Havířov

Město Havířov je statutární město v těšínském Slezsku, v bývalém okrese Karviná v Moravskoslezském kraji. Leží cca 15 km jihovýchodně od Ostravy a cca 15 km jihozápadně od města Karviná v ostravské aglomeraci. Na katastrální území města o výměře 32,07 km² žije cca 78 tisíc obyvatel. Nadmořská výška města se pohybuje mezi 260 až 340 m. Ve městě je průmysl strojní, energetický, potravinářský a gumárenský. Převážná část rozlohy města, včetně centra, spadá do geomorfologického celku Ostravská pánev, přesněji okrsku Havířovská plošina.

Obec má osm částí:
  • Bludovice - patří do k. ú. Bludovice o výměře 9,35 km², žije zde cca 2 600 obyvatel
  • Dolní Datyně - patří do k. ú. Dolní Datyně o výměře 2,17 km², žije zde cca 400 obyvatel
  • Dolní Suchá - patří do k. ú. Dolní Suchá o výměře 4,37 km², žije zde cca 640 obyvatel
  • Havířov Město - patří do k. ú. Havířov-město o výměře 6,43 km², žije zde cca 35 500 obyvatel
  • Podlesí - patří do k. ú. Bludovice o výměře 9,35 km², žije zde cca 14 700 obyvatel
  • Prostřední Suchá - patří do k. ú. Prostřední Suchá o výměře 5,95 km², žije zde cca 5 000 obyvatel
  • Šumbark - patří do k. ú. Šumbark o výměře 3,79 km², žije zde cca 20 250 obyvatel
  • Životice- patří do k. ú. Bludovice o výměře 9,35 km², žije zde cca 1 250 obyvatel

Katastrálním územím obce protéká řeka Lučina a potok Sušanka s dalšími přítoky. Lučina je přítok řeky Ostravice a odvodňuje oblast na pomezí okresů Frýdek-Místek, Karviná a Ostrava-město. Délka toku je 37,3 km, plocha povodí měří 197,1km² a průměrný průtok u ústí je 2,39m³/s. Pramení v Moravskoslezských Beskydech na severním úbočí hory Prašivá v nadmořské výšce cca 660 m. U obce Žermanice zadržuje její vody VD Žermanice, vybudovaná pro zásobování průmyslových podniků užitkovou vodou a dále sloužící k rekreaci, ochraně před povodněmi a výrobě elektrické energie. Vzhledem k nedostatečné vodnosti Lučiny byl současně vybudován vodní kanál mezi Vyšními Lhotami a Vojkovicemi, který převádí do Lučiny vodu ze sousedního povodí Morávky. Řeka dále pokračuje v severním směru až po město Havířov, kde se stáčí k západu. Při jihozápadním okraji Havířova byla na jejím toku vyhlášena přírodní památka Meandry Lučiny. Území v zájmovém prostoru je charakteristické minimálním zásahem člověka do jeho vývoje a tok zde velmi silně meandruje, koryto je vesměs neupravené, kromě ojedinělých úseků v místech křižujících objektů. Kolem Šenova se Lučina dostává na území města Ostravy, obrací se k severozápadu a pod Slezskoostravským hradem ústí do řeky Ostravice, která se dále vlévá do Odry.

Druhý větší tok na území Havířova je 10km dlouhý potok Sušanka. Od svého pramene protéká Horní Suchou a dále severní částí Havířova a jeho městskými částmi. Sušanka má kamenité až kamenito-bahnité dno a část břehů kolem toku je zpevněna kamennými bloky. Potok pramení v lesích severně od vodní nádrže Těrlicko ve dvou samostatných ramenech, které se do jednoho toku spojí u východního okraje městské části Havířova, v Suché. V části Havířova, Prostřední Suché je podél toku Sušanky vybudováno několik rybníků. Sušanka podtéká silnici směřující od kruhové křižovatky na okraji Havířova do centra města a nedaleko od těchto míst západně od místního koupaliště ústí Sušanka do řeky Lučiny. Celý tok prochází osídleným a zemědělsky obhospodařovaným územím, ale i územím značně destabilizovaným důlní činností a existencí složišť popílku i odkališť. Plocha povodí v ústí je 31,54 km², průtok v ústí při Q100 je 48 m³/s. Řeka Lučina, tok Sušanka a další přítoky tvoří hlavní toky ohrožující Havířov povodní.

Na katastrálním území obce se nachází několik vodních děl. Tato vodní díla jsou možným ohrožením obce zvláštní povodní.

