Horní Bludovice

Obec Horní Bludovice leží cca 4 km jižně od města Havířov v nadmořské výšce 280 m. Je součástí bývalého okresu Karviná, nyní ORP Havířov v Moravskoslezském kraji. Na katastrální území obce o výměře 8,99 km² žije cca 2 000 obyvatel. Obec má dva katastry:

  • Horní Bludovice
  • Prostřední Bludovice

Katastrálním územím obce protéká řeka Lučina a Špluchovský potok s dalšími přítoky. Lučina je vodohospodářsky významný vodní toka přítok řeky Ostravice a odvodňuje oblast na pomezí okresů Frýdek-Místek, Karviná a Ostrava-město. Délka toku je 37,3 km, plocha povodí měří 197,1 km² a průměrný průtok u ústí je 2,39 m³/s. Pramení v Moravskoslezských Beskydech na severním úbočí hory Prašivá v nadmořské výšce cca 660 m. U obce Žermanice zadržuje její vody VD Žermanice, vybudovaná pro zásobování průmyslových podniků užitkovou vodou a dále sloužící k rekreaci, ochraně před povodněmi a výrobě elektrické energie. Vzhledem k nedostatečné vodnosti Lučiny byl současně vybudován vodní kanál mezi Vyšními Lhotami a Vojkovicemi, který převádí do Lučiny vodu ze sousedního povodí Morávky. Řeka dále pokračuje v severním směrem až po město Havířov, kde se stáčí k západu. Při jihozápadním okraji Havířova byla na jejím toku vyhlášena přírodní památka Meandry Lučiny. Území v zájmovém prostoru je charakteristické minimálním zásahem člověka do jeho vývoje a tok zde velmi silně meandruje, koryto je vesměs neupravené, kromě ojedinělých úseků v místech křižujících objektů. Kolem Šenova se Lučina dostává na území města Ostravy, obrací se k severozápadu a pod Slezskoostravským hradem ústí do řeky Ostravice, která se dále vlévá do Odry. Řeka Lučina, Špluchovský potok a další přítoky tvoří hlavní toky ohrožující Horní Bludovice povodní.

Na katastrálním území obce se nachází několik malých vodních děl. Tato vodní díla jsou možným ohrožením obce zvláštní povodní.

Mapa toků a vodních děl

horni-bludovice2.jpg, 142kB

Mapa toků

orp-havirov-mapa-toku-horni-bludovice.png, 747kB

Vodní toky a jejich správci

T7 Identifikátor toku Správce Název Č. ČHP
10100124 Povodí Odry, s. p. Lučina 1 2-03-01-062  
10214211 Povodí Odry, s. p. bezejmenný tok 2    
10213880 Povodí Odry, s. p./ Správce Obec Horní Bludovice bezejmenný tok 3    
10210214 Lesy ČR, s. p.  * 4    
10215208 Povodí Odry, s. p. Špluchovský potok 5 2-03-01-074  
10208655 Povodí Odry, s. p. bezejmenný tok 6    
10210008 Povodí Odry, s. p. bezejmenný tok 7    

Vodní díla a jejich správci

Na katastrálním území obce se nachází čtyři vodní díla, které mohou zvýšit riziko zvláštních povodní.

T8 Název (popis) vodního díla, umístění, GPS Vlastník, provozovatel (kontaktní osoba), spojení Umístění vodního díla
49°44'29.536"N, 18°26'10.883"E
49°44'35.322"N, 18°26'13.441"E
   
parcela 879/5
49°44'49.076"N, 18°26'13.864"E
Michejda Bronislav Ing. a Michejdová Lenka
Fibichova 226/19, Město, 73601 Havířov
 
Na Špluchovském potoce
parcela 882
49°44'42.504"N, 18°24'6.592"E
Obec Horní Bludovice
č.p. 434, 73937 Horní Bludovice
 

Rozsah ohrožení

Obec Horní Bludovice a její katastrální území je nejvíce ohroženo třemi zdroji. Prvním je řeka Lučina a především její levostranný přítok Pazderůvka (soutok na k. ú. Žermanice), dalším jsou extravilánové splachy z okolních luk a polí a třetím a zřejmě nejvýraznějším zdrojem ohrožení jsou sesuvy svahů a strání vzniklé jako sekundární efekt vydatných srážek a splachů.

