správce obec Horní Suchá Podolkovický potok 8    

Vodní díla a jejich správci

Na katastrálním území obce se nachází čtyři vodní díla, které mohou zvýšit riziko zvláštních povodní.

T11 Název (popis) vodního díla, umístění, GPS Vlastník, provozovatel (kontaktní osoba), spojení Umístění vodního díla

parcela 3060/5

49°47'20.031"N,
18°27'56.358"E

Český rybářský svaz, místní organizace Havířov
Balzacova 1188/6, Podlesí,
736 01 Havířov

 

parcela 3116/1

49°48'48.113"N,
18°29'11.942"E


49°48'58.957"N,
18°29'20.218"E

Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové,
501 68 Hradec Králové
 

parcela 3118/1

49°48'33.207"N,
18°29'20.743"E

RPG RE Assets, s.r.o.
Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava,
701 97 Ostrava

 

parcela 3067/1

49°48'37.428"N,
18°28'20.610"E


parcela 3103/1

49°48'46.813"N,
18°28'40.302"E

RPG RE Assets, s.r.o.
Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava,
701 97 Ostrava

 

Rozsah ohrožení

V obci Horní Suchá existují tři potenciální zdroje povodňového ohrožení – tok Sušanky, levostranné přítoky Sušanky na k. ú. obce a extravilánové splachy.

Sušanka, pramenící jihovýchodně od Horní Suché nad vodní nádrží Těrlicko, má mírný spád a velmi omezené retenční prostory podél celého toku. Povodňové stavy jsou zde krátkodobé, s přímou návazností na intenzitu a délku místní srážky. V případě vybřežení Sušanky nedochází ke svižným průtokům a spíše k plošnému rozlivu.

Dalším možným zdrojem ohrožení na k. ú. obce jsou levostranné přítoky Sušanky – potok Koutňák, Podolkovický potok a dalších několik bezejmenných vodotečí. Tyto toky splavují poměrně rozsáhlé území a v případě dlouhotrvajících intenzivních srážek může dojít ke zvýšeným průtokům na těchto tocích. Ohrožující jsou v tuto chvíli mostky a propustky na tocích, kde může dojít k zanesení naplaveninami a následnému vylití mimo běžné koryto především v oblastech Podolkovice a Kouty.

Posledním potenciálním zdrojem ohrožení pro obec Horní Suchá jsou extravilánové splachy z okolních luk a polí. Díky dešťové kanalizaci v zastavěné části obce a odtokovým kanálům svedeným do Sušanky nepředstavují svahové splachy výrazné ohrožení.

Kritická místa

Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Z hlediska povodňové problematiky je nejvíce kritickým místem v obci Horní Suchá oblast mezi tokem Sušanky a obecním úřadem v centrální části obce. Při zvýšených srážkách zde dochází k rozlití Sušanky mimo koryto a následnému ohrožení Domova s pečovatelskou službou a domu 108/4.

Za další kritická místa lze považovat mostky a lávky v zastavěné části obce, které v případě výrazného zvýšení hladiny Sušanky, vlivem dlouhotrvajících srážek, mohou zadržovat naplaveniny a zhoršovat tak povodňovou situaci.

Problematická jsou dále místa na rozhraní nezalesněné a zalesněné krajiny v částech Podolkovice a kouty, kde může opět při zvýšených průtocích docházek k zadržování naplavenin na lávkách a propustcích a následnému negativnímu ovlivnění povodňové situace.

Kritická místa v obci Horní Suchá

horni-sucha10.jpg, 145kB horni-sucha11.jpg, 137kB

Mapa záplavového území

horni-sucha12.jpg, 349kB

Povodňová komise obce Horní Suchá

Povodňová komise obce : Horní Suchá
Základní informace
Obec: Horní Suchá Kód obce: 552739
Ulice: Sportovní Telefon: 596421208
Číslo popisné: 3 Fax: 596425739
PSČ: 73535 e-mail: starosta@hornisucha.cz
Poznámka: WWW stránky:  
Seznam členů povodňové komise

Jméno: Lipner Jan Ing. Funkce v komisi: předseda Funkce: starosta
Adresa práce: OÚ Horní Suchá, Sportovní 3/2, 735 35 Horní Suchá Telefon práce: 596425645

Jméno: Žerdík Josef Funkce v komisi: místopředseda Funkce: místostarosta
Adresa práce: OÚ Horní Suchá, Sportovní 3/2, 735 35 Horní Suchá Telefon práce: 596420295

Jméno: Kristian Libor npor. Mgr. Bc. Funkce v komisi: člen Funkce:  
Adresa práce:   Telefon práce: 596425566

POVISync: 11.06.2020 12:54:45

První stupeň povodňové aktivity

BDĚLOST  NASTÁVÁ - NEVYHLAŠUJE SE!