Mapa toků a vodních děl

havirov2.jpg, 207kB

Mapa toků

Vodní toky a jejich správci

T4 Identifikátor toku Správce Název Č. ČHP
10100919 Povodí Odry, s. p. Sušanka1    
10208674 Povodí Odry, s. p. Životický potok (od pramene po k.ú. Prostřední Suchá) 2   
10208674 Statutární město Havířov Životický potok (od k.ú. Prostřední Suchá po soutok se Sušankou) 3   
10210046 Povodí Odry, s. p. Bartošůvka 4   
10217350 Povodí Odry, s. p. bezejmenný tok 5   
13000078 Statutární město Havířov Dolnosušský potok 6   
10213370 Povodí Odry, s. p. bezejmenný tok 7   
10216312 Správce město Havířov * 8   
10215364 Povodí Odry, s. p. bezejmenný tok 9   
10213954 Statutární Město Havířov (/Lesy ČR, s. p.) Šumbarský potok 10   
10100124 Povodí Odry, s. p. Lučina 11   
10210284 Povodí Odry, s. p. Statkový potok12   
10218183 Povodí Odry, s. p. Loucký potok 13   
10210374 Lesy ČR, s. p./Statutární Město Havířov Stružník 14   
10217717 Povodí Odry, s. p. Mezidolní potok 15   
13000063 Povodí Odry, s. p. Grabinský potok 16   
10100857 Povodí Odry, s. p. Venclůvka (Dolní Datyňka) 17   
10215208 Povodí Odry, s. p. Špluchovský potok 18   
10210283 Statutární Město Havířov Lesní potok 19   
10217802 Lesy ČR, s. p./Statutární Město Havířov Bludovický potok 20   

Vodní díla a jejich správci

Na katastrálním území města se nachází několik vodních děl, které mohou zvýšit riziko zvláštních povodní.

T5 Název (popis) vodního díla, umístění, GPS Vlastník, provozovatel (kontaktní osoba), spojení Umístění vodního díla
Lučina
parcela 4337

Havířov - město

49°46'31.480"N,
18°25'40.402"E
Rybář Nikola
Selská 1313/71,
Město, 73601
Havířov
havirov8.jpg, 10kB  
Mokřady u Rondelu

parcela 3884/1

Havířov - město

49°47'9.358"N,
18°24'28.590"E
Statutární město Havířov
Svornosti 86/2,
Město, 73634
Havířov
havirov9.jpg, 28kB  
Odkaliště - lokalita Dolní Suchá - u toku Sušanka
vzestupně parcely:

2691/3
2691/7
2691/12
2691/16
2691/21
2691/25
2691/29
RPG RE Land, s.r.o.
Gregorova 2582/3,
Moravská Ostrava,
70197 Ostrava
havirov4.jpg, 16kB  
Dukelské nádrže - bývalý Důl Dukla - nyní odkaliště - lokalita Dolní Suchá
parcela 5493/2
49°49'5.243"N,
18°28'8.986"E


parcela 752/3
49°48'47.629"N,
18°27'51.508"E


parcela 622
49°48'50.676"N,
18°27'31.904"E
RPG RE Land, s.r.o.
Gregorova 2582/3,
Moravská Ostrava,
70197 Ostrava
havirov5.jpg, 17kB  
parcela 425/13
49°48'51.486"N,
18°27'9.137"E
+
49°48'49.697"N,
18°26'59.599"E
GEMEC - UNION a.s.
č.p. 187,
54213 Jívka
havirov6.jpg, 16kB  
parcela 549
49°48'58.985"N,
18°26'52.251"E
Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové,
50168 Hradec Králové
havirov7.jpg, 15kB  
parcela 660/1
49°48'44.097"N,
18°26'49.691"E


parcela 722/1
49°48'49.343"N,
18°26'47.561"E


parcely 722/3 + 764 + 845 + 839
49°49'2.086"N,
18°26'39.457"E


parcela 1/1
49°48'55.595"N,
18°26'31.187"E
RPG RE Land, s.r.o.
Gregorova 2582/3,
Moravská Ostrava,
70197 Ostrava
havirov10.jpg, 17kB  
Ostatní přítoky
VD Bartošůvka

Dolní Suchá

parcela 147/1

49°48'44.632"N,
18°26'3.380"E
RPG RE Land, s.r.o.
Gregorova 2582/3,
Moravská Ostrava,
70197 Ostrava
havirov11.jpg, 15kB  
parcela 1889/17