Průtok řeky Lučiny na katastrálním území je přímo ovlivněn vypouštěním z vodní nádrže Žermanice. Ani při zvýšených hodnotách odpouštění z přehrady vlivem dlouhotrvajících srážek na záchytném území přehrady nedochází k výrazným rozlivům Lučiny na katastrálním území Horních Bludovic. Tok, který však není vodní nádrží Žermanice regulován je říčka Pazderůvka, levostranný přítok Lučiny asi 750 metrů pod tělesem hráze. Tato vodoteč odvodňuje poměrně rozsáhlé území jihozápadně od Horních Bludovic a při intenzivních nebo dlouhotrvajících deštích se výrazně zvyšuje její průtok a úměrně k tomu taktéž průtok řeky Lučiny. Důsledkem toho je rozvodnění Lučiny v oblastech pod soutokem s Pazderůvkou.

Dalším zdrojem ohrožení jsou extravilánové splachy především z kopců a strání na pravém břehu Lučiny v centrální části katastrálního území. Tyto splachy závisí na nasycenosti půdy a také na intenzitě a délce lokálních srážek. Je obtížné definovat oblasti nebo kritická místa ohrožená přímo vlivem extravilánových splachů, přesto mohou tyto splachy velmi negativně ovlivnit průběh povodňové situace, případně samočinně ohrozit životy a majetek obyvatel obce.

Druhotným efektem lokálních srážek resp. extravilánových splachů jsou sesuvy svahů, strání a půdy četné především v severní části katastrálního území Horních Bludovic. Tyto sesuvy mohou ohrozit zdraví a životy obyvatel stejně jako hmotný majetek.

Na katastrálním území Horních Bludovic se dále nachází Špluchovský potok. Ten na území Horních Bludovic nepředstavuje výrazné riziko, může však ovlivňovat situaci na vodních tocích na území sousedního Havířova a dále Šenova.

Kritická místa

Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Kritickým místem podél toku řeky Lučiny je oblast u hranic katastrálního území s obcí Žermanice, těsně pod soutokem Lučiny a jejího přítoku Pazderůvky, oblast lokálně zvaná „Žabinec“. Zde dochází při zvýšených průtocích Lučiny vlivem odpouštění z přehrady Žermanice a především zvýšených průtocích neregulované Pazderůvky k rozlitím toku mimo koryto a ohrožování nemovitostí podél toku. Při dlouhotrvajících intenzivních srážkách existuje možnost zatopení částí nemovitostí podél toku a ohrožení životů a majetku obyvatel Horních Bludovic.

V případě ohrožení prostřednictvím půdních a svahových sesuvů jsou kritickými místy oblasti v místní části Prostřední Bludovice. Zde opakovaně dochází k sesuvům a uvolňování svahů vlivem srážek a svahových splachů. Tato místa je nutné v případě podezření z možnosti utržení nebo uvolnění svahu zabezpečit proti vstupu a případně přijmout další opatření k omezení možnosti ohrožení zdraví a majetku obyvatel.