První stupeň (I) - stav bdělosti - nastává při zvýšení hladiny ve vodních tocích nad normál a při dosažení vodní hladiny v hlásném profilu k zelené značce. Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí; tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby; vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí (vodní díla), zahajuje činnost hlásná a hlídková služba; na vodních dílech nastává tento stav při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně.

Č. Úkol/Opatření Zodpovídá
Nastane-li 1. SPA obdržením všeobecné výstrahy, nepodceňujte tuto situaci ani při slunečném počasí a zapojte do činnosti hlásnou a hlídkovou službu
1. Svolat část povodňové komise – posoudit vzniklou situaci.

Navázat spojení s PK ORP Havířov - informovat se o povodňové situaci na území ORP (vodní stavy a prognózy vývoje povodňových stavů - vodoprávní úřad). Informovat PK ORP Havířov o zjištěných povodňových informacích na k. ú. obce Horní Suchá.

Navázat spojení s PK obce Žermanice - informovat se o povodňové situaci na území obce.

Informovat PK města Havířov (obec po toku níže) o povodňové situaci a stavu na k. ú. obce Horní Suchá

(kontaktní osoba Ing. Jana Návratová).
předseda PK
2. Zahájit činnost hlásné a hlídkové služby - průběžné sledování výšky vodní hladiny Sušanky a jejích přítoků.

(Pozn. - dochází ke stavu, kdy může dojít k ohrožení velkou vodou, ovšem také nemusí, velmi záleží na vývoji počasí, například delší dobu prší (rychlé odtávání sněhu) půda je již dešťovými srážkami nasycena a voda se dále nevsakuje (nebo půda je promrzlá), kanalizace na dešťovou vodu je přeplněna voda teče po komunikacích, atd.).
hlásná a hlídková služba posílená určenými členy PK, SDH
3. Sledovat informace hromadných sdělovacích prostředků o předpovědi počasí. Získávat informace od nadřízené PK ORP Havířov a správce toku (vodohospodářský dispečink Povodí Odry a Lesy ČR).

Průběžně sledovat prognózu vývoje a stavu počasí pomocí Českého hydrometeorologického ústavu - www.chmi.cz nebo získávat informace od pobočky ČHMÚ Ostrava (viz důležitá spojení)
Průběžně sledovat data ze srážkoměrů a hladinoměrů

Srážkoměr Lučina: http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&seq=307423&x=13
Srážkoměr Těrlicko: http://www.pod.cz/portal/srazky/cz/index.htm
předseda PK
4. Provést povodňovou prohlídku Lučiny a jejích přítoků (kritická místa, důraz na předměty v těsné blízkosti břehové hrany vodních toků - složené dříví, popelnice, auta, atd. nebezpečí zanesení průtočných profilů).

Zvláštní pozornost věnovat oblasti v bezprostřední blízkosti Domova s pečovatelskou službou (viz. Kritická místa) - nutná fyzická kontrola na místě.

Provést kontrolu Špluchovského potoka.
hlásná a hlídková služba posílená určenými členy PK, SDH
5. Provést kontrolu všech mostů a propustků na Sušance a jejích přítocích - možnost vzniku naplavenin a snížení průtočnosti profilů.

Kontrola toků Koutňák a Podolkovický potok.

Tyto činnosti opakovat podle aktuální situace.
hlásná a hlídková služba posílená určenými členy PK, SDH
6. Připravit nezbytný počet pracovníků s technikou do pohotovosti. Navázat spojení s právnickými osobami, které poskytují vyčleněnou techniku a materiál. povodňová komise
7. Vyčlenit dostatečné množství ochranných pomůcek pro práci ve vodě a v dešti, kontrola základních zdravotnických pomůcek. SDH, určení členové PK
8. Prověřit provozuschopnost výstroje, nářadí a materiálu nutného pro práci (provazy, bidla, háky atd.). Zprovoznit svítilny. SDH, určení členové PK
9. Doplnit PHM do vozidel a techniky, která by byla nasazena při povodni. Přezkoušet náhradní zdroje elektrické energie. SDH, určení členové PK
10. Průběžně provádět zápisy do Povodňové knihy. zapisovatelka

Druhý stupeň povodňové aktivity

POHOTOVOST  VYHLAŠUJE SE

Povodňovou aktivitu pro svůj územní obvod vyhlašuje příslušný povodňový orgán – PK obce/města.