Dolní Suchá

49°48'26.208"N,
18°26'23.895"E
Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové,
50168 Hradec Králové
havirov12.jpg, 13kB  
49°47'28.567"N,
18°24'59.833"E
  havirov12.jpg, 13kB  
parcela 1398
49°48'1.371"N,
18°24'35.347"E
Břeňová Věra
Slovanská 1222/5,
Město, 73601 Havířov

Rodková Lenka
Astronautů 1094/9,
Město, 73601 Havířov

Rotigel Pavel
U Točny 308/7,
Šumbark, 73601 Havířov
havirov14.jpg, 16kB  

Rozsah ohrožení

Město Havířov a jeho katastrální území je ohroženo z hlediska povodňové problematiky z několika zdrojů.

Nejvýznamnějším zdrojem ohrožení je řeka Lučina, která prakticky na celém katastrálním území podél svého toku vlivem výraznějších srážek zvýší svůj průtok a adekvátně i výšku hladiny. Průtok Lučiny, pomineme-li drobné přítoky na katastrálním území Horních Bludovic a Havířova, je závislý na množství vypouštěné vody z vodní nádrže Žermanice. Řeka má však na území Havířova četně meandrující koryto a velké množství prostoru pro rozliv. Nezřídka dochází k poškozování břehové hrany řeky, splavování předmětů a následnému ohrožení vlivem omezení průtoku Lučiny zanesením koryta naplaveninami.

V místní části Bludovice ohrožuje rozvodněná Lučina a několik drobných levostranných přítoků nemovitosti v oblastech Louky a Zákostelí. Podél toku výše se na pravém břehu Lučiny nacházejí četné zahrádkářské kolonie a jiné nemovitosti v soukromém vlastnictví a v majetku města. I zde dochází k ohrožení zdraví a majetku obyvatel v případě rozlití Lučiny mimo své běžné koryto.

Dalším ohrožujícím vodním tokem je v Havířově bezesporu Sušanka. V oblasti Prostřední Suchá ohrožuje Sušanka několik nemovitostí i při mírném rozlivu.

V oblasti nedaleko soutoku toků Lučiny a Sušanky dochází k širokému rozlití toků následnému zaplavení kruhového objezdu - hlavního dopravního uzlu ve městě Havířov – a jeho blízkého okolí.

Problematickým je i méně výrazný tok na katastrálním území Havířova – Špluchovský potok přitékající z jihu z k.ú. Horních Bludovice resp. tok Dolní Datyňka, do kterého se Špluchovský potok vlévá v oblasti Babí Hora. Tento drobný tok v případě intenzivních nebo dlouho trvajících srážek výrazně zvýší svůj průtok, neboť splavuje poměrně velké území, a následně ohrožuje dvě čističky odpadních vod ve východním cípu katastrálního území Havířova - Dolní Datyni.

V centru Havířova – Města je z hlediska povodňové problematiky ohrožujícím zdrojem lokální zaplavení ulic a zastavěného území vlivem dlouhotrvajících intenzivních srážek a nedostačující kapacity místní kanalizace. Vlivem nedostatečné kapacity kanalizace může dojít k vyplavení místních studní a odtékání vody vrchním přepadem.

Druhotným efektem povodní resp. zvýšených srážek na území města Havířov je také velmi ohrožující uvolňování svahů a strání a následné sesuvy půdy. K těm dochází vlivem podmáčení a půdní eroze spojené se silným větrem a případnými srážkami.

Kritická místa

Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Oblasti a místa s nutnou zvýšenou opatrností jsou pro přehlednost rozdělena do čtyř kategorií dle příslušnosti k místním částem města Havířov.

Bludovice

V části Bludovice se v první řadě nacházejí kritická místa podél toku řeky Lučiny. V oblasti Zákostelí se v záplavovém území nacházejí dva rodinné domy a také zahradnictví v ulici Luční. Při zvýšené hladině Lučiny způsobené srážkami nebo vypuštěním z vodní nádrže Žermanice dochází k rozlití Lučiny mimo své běžné koryto, zaplavení nemovitostí i částí komunikací a tím ohrožení zdraví, životů i majetku obyvatel.

Další kritická místa v této oblasti jsou ohrožována levostrannými přítoky Lučiny. Tyto přítoky při zvýšených průtocích ohrožují místní komunikace i některé nemovitosti. Může docházet také k hromadění naplavenin a ucpávání koryta případně propustků na toku. Vznik takovýchto usazenin má negativní vliv na průběh povodně.