Kritická místa na katastrálním území obce Horní Bludovice

horni-bludovice8.jpg, 311kB

Mapa záplavového území

horni-bludovice12.jpg, 303kB

Povodňová komise obce Horní Bludovice

Povodňová komise obce : Horní Bludovice
Základní informace
Obec: Horní Bludovice Kód obce: 598178
Ulice: Horní Bludovice Telefon: 596421005
Číslo popisné: 434 Fax:
PSČ: 73937 e-mail: horni.bludovice@applet.cz
Poznámka: WWW stránky:  
Seznam členů povodňové komise

Jméno: Ficková Petra Ing. Funkce v komisi: předseda Funkce: starostka
Adresa práce: Obecní úřad , Horní Bludovice 434 Telefon práce: 596421005

Jméno: Chroboček Milan Funkce v komisi: místopředseda Funkce:  
Adresa práce:   Telefon práce:  

Jméno: Bernady Jiří Funkce v komisi: člen Funkce:  
Adresa práce:   Telefon práce:  

Jméno: Hrabčák Jan Funkce v komisi: člen Funkce:  
Adresa práce:   Telefon práce:  

Jméno: Jakeš Ivan Funkce v komisi: člen Funkce:  
Adresa práce:   Telefon práce:  

Jméno: Kolář David Funkce v komisi: člen Funkce:  
Adresa práce:   Telefon práce:  

Jméno: Struminský David Funkce v komisi: člen Funkce:  
Adresa práce:   Telefon práce:  

Jméno: Krčová Monika Ing. Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Funkce:  
Adresa práce: Obec Horní Bludovice, obecní úřad 434, 739 37 Horní Bludovice Telefon práce:  

POVISync: 11.06.2020 12:54:52

První stupeň povodňové aktivity

BDĚLOST  NASTÁVÁ - NEVYHLAŠUJE SE!

První stupeň (I) - stav bdělosti - nastává při zvýšení hladiny ve vodních tocích nad normál a při dosažení vodní hladiny v hlásném profilu k zelené značce. Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí; tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby; vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí (vodní díla), zahajuje činnost hlásná a hlídková služba; na vodních dílech nastává tento stav při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně.

Č. Úkol/Opatření Zodpovídá
Nastane-li 1. SPA obdržením všeobecné výstrahy, nepodceňujte tuto situaci ani při slunečném počasí a zapojte do činnosti hlásnou a hlídkovou službu
1. Svolat část povodňové komise – posoudit vzniklou situaci.

Navázat spojení
s PK ORP Havířov - informovat se o povodňové situaci na území ORP (vodní stavy a prognózy vývoje povodňových stavů - vodoprávní úřad). Informovat PK ORP Havířov o zjištěných povodňových informacích na k. ú. obce Horní Bludovice.

Navázat spojení s PK obce Žermanice - informovat se o povodňové situaci na území obce.

Informovat PK města Havířov a Šenov (obce po toku níže) o povodňové situaci a stavu na k. ú. obce Horní Bludovice
(kontaktní osoba Ing. Jana Návratová).
předseda PK, zapisovatelka
2. Zahájit činnost hlásné a hlídkové služby - průběžné sledování výšky vodní hladiny Lučanky a jejích přítoků.
(Pozn. - dochází ke stavu, kdy může dojít k ohrožení velkou vodou, ovšem také nemusí, velmi záleží na vývoji počasí, například delší dobu prší (rychlé odtávání sněhu) půda je již dešťovými srážkami nasycena a voda se dále nevsakuje (nebo půda je promrzlá), kanalizace na dešťovou vodu je přeplněna voda teče po komunikacích, atd.).
hlásná a hlídková služba posílená určenými členy PK, SDH
3. Sledovat informace hromadných sdělovacích prostředků o předpovědi počasí. Získávat informace od nadřízené PK ORP Havířov a správce toku (vodohospodářský dispečink Povodí Odry a Lesy ČR).

Průběžně sledovat prognózu vývoje a stavu počasí pomocí Českého hydrometeorologického ústavu - www.chmi.cz nebo získávat informace od pobočky ČHMÚ Ostrava (viz důležitá spojení)

Průběžně sledovat data ze srážkoměrů a hladinoměrů

Srážkoměr Lučina: http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&seq=307423&x=13
Srážkoměr Těrlicko: http://www.pod.cz/portal/srazky/cz/index.htm
Limnigrafická stanice VD Žermanice a Hladinoměrná monitorovací stanice Bludovice: http://www.pod.cz/portal/sap/cz/index.htm
povodňová komise
4. Provést povodňovou prohlídku Lučiny a jejích přítoků (kritická místa, důraz na předměty v těsné blízkosti břehové hrany vodních toků - složené dříví, popelnice, auta, atd. nebezpečí zanesení průtočných profilů).

