Charakteristika zájmového území - Popis území

Katastrální území ORP Havířov se rozkládá na členitém území o rozloze takřka 90 km² ve východní části Moravskoslezského kraje. Územně sousedí s obcemi s rozšířenou působností Ostrava, Frýdek-Místek, Český Těšín, Karviná a Orlová. Na území ORP žije přes 93 000 obyvatel.

Povrch zájmového území je pestře členitý díky své poloze na rozhraní geomorfologických podcelků Ostravské plošiny a Podbeskydské pahorkatiny v průměrné nadmořské výšce okolo 300 metrů.

Z hlediska povodňové problematiky jsou na katastrálním území ORP Havířov dominantní tři vodní toky: Lučina ovlivňující území obce Horní Bludovice a města Havířov, dále její přítok Sušanka protékající Horní Suchou a Havířovem a ve východní části území řeka Stonávka v obcích Těrlicko a Albrechtice.

Řeka Lučina a její povodí odvodňuje jižní až jihovýchodní část Ostravska a patří do uceleného povodí řeky Ostravice, resp. povodí řeky Odry. Území v těsné blízkosti toku Lučiny, stejně tak jako říční niva, je charakteristické minimálním zásahem člověka, koryto je neupravené a četně meandruje takřka podél celého toku. Při jihozápadním okraji Havířova byla na jejím toku vyhlášena přírodní památka Meandry Lučiny.

Řeka Lučina je z vodohospodářského hlediska vodohospodářsky významný vodní tok, jehož správcem je Povodí Odry s. p.. Současná kapacita koryta Lučiny se pohybuje zhruba mezi pětiletým až desetiletým průtokem (Q5Q10). Při vyšších průtocích dochází k zaplavování říční nivy – k inundaci, jejíž šířka při stoletém průtoku Q100 dosahuje cca 200 až 400 m. Povaha Lučiny je výrazně ovlivněna vodní nádrží Žermanice, postavené v 60. letech, jež byla v rámci ochrany území před negativními důsledky povodní v roce 2011 dostavována.

Přítokem Lučiny na území města Havířov je tok Sušanka, pramenící v lesích nad vodní nádrží Těrlicko mezi obcemi Horní Suchá a Albrechtice. Spád toku (10 km) je výrazně ovlivněn poklesy vzniklými v důsledku důlní těžby v minulosti. Plocha povodí v ústí je 31,54 km². Průtok v ústí při Q100 je 48 m³/s. Poměr ploch povodí Lučiny v profilu ústí Sušanky a Sušanky v ústí do Lučiny je cca 6,3 : 1, což znamená, že může dojít ke střetu n-letých vod obdobných charakteristik. Retenční prostory na Sušance a přítocích jsou značně omezené terénem a zástavbou. Povodňové stavy jsou krátkodobé, s přímou návazností na intenzitu a délku místní srážky.

Řeka Stonávka pramení na katastrálním území Hnojník – Komorní Lhota, jižně od ORP Havířov a dále ve svém toku pokračuje na sever přes Třanovice, Těrlicko, Albrechtice a dále na katastrální území Karviné, kde se vlévá do Olše. Podél svého toku na území ORP výrazně meandruje a má neregulované koryto a místy neupravený tok. Průtok je ovlivněn vodní nádrží Těrlicko na katastrálním území stejnojmenné obce.

Na katastrálním území ORP Havířov se nachází několik vodních děl. Tato vodní díla jsou možným ohrožením obce zvláštní povodní. Vodohospodářsky nejvýznamnějšími jsou již zmiňované vodní nádrže Žermanice a Těrlicko.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů http://voda.gov.cz/portal/ a http://www.mapy.cz. 1


1 Mapy.cz a voda.gov.