V místní části Bludovice taktéž dochází k nebezpečným sesuvům svahu pod sportovní halou u ulice Hálkova. Sesuvy svahů jsou ovlivněny místním tokem Stružník a mohou být vyvolány silnými srážkami spojenými s půdní erozí a silným větrem. Na tomto místě je třeba dbát zvýšené opatrnosti a zabezpečit z důvodu možného ohrožení zdraví a životů obyvatel.

Dolní Datyně

Touto místní částí protéká Špluchovský potok, splavující poměrně velké území na území Horních Bludovic, a následně se vlévá do potoka Dolní Datyňka. Při zvýšených průtocích tento tok ohrožuje dvě čističky odpadních vod, které mají důležitou roli v rámci vodního hospodářství Havířova. Na ČOVkách je třeba zvýšené opatrnosti a v případě hrozícího zaplavení je nutné přijmou opatření pro minimalizaci škod na čistícím zařízení.

Havířov – Město

V této části povodeň způsobuje nejspíš největší komplikace, jelikož se jedná o zastavěnou část města a především o dopravní uzel na území města. Mezi kritická místa zde řadíme v první řadě zahrádkářské kolonie na pravém břehu Lučiny, jež jsou ohroženy zvýšenou hladinou toku. Břehy jsou v těchto oblastech nezpevněné a nízké, proto může dojít k vybřežení řeky nebo postupnému vymílání břehových hran. Zde je ohroženo jak zdraví a životy, tak nemovitý majetek obyvatel Havířova.

Po toku výše, blížíme-li se k soutoku se Sušankou, se nachází oblast širokého rozlivu Lučiny a Sušanky při zvýšených průtocích. Povodeň zde ohrožuje kinologický areál, koupaliště a sportoviště a několik dalších nemovitostí. V bezprostředním ohrožení je také hlavní dopravní uzel v Havířově – kruhový objezd křižující ulice Ostravskou, Hlavní třídu a U nádraží. Objezd je při vyšší hladině toků zaplavován. Sekundárním problémem je koncentrace povodňové vody pod viaduktem směrem od kruhového objezdu k nádraží. Zde je nejnižší místo, kde se voda hromadí a nemůže přirozeně odtékat. Je nutné tuto vodu odčerpávat technikou a přijmout adekvátní dopravní omezení.

Dalšími kritickými místy jsou v centru se nacházející oblasti, kde v případě dlouhotrvajících silných dešťů nedostačuje kapacita městské kanalizace a spodní voda se tlačí na komunikace a do nemovitostí. Tato kritická místa se nacházejí v ulici Mírová nedaleko parku a na Dlouhé třídě v blízkosti křížení s ulicí 1. máje. V případech, kdy se voda nachází v zastavěném území a nemůže plynule odtékat, ohrožuje zdraví a životy obyvatel, ohrožuje dopravu, majetek města nebo jeho obyvatel, pak je důvod k přijetí opatření – omezení dopravy, využití techniky k minimalizaci škod.

Prostřední Suchá

Mezi kritická místa řadíme také několik oblastí na břehu Sušanky a levostranného přítoku. Zde se nacházejí nemovitosti v bezprostřední blízkosti toků a v případě vysokých průtoků může dojít k rozlití Sušanky i místního přítoku mimo běžné koryto, zaplavení komunikací a nemovitostí a tím i ohrožení zdraví a životů obyvatel. Kritická místa v Prostřední Suché se nacházejí v ulicích Obvodová, Podolkovická a Zelená (ohrožení levostranným přítokem Sušanky) a dále ulice U Pošty, kde tok Sušanky může ohrozit nemovitosti Czech International. V ulici u Hřiště v období dlouhotrvajících dešťů a zvýšených hladin místních toků může dojít k rozlivu vody z obecní kanalizace a studen z důvodu nedostatečné kapacity.