Zvláštní pozornost věnovat oblasti pod soutokem toku Lučiny a Pazderůvky – „Žabinec“ (viz. Kritická místa) - nutná fyzická kontrola na místě.

Provést kontrolu Špluchovského potoka.
hlásná a hlídková služba posílená určenými členy PK, SDH
5. Provést kontrolu všech mostů a propustků na Lučině a jejích přítocích - možnost vzniku naplavenin a snížení průtočnosti profilů.

Kontrola toků svahů a strání z důvodu nebezpečí sesuvů – viz. Kritická místa
Tyto činnost opakovat podle aktuální situace.
hlásná a hlídková služba posílená určenými členy PK, SDH
6. Připravit nezbytný počet pracovníků s technikou do pohotovosti. Navázat spojení s právnickými osobami, které poskytují vyčleněnou techniku a materiál. povodňová komise
7. Vyčlenit dostatečné množství ochranných pomůcek pro práci ve vodě a v dešti, kontrola základních zdravotnických pomůcek. SDH, určení členové PK
8.Prověřit provozuschopnost výstroje, nářadí a materiálu nutného pro práci (provazy, bidla, háky atd.). Zprovoznit svítilny. SDH, určení členové PK
9. Doplnit PHM do vozidel a techniky, která by byla nasazena při povodni. Přezkoušet náhradní zdroje elektrické energie. SDH, určení členové PK
10. Průběžně provádět zápisy do Povodňové knihy. zapisovatelka

Druhý stupeň povodňové aktivity

POHOTOVOST  VYHLAŠUJE SE

Povodňovou aktivitu pro svůj územní obvod vyhlašuje příslušný povodňový orgán – PK obce/města.

Druhý stupeň (II) - stav pohotovosti - vyhlašuje se při dosažení vodní hladiny v hlásném profilu ke žluté značce.
Vyhlašuje se v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň; vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti; aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu.

Č. Úkol/Opatření Zodpovídá
1. Svolat celou PK.

Prověřit telefonické spojení s PK ORP Havířov (kontaktní osoba Ing. Jana Návratová). - informovat je o situaci na k. ú. obce Horní Bludovice.

Prověřit spojení s PK obce Žermanice - informovat se o povodňové situaci na území obce (vodní stavy a prognózy vývoje povodňových stavů - vodoprávní úřad).
Předseda PK, zapisovatelka
2. Zjistit aktuální stav a vývoj povodňové situace od nadřízené PK ORP Havířov, správce toku (vodohospodářský dispečink Povodí Odry a Lesy ČR) a pomocí Českého hydrometeorologického ústavu - www.chmi.cz nebo přímo od pobočky ČHMÚ Ostrava (viz důležitá spojení).
Sledovat aktuální stav a vývoj povodňové situace z hromadných sdělovacích prostředků, sledovat informace o předpovědi počasí.

Průběžně sledovat data ze srážkoměrů a hladinoměrů:
Srážkoměr Lučina: http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&seq=307423&x=13
Srážkoměr Těrlicko: http://www.pod.cz/portal/srazky/cz/index.htm
Limnigrafická stanice VD Žermanice a Hladinoměrná monitorovací stanice Bludovice: http://www.pod.cz/portal/sap/cz/index.htm
povodňová komise
3. Na základě prověřených zpráv vyhlásit II. Stupeň Povodňové Aktivity , vyhlásit upozornění o zvyšující se tendenci hladiny a o možnosti evakuace při dalším zvyšování hladiny. (příloha Stav pohotovosti - vyhlášení, kterou je možno upravit podle potřeby)

Vyzvat obyvatele k zabezpečení plovoucích a volně ložených předmětů, ke zhodnocení způsobu zabezpečení a manipulace s domácím zvířectvem a k dobytí baterií mobilních telefonů.
Varovat obyvatele na celém katastrálním území obce, především přímo ohrožené fyzické a právnické osoby (ohrožené nemovitosti). Pro varování ohrožených osob použít – telefonní spojení (SMS – infokanál, osobní sdělení – spojky (SDH).
předseda PK,
členové PK,
SDH
4. Průběžně sledovat výšky vodní hladiny Lučiny a jejích přítoků.