Druhý stupeň (II) - stav pohotovosti - vyhlašuje se při dosažení vodní hladiny v hlásném profilu ke žluté značce.

Vyhlašuje se v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň; vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti; aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu.

Č. Úkol/Opatření Zodpovídá
1. Svolat celou PK.

Prověřit telefonické spojení s PK ORP Havířov (kontaktní osoba Ing. Jana Návratová). - informovat je o situaci na k. ú. obce Horní Suchá.

Předseda PK
2. Zjistit aktuální stav a vývoj povodňové situace od nadřízené PK ORP Havířov, správce toku (vodohospodářský dispečink Povodí Odry a Lesy ČR) a pomocí Českého hydrometeorologického ústavu - www.chmi.cz nebo přímo od pobočky ČHMÚ Ostrava (viz důležitá spojení).

Sledovat aktuální stav a vývoj povodňové situace z hromadných sdělovacích prostředků, sledovat informace o předpovědi počasí.

Průběžně sledovat data ze srážkoměrů a hladinoměrů
Srážkoměr Lučina: http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&seq=307423&x=13

Srážkoměr Těrlicko: http://www.pod.cz/portal/srazky/cz/index.htm

povodňová komise
3. Na základě prověřených zpráv vyhlásit II. Stupeň Povodňové Aktivity , vyhlásit upozornění o zvyšující se tendenci hladiny a o možnosti evakuace při dalším zvyšování hladiny. (příloha Stav pohotovosti - vyhlášení, kterou je možno upravit podle potřeby)

Vyzvat obyvatele k zabezpečení plovoucích a volně ložených předmětů, ke zhodnocení způsobu zabezpečení a manipulace s domácím zvířectvem a k dobytí baterií mobilních telefonů.

Varovat obyvatele na celém katastrálním území obce, především přímo ohrožené fyzické a právnické osoby (ohrožené nemovitosti).
předseda PK,

členové PK,

SDH
4. Průběžně sledovat výšky vodní hladiny Sušanky a jejích přítoků.

Zvláštní pozornost věnovat v bezprostřední blízkosti Domova s pečovatelskou službou (viz. Kritická místa) - nutná fyzická kontrola na místě.
hlásná a hlídková služba posílená určenými členy PK, SDH
5. Provést kontrolu všech mostů a propustků na Sušance a jejích přítocích - možnost vzniku naplavenin a snížení průtočnosti profilů.

Kontrola toků Koutňák a Podolkovický potok.

Tyto činnosti opakovat podle aktuální situace.
hlásná a hlídková služba posílená určenými členy PK, SDH
6. Provést případnou kontrolu dalších kritických míst dle situace určený člen PK
7. Připravit nezbytný počet pracovníků s technikou potřebných pro přípravnou evakuaci Domu s pečovatelskou službou. určený člen PK
8. Informovat PK ORP Havířov resp. města Havířov o vzniklé povodňové situaci na k.ú. obce Horní Suchá (kontaktní osoba Ing. Jana Návratová). zapisovatelka
9. Nabít akumulátory mobilních telefonů a vysílaček na plnou kapacitu.

Ve spolupráci s PČR instalovat zákazy vjezdu do ohrožených míst.
povodňová komise
10. Zkontrolovat PHM ve všech zařízeních určený člen PK
11. Příprava a instalace povodňových zábran. Řešit osobní a věcnou pomoc vybraným občanům (nemocní, imobilní, věkově starší atd.). SDH, určení členové PK
12. Pohotovost vybraných technických prostředků a smluvně zajištěné techniky od právnických osob. SDH a smluvně zajištěná technika
13. Průběžně vést záznamy do Povodňové knihy. zapisovatelka
14. Při stoupající tendenci hladiny Sušanky zajistit veškeré vybavení pro členy PK, včetně spacáků, jídla a pití. zapisovatelka
15. Nachystat náhradní zdroj elektrické energie (elektrocentrála) pro případ výpadku - pro připojení počítače, tiskárny, nabíječek apod. určený člen PK
16. Zkontrolovat lékárničku s dezinfekčními prostředky zapisovatelka
17. Provádění evidenčních a dokumentačních prací (foto, video). určený člen PK

Třetí stupeň povodňové aktivity

OHROŽENÍ   VYHLAŠUJE SE

Povodňovou aktivitu pro svůj územní obvod vyhlašuje příslušný povodňový orgán – PK obce/města.

Třetí stupeň (III) - stav ohrožení - vyhlašuje se při dosažení vodní hladiny v hlásném profilu k červené značce.
Vyhlašuje se při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území; vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření; provádějí se zabezpečovací práce a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

Č. Úkol/Opatření Zodpovídá
1. Svolat celou PK.