Bludovice

havirov20.jpg, 140kB

Dolní Datyně

havirov21.jpg, 93kB

Havířov – Město

havirov22.jpg, 256kB

Prostřední Suchá

havirov23.jpg, 203kB

Mapa záplavového území

havirov24.png, 1,7MB

Povodňová komise města Havířov

Povodňová komise obce : Havířov
Základní informace
Obec: Havířov Kód obce: 555088
Ulice: Svornosti Telefon: 596803276
Číslo popisné: 86 Fax: 596803350
PSČ: 73601 e-mail: vedouci.ozp@havirov-city.cz
Poznámka: WWW stránky: http://www.havirov-city.cz
Seznam členů povodňové komise

Jméno: Bělica Josef Ing. Funkce v komisi: předseda Funkce: primátor
Adresa práce: Magistrát města Havířova, Svornosti 2 Telefon práce: 596803210

Jméno: Menšík Milan Ing. Funkce v komisi: 1. zástupce předsedy Funkce: tajemník
Adresa práce: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov Telefon práce: 596803249

Jméno: Návratová Jana Ing. Funkce v komisi: tajemník Funkce: vedoucí odboru ŽP
Adresa práce: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov Telefon práce: 596803276

Jméno: Bonczek Antonín Funkce v komisi: člen Funkce:  
Adresa práce: SMVaK a.s., ČOV Havířov, PS 17, 736 01 Havířov Telefon práce: 596831023

Jméno: Budina Pavel Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: velitel
Adresa práce: HZS MSK, Hasičská stanice Havířov, Karvinská 1, 736 01 Havířov Telefon práce: 950712011

Jméno: Grzonková Iveta Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí odboru komunálních služeb
Adresa práce: Magistrát města Havířova, Svornosti 2/86 Telefon práce: 596803330

Jméno: Hlaváčková Jana Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: referent
Adresa práce: Magistrát města Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov Telefon práce: 596803366

Jméno: Javorek Milan Funkce v komisi: člen Funkce:  
Adresa práce: SMVaK a. s. Moskevská 26 736 01 Havířov Telefon práce: 596384109

Jméno: Martínek Ludvík Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel
Adresa práce: TSH a.s., Karvinská 66, 736 01 Havířov Telefon práce: 596802634

Jméno: Matěj Jiří Ing.et.Ing.,Bc., MBAce Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel SSRZ Havířov
Adresa práce: Těšínská 1296/2a, Havířov - Podlesí Telefon práce: 596411452

Jméno: Muras Bohuslav Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel
Adresa práce: Městská policie, Karvinská 1a, 736 01 Havířov Telefon práce: 596813146

Jméno: Pacák Jiří Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: referent krizového řízení
Adresa práce: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov Telefon práce: 596803259

Jméno: Spišiak Ivan Funkce v komisi: člen Funkce: GasNet Služby, s.r.o., mistr okrsku Havířov
Adresa práce: Varenská 2723/51, Ostrava Telefon práce:  

Jméno: Stanek Jozef npor. Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí obv. oddělení Policie ČR
Adresa práce: Sv. Čecha 1, Havířov - Město Telefon práce: 974744650

Jméno: Švarc Pavel Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí provozně technického oddělení
Adresa práce: Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. Telefon práce:  

Jméno: Urbancová Bernarda Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí OSV
Adresa práce: Magistrát města Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov Telefon práce: 596803150

POVISync: 09.06.2021 08:50:59

* pracovní skupina Povodňové komise

První stupeň povodňové aktivity

BDĚLOST  NASTÁVÁ - NEVYHLAŠUJE SE!

První stupeň (I) - stav bdělosti - nastává při zvýšení hladiny ve vodních tocích nad normál a při dosažení vodní hladiny v hlásném profilu k zelené značce.

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí; tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby; vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí (vodní díla), zahajuje činnost hlásná a hlídková služba; na vodních dílech nastává tento stav při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně.

Č. Úkol/Opatření Zodpovídá
Nastane-li 1. SPA obdržením všeobecné výstrahy, nepodceňujte tuto situaci ani při slunečném počasí a zapojte do činnosti hlásnou a hlídkovou službu
1. Svolat část povodňové komise – posoudit vzniklou situaci.

Informovat se o povodňové situaci na území ORP Havířov prostřednictvím spojení s PK ORP Havířov (vodní stavy a prognózy vývoje povodňových stavů - vodoprávní úřad). Informovat PK ORP Havířov o zjištěných povodňových informacích na k. ú. města Havířov (kontaktní osoba Ing. Jana Návratová).

Navázat spojení s PK obce Horní Bludovice - informovat se o povodňové situaci na území obce (vodní stavy a prognózy vývoje povodňových stavů - vodoprávní úřad).

Informovat PK obce Šenov (obec po toku níže) o povodňové situaci a stavu na k. ú. města Havířov.
předseda PK
2. Zahájit činnost hlásné a hlídkové služby - průběžné sledování výšky vodní hladiny Stonávky a jejích přítoků.