Zvláštní pozornost věnovat oblasti pod soutokem toku Lučiny a Pazderůvky – „Žabinec“ (viz. Kritická místa) - nutná fyzická kontrola na místě.

Provést kontrolu Špluchovského potoka.
hlásná a hlídková služba posílená určenými členy PK, SDH
5. Provést kontrolu všech mostů a propustků na Lučině a jejích přítocích - možnost vzniku naplavenin a snížení průtočnosti profilů.

Kontrola toků svahů a strání z důvodu nebezpečí sesuvů – viz. Kritická místa

Tyto činnosti opakovat podle aktuální situace.
hlásná a hlídková služba posílená určenými členy PK, SDH
6 Provést případnou kontrolu dalších kritických míst dle situace – zejména dalších svahů. určený člen PK
7. Připravit nezbytný počet pracovníků s technikou potřebných pro případnou evakuaci. určený člen PK
8. Informovat PK ORP Havířov resp. města Havířov o vzniklé povodňové situaci na k.ú. obce Horní Bludovice (kontaktní osoba Ing. Jana Návratová). zapisovatelka
9. Nabít akumulátory mobilních telefonů a vysílaček na plnou kapacitu.

Ve spolupráci s PČR instalovat zákazy vjezdu do ohrožených míst.
povodňová komise
10.Zkontrolovat PHM ve všech zařízeních určený člen PK
11. Příprava a instalace povodňových zábran. Řešit osobní a věcnou pomoc vybraným občanům (nemocní, imobilní, věkově starší atd.). SDH, určení členové PK
12. Pohotovost vybraných technických prostředků a smluvně zajištěné techniky od právnických osob. SDH a smluvně zajištěná technika
13. Průběžně vést záznamy do Povodňové knihy. zapisovatelka
14. Při stoupající tendenci hladiny Lučiny zajistit veškeré vybavení pro členy PK, včetně spacáků, jídla a pití. zapisovatelka
15. Nachystat náhradní zdroj elektrické energie (elektrocentrála) pro případ výpadku - pro připojení počítače, tiskárny, nabíječek apod. určený člen PK
16. Zkontrolovat lékárničku s dezinfekčními prostředky zapisovatelka
17. Provádění evidenčních a dokumentačních prací (foto, video). určený člen PK

Třetí stupeň povodňové aktivity

OHROŽENÍ   VYHLAŠUJE SE

Povodňovou aktivitu pro svůj územní obvod vyhlašuje příslušný povodňový orgán – PK obce/města.

Třetí stupeň (III) - stav ohrožení - vyhlašuje se při dosažení vodní hladiny v hlásném profilu k červené značce.
Vyhlašuje se při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území; vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření; provádějí se zabezpečovací práce a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

Č. Úkol/Opatření Zodpovídá
1. Svolat celou PK.

Zhodnotit situaci a vývoj počasí, rychlost stoupání hladin vody - získat informace od ČHMÚ ( www.chmi.cz nebo přímo od pobočky ČHMÚ Ostrava), správců toků (vodohospodářský dispečink Povodí Odry a Lesy ČR), nadřízené PK ORP Havířov resp. města Havířov (kontaktní osoba Ing. Jana Návratová).