Zhodnotit situaci a vývoj počasí, rychlost stoupání hladin vody - získat informace od ČHMÚ ( www.chmi.cz nebo přímo od pobočky ČHMÚ Ostrava), správců toků (vodohospodářský dispečink Povodí Odry a Lesy ČR), nadřízené PK ORP Havířov resp. města Havířov (kontaktní osoba Ing. Jana Návratová).

Průběžně sledovat data ze srážkoměrů a hladinoměrů:
Srážkoměr Lučina: http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&seq=307423&x=13
Srážkoměr Těrlicko: http://www.pod.cz/portal/srazky/cz/index.htm
předseda PK
2. Na základě těchto informací vyhlásit III. SPA (příloha Stav ohrožení - vyhlášení, kterou je možno upravit podle potřeby).

Vyhlásit upozornění o zvyšující se tendenci hladiny toků a o evakuaci obyvatel.
předseda PK
Podobně jako u II. SPA:
3. Průběžně sledovat výšky vodní hladiny Sušanky a jejích přítoků.

Zvláštní pozornost věnovat oblasti v bezprostřední blízkosti Domova s pečovatelskou službou (viz. Kritická místa) - nutná fyzická kontrola na místě.

hlásná a hlídková služba posílená určenými členy PK, SDH
4. Provést kontrolu všech mostů a propustků na Sušance a jejích přítocích - možnost vzniku naplavenin a snížení průtočnosti profilů.

Kontrola toků Koutňák a Podolkovický potok.

Tyto činnosti opakovat podle aktuální situace.
hlásná a hlídková služba posílená určenými členy PK, SDH
5. Provést případnou kontrolu dalších kritických míst dle situace. určený člen PK
6. Připravit nezbytný počet pracovníků s technikou potřebných pro přípravnou evakuaci Domu s pečovatelskou službou. určený člen PK
7. Informovat PK ORP Havířov resp. města Havířov o vzniklé povodňové situaci na k.ú. obce Horní Suchá (kontaktní osoba Ing. Jana Návratová). zapisovatelka
8. Při zvyšující se tendenci hladiny Sušanky připravit evakuační středisko.

Připravit klienty Domu s pečovatelskou službou na evakuaci (podle potřeby). Vyzvat obyvatele, aby si sbalili potřebné věci.

V případě potřeby zabezpečit evakuaci ohrožených osob (logistické zajištění – strava, ošacení, informace příbuzným, atd.).

Podle požadavků občanů poskytnout personální, technickou a materiální pomoc (věcná a osobní pomoc starším osamoceným občanům, invalidům, atd…).
SDH, Povodňová komise
9. Nabít akumulátory mobilních telefonů na plnou kapacitu.  povodňová komise
10. Zkontrolovat PHM ve všech zařízeních určený člen PK
11. Odvoz (odtah) vozidel zaparkovaných uvnitř záplavového území.

Odstraňovat naplavené předměty zabezpečovat průtočnost (viz kritická místa).
řidiči, SDH, Povodňová komise
12. Nebezpečně zatopené prostory nebo cesty označit viditelným varováním. Vyznačit objížďky. Instalovat zákazy vjezdu (spolupráce s PČR).   PK, SDH, PČR
13. V případě nebezpečí zaplavení rozvaděčů elektrické energie (plynu) vypnout hlavní přívody.   určený člen PK
14. Předcházet možnému zamoření vody a půdy škodlivinami  - ropné produkty, barvy, hnojiva, atd. – informovat občany. určený člen PK
15. Podle stavu a situace plnit záchranné práce a evakuaci ohrožených občanů a domácího zvířectva. SDH, Povodňová komise
16. Provádění evidenčních a dokumentačních prací (foto, video).

Poskytnout informace obyvatelstvu a médiím.
Povodňová komise
17. Zápis do povodňové knihy provádět průběžně. 

Mít trvalý přehled o evakuovaných občanech.
zapisovatelka
18. Nachystat pro členy PK náhradní oblečení určený člen PK
19. Rozdělit činnosti členům PK - nepřetržitá činnost předseda PK
20. Zajištění majetku v zaplavených oblastech (ostraha majetku). PK, SDH, PČR
Pravidla převzetí řízení nadřízeným orgánem
V případě, že nebude možno zvládnout povodňovou situaci vlastními silami, požádá povodňová komise o pomoc Povodňovou komisi obce s rozšířenou působností Havířov, ale nadále bude v rámci možností plnit úkoly povodňového orgánu.