(Pozn. - dochází ke stavu, kdy může dojít k ohrožení velkou vodou, ovšem také nemusí, velmi záleží na vývoji počasí, například delší dobu prší (rychlé odtávání sněhu) půda je již dešťovými srážkami nasycena a voda se dále nevsakuje (nebo půda je promrzlá), kanalizace na dešťovou vodu je přeplněna voda teče po komunikacích, atd.).
hlásná a hlídková služba posílená určenými členy PK, SDH
3.Sledovat informace hromadných sdělovacích prostředků o předpovědi počasí. Získávat informace od nadřízené PK ORP Havířov a správce toku (vodohospodářský dispečink Povodí Odry a Lesy ČR).

Průběžně sledovat prognózu vývoje a stavu počasí pomocí Českého hydrometeorologického ústavu - www.chmi.cz nebo získávat informace od pobočky ČHMÚ Ostrava (viz důležitá spojení)

Průběžně sledovat data ze srážkoměrů a hladinoměrů

Srážkoměry Lučina: http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&seq=307423&x=13

Srážkoměry Těrlicko: http://www.pod.cz/portal/srazky/cz/index.htm

Limnigrafická stanice VD Těrlicko a Hladinoměrná monitorovací stanice Bludovice: http://www.pod.cz/portal/sap/cz/index.htm
předseda PK
4. Provést povodňovou prohlídku Lučiny a Sušanky (kritická místa, důraz na předměty v těsné blízkosti břehové hrany vodních toků - složené dříví, popelnice, auta, atd. nebezpečí zanesení průtočných profilů).

Průběžně sledovat situaci na drobných vodních dílech na katastrálním území obce (viz. Kritická místa).
hlásná a hlídková služba posílená určenými členy PK, SDH
5. Provést kontrolu všech mostů a propustků na Lučině, Sušance a jejich přítocích - možnost vzniku naplavenin a snížení průtočnosti profilů - možnost vzniku naplavenin a snížení průtočnosti profilů.

Provést kontrolu podél toku Venclůvky.

Kontrola propustku protipovodňové hráze u koupaliště.

Zvláštní pozornost věnovat Čističkám odpadních vod - nutná fyzická kontrola na místě.

Provést kontrolu svahu v blízkosti sportovní haly.

Provést kontrolu dalších kritických míst.

Tyto činnosti opakovat podle aktuální situace.
hlásná a hlídková služba posílená určenými členy PK, SDH
6. Telefonicky informovat CZECH INTERNATIONAL, a.s. o situaci na k.ú. Havířova. povodňová komise
7. Připravit nezbytný počet pracovníků s technikou do pohotovosti. Navázat spojení s právnickými osobami, které poskytují vyčleněnou techniku a materiál. povodňová komise
8. Vyčlenit dostatečné množství ochranných pomůcek pro práci ve vodě a v dešti, kontrola základních zdravotnických pomůcek. SDH, určení členové PK
9. Prověřit provozuschopnost výstroje, nářadí a materiálu nutného pro práci (provazy, bidla, háky atd.). Zprovoznit svítilny. SDH, určení členové PK
10.Doplnit PHM do vozidel a techniky, která by byla nasazena při povodni. Přezkoušet náhradní zdroje elektrické energie. SDH, určení členové PK
11. Průběžně provádět zápisy do Povodňové knihy. zapisovatelka

Druhý stupeň povodňové aktivity

POHOTOVOST VYHLAŠUJE SE

Povodňovou aktivitu pro svůj územní obvod vyhlašuje příslušný povodňový orgán – PK obce/města.

Druhý stupeň (II) - stav pohotovosti - vyhlašuje se při dosažení vodní hladiny v hlásném profilu ke žluté značce.

Vyhlašuje se v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň; vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti; aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi , uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu.

Č. Úkol/Opatření Zodpovídá
1. Svolat celou PK.

Prověřit telefonické spojení s PK ORP Havířov (kontaktní osoba Ing. Jana Návratová) - informovat je o situaci na k. ú. obce Havířov.

Prověřit spojení s PK obce Horní Bludovice - informovat se o povodňové situaci na území obce (vodní stavy a prognózy vývoje povodňových stavů - vodoprávní úřad).

Informovat PK obce Šenov (obec po toku níže) o povodňové situaci a stavu na k. ú. obce Havířov.
předseda PK
2. Zjistit aktuální stav a vývoj povodňové situace od nadřízené PK ORP Havířov, správce toku (vodohospodářský dispečink Povodí Odry a Lesy ČR) a pomocí Českého hydrometeorologického ústavu - www.chmi.cz nebo přímo od pobočky ČHMÚ Ostrava (viz důležitá spojení).