Průběžně sledovat data ze srážkoměrů a hladinoměrů
Srážkoměr Lučina: http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&seq=307423&x=13
Srážkoměr Těrlicko: http://www.pod.cz/portal/srazky/cz/index.htm
Limnigrafická stanice VD Žermanice a Hladinoměrná monitorovací stanice Bludovice: http://www.pod.cz/portal/sap/cz/index.htm
předseda PK
2. Na základě těchto informací vyhlásit III. SPA (příloha Stav ohrožení - vyhlášení, kterou je možno upravit podle potřeby).

Vyhlásit upozornění o zvyšující se tendenci hladiny toků a o evakuaci obyvatel.
předseda PK
Podobně jako u II. SPA:
3. Průběžně sledovat výšky vodní hladiny Lučiny a jejích přítoků.

Zvláštní pozornost věnovat oblasti pod soutokem toku Lučiny a Pazderůvky – „Žabinec“ (viz. Kritická místa) - nutná fyzická kontrola na místě.

Provést kontrolu Špluchovského potoka.
hlásná a hlídková služba posílená určenými členy PK, SDH
4. Provést kontrolu všech mostů a propustků na Lučině a jejích přítocích - možnost vzniku naplavenin a snížení průtočnosti profilů.

Kontrola toků svahů a strání z důvodu nebezpečí sesuvů – viz. Kritická místa

Tyto činnosti opakovat podle aktuální situace.
hlásná a hlídková služba posílená určenými členy PK, SDH
5. Provést případnou kontrolu dalších kritických míst dle situace. určený člen PK
6. Informovat PK ORP Havířov resp. města Havířov o vzniklé povodňové situaci na k.ú. obce Horní Bludovice (kontaktní osoba Ing. Jana Návratová). zapisovatelka
7. Při zvyšující se tendenci hladiny Lučiny případně ohrožení zdraví a majetku osob v případě sesuvů svahů zřídit improvizované evakuační středisko.

V případě potřeby zabezpečit evakuaci ohrožených osob (logistické zajištění – strava, ošacení, informace příbuzným, atd.).

Podle požadavků občanů poskytnout personální, technickou a materiální pomoc (věcná a osobní pomoc starším osamoceným občanům, invalidům, atd…).
SDH, Povodňová komise
8. Nabít akumulátory mobilních telefonů na plnou kapacitu.  povodňová komise
9. Zkontrolovat PHM ve všech zařízeních určený člen PK
10. Odvoz (odtah) vozidel zaparkovaných uvnitř záplavového území.

Odstraňovat naplavené předměty zabezpečovat průtočnost (viz kritická místa).
řidiči, SDH, Povodňová komise
11. Nebezpečně zatopené prostory nebo cesty označit viditelným varováním. Vyznačit objížďky. Instalovat zákazy vjezdu (spolupráce s PČR).   PK, SDH, PČR
12.V případě nebezpečí zaplavení rozvaděčů elektrické energie (plynu) vypnout hlavní přívody.   určený člen PK
13. Předcházet možnému zamoření vody a půdy škodlivinami  - ropné produkty, barvy, hnojiva, atd. – informovat občany. určený člen PK
14. Podle stavu a situace plnit záchranné práce a evakuaci ohrožených občanů a domácího zvířectva. SDH, Povodňová komise
15. Provádění evidenčních a dokumentačních prací (foto, video).

Poskytnout informace obyvatelstvu a médiím.
Povodňová komise
16. Zápis do povodňové knihy provádět průběžně. 

Mít trvalý přehled o evakuovaných občanech.
zapisovatelka
17. Nachystat pro členy PK náhradní oblečení určený člen PK
18. Rozdělit činnosti členům PK - nepřetržitá činnost předseda PK
19.Zajištění majetku v zaplavených oblastech (ostraha majetku). PK, SDH, PČR
Pravidla převzetí řízení nadřízeným orgánem
V případě, že nebude možno zvládnout povodňovou situaci vlastními silami, požádá povodňová komise o pomoc Povodňovou komisi obce s rozšířenou působností Havířov, ale nadále bude v rámci možností plnit úkoly povodňového orgánu.