Sledovat aktuální stav a vývoj povodňové situace z hromadných sdělovacích prostředků, sledovat informace o předpovědi počasí.

Průběžně sledovat data ze srážkoměrů a hladinoměrů

Srážkoměr Lučina: http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&seq=307423&x=13

Srážkoměr Těrlicko: http://www.pod.cz/portal/srazky/cz/index.htm

Limnigrafická stanice VD Těrlicko a Hladinoměrná monitorovací stanice Bludovice: http://www.pod.cz/portal/sap/cz/index.htm
předseda PK
3. Na základě prověřených zpráv vyhlásit II. Stupeň Povodňové Aktivity , vyhlásit upozornění o zvyšující se tendenci hladiny a o možnosti evakuace při dalším zvyšování hladiny. (příloha Stav pohotovosti - vyhlášení, kterou je možno upravit podle potřeby)

Vyzvat obyvatele k zabezpečení plovoucích a volně ložených předmětů, ke zhodnocení způsobu zabezpečení a manipulace s domácím zvířectvem a k dobytí baterií mobilních telefonů.

Varovat obyvatele na celém katastrálním území, především přímo ohrožené fyzické a právnické osoby (viz část ohrožené nemovitosti). 
předseda PK, členové PK, SDH
4. Průběžně sledovat výšky vodní hladiny Lučiny a Sušanky.

Průběžně sledovat situaci na drobných vodních dílech na katastrálním území obce (viz. Kritická místa).
hlásná a hlídková služba posílená určenými členy PK, SDH
5. Provést kontrolu všech mostů a propustků na Lučině, Sušance a jejich přítocích - možnost vzniku naplavenin a snížení průtočnosti profilů.

Provést kontrolu podél toku Venclůvky.

Kontrola propustku protipovodňové hráze u koupaliště.

Zvláštní pozornost věnovat Čističkám odpadních vod - nutná fyzická kontrola na místě.

Provést kontrolu svahu v blízkosti sportovní haly.

Tyto činnost opakovat podle aktuální situace.
hlásná a hlídková služba posílená určenými členy PK, SDH
6. Provést případnou kontrolu dalších kritických míst dle situace. určený člen PK
7. Připravit nezbytný počet pracovníků s technikou potřebných pro případnou evakuaci. určený člen PK
8. Informovat PK ORP Havířov a PK obce Stonava o vzniklé povodňové situaci na k.ú. obce Albrechtice (kontaktní osoba Ing. Jana Návratová). zapisovatelka
9. Nabít akumulátory mobilních telefonů a vysílaček na plnou kapacitu. 

Ve spolupráci s PČR instalovat zákazy vjezdu do ohrožených míst.
povodňová komise
10. Zkontrolovat PHM ve všech zařízeních. určený člen PK
11. Příprava a instalace povodňových zábran. Řešit osobní a věcnou pomoc vybraným občanům (nemocní, imobilní, věkově starší atd.). SDH, určení členové PK
12. Pohotovost vybraných technických prostředků a smluvně zajištěné techniky od právnických osob. SDH a smluvně zajištěná technika
13. Průběžně vést záznamy do Povodňové knihy. zapisovatelka
14. Při stoupající tendenci hladiny Lučiny zajistit veškeré vybavení pro členy PK, včetně spacáků, jídla a pití. zapisovatelka
15. Nachystat náhradní zdroj elektrické energie (elektrocentrála) pro případ výpadku - pro připojení počítače, tiskárny, nabíječek apod. určený člen PK
16. Zkontrolovat lékárničku s dezinfekčními prostředky zapisovatelka
17. Provádění evidenčních a dokumentačních prací (foto, video). určený člen PK

Třetí stupeň povodňové aktivity

OHROŽENÍ VYHLAŠUJE SE

Povodňovou aktivitu pro svůj územní obvod vyhlašuje příslušný povodňový orgán – PK obce/města.

Třetí stupeň (III) - stav ohrožení - vyhlašuje se při dosažení vodní hladiny v hlásném profilu k  červené značce

Vyhlašuje se při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území; vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření; provádějí se zabezpečovací práce a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

Č. Úkol/Opatření Zodpovídá
1. Svolat celou PK.

Zhodnotit situaci a vývoj počasí, rychlost stoupání hladin vody - získat informace od ČHMÚ (www.chmi.cz nebo přímo od pobočky ČHMÚ Ostrava), správců toků (vodohospodářský dispečink Povodí Odry a Lesy ČR), nadřízené PK ORP Havířov resp. města Havířov (kontaktní osoba Ing. Jana Návratová).

Průběžně sledovat data ze srážkoměrů a hladinoměrů:

Srážkoměr Lučina: http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&seq=307423&x=13

Srážkoměr Těrlicko: http://www.pod.cz/portal/srazky/cz/index.htm

Limnigrafická stanice VD Těrlicko a Hladinoměrná monitorovací stanice Bludovice: http://www.pod.cz/portal/sap/cz/index.htm
předseda PK
2.         Na základě těchto informací vyhlásit III. SPA (příloha Stav ohrožení - vyhlášení, kterou je možno upravit podle potřeby).

Vyhlásit upozornění o zvyšující se tendenci hladiny toků a o evakuaci obyvatel.
předseda PK
Podobně jako u II. SPA:
3. Průběžně sledovat výšky vodní hladiny Lučiny a Sušanky.

Průběžně sledovat situaci na drobných vodních dílech na katastrálním území obce (viz. Kritická místa).
hlásná a hlídková služba posílená určenými členy PK, SDH
4. Provést kontrolu všech mostů a propustků na Lučině, Sušance a jejich přítocích - možnost vzniku naplavenin a snížení průtočnosti profilů.

Provést kontrolu podél toku Venclůvky.

Kontrola propustku protipovodňové hráze u koupaliště.

Zvláštní pozornost věnovat Čističkám odpadních vod - nutná fyzická kontrola na místě.

Provést kontrolu svahu v blízkosti sportovní haly.

Tyto činnost opakovat podle aktuální situace.
hlásná a hlídková služba posílená určenými členy PK, SDH
5. Provést případnou kontrolu dalších kritických míst dle situace. určený člen PK
6. Informovat PK ORP Havířov a PK obce Šenov o vzniklé povodňové situaci na k.ú. obce Havířov (kontaktní osoba Ing. Jana Návratová). zapisovatelka
7. Při zvyšující se tendenci hladiny Lučiny případně ohrožení zdraví a majetku osob v případě sesuvů svahů připravit evakuační středisko.

V případě potřeby zabezpečit evakuaci ohrožených osob (logistické zajištění – strava, ošacení, informace příbuzným, atd.).

Podle požadavků občanů poskytnout personální, technickou a materiální pomoc (věcná a osobní pomoc starším osamoceným občanům, invalidům, atd…).
SDH, Povodňová komise
8. Nabít akumulátory mobilních telefonů na plnou kapacitu.  povodňová komise
9. Zkontrolovat PHM ve všech zařízeních určený člen PK
10. Odvoz (odtah) vozidel zaparkovaných uvnitř záplavového území.

Odstraňovat naplavené předměty zabezpečovat průtočnost (viz. kritická místa).
řidiči, SDH, Povodňová komise
11. Nebezpečně zatopené prostory nebo cesty označit viditelným varováním. Vyznačit objížďky. Instalovat zákazy vjezdu (spolupráce s PČR).   PK, SDH, PČR
12. V případě nebezpečí zaplavení rozvaděčů elektrické energie (plynu) vypnout hlavní přívody.   určený člen PK
13. Předcházet možnému zamoření vody a půdy škodlivinami  - ropné produkty, barvy, hnojiva, atd. – informovat občany. určený člen PK
14. Podle stavu a situace plnit záchranné práce a evakuaci ohrožených občanů a domácího zvířectva. SDH, Povodňová komise
15. Provádění evidenčních a dokumentačních prací (foto, video).

Poskytnout informace obyvatelstvu a médiím.
Povodňová komise
16. Zápis do povodňové knihy provádět průběžně.

Mít trvalý přehled o evakuovaných občanech.
zapisovatelka
17. Nachystat pro členy PK náhradní oblečení určený člen PK
18. Rozdělit činnosti členům PK - nepřetržitá činnost předseda PK
19. Zajištění majetku v zaplavených oblastech (ostraha majetku). PK, SDH, PČR
Pravidla převzetí řízení nadřízeným orgánem
V případě, že nebude možno zvládnout povodňovou situaci vlastními silami, požádá povodňová komise o pomoc Povodňovou komisi obce s rozšířenou působností Havířov, ale nadále bude v rámci možností plnit úkoly povodňového orgánu.