Albrechtice

Obec Albrechtice leží cca 9 km jižně od města Karviná, 7 km východně od města Havířov a cca 5 km západně od státních hranic s Polskem v nadmořské výšce 258 m. Je součástí bývalého okresu Karviná, nyní ORP Havířov v Moravskoslezském kraji. V obci žije cca 4 000 obyvatel. Katastrální území obce má výměru 12,68 km².

Katastrálním územím obce protéká říčka Stonávka s pravostranným přítokem Chotěbuzkou a dalšími přítoky. Stonávka je levostranným přítokem řeky Olše a odvodňuje části okresů Frýdek-Místek a Karviná. Délka toku je 33,7 km, plocha povodí měří 131,3 km² a průměrný průtok u ústí je 1,47 m³/s. Povodí horní Stonávky odvodňuje nejseverozápadnější cíp Moravskoslezských Beskyd. Pramení v nadmořské výšce kolem 750 m na jihovýchodních svazích vrchu Čupel. Po třech kilometrech Stonávka (u osady Stonávka) vystupuje z horského údolí a v Komorní Lhotce se slévá s potokem Ráztoka, čímž nabírá více než dvojnásobek svého objemu. U obce Těrlicko zadržuje vody Stonávky vodní nádrž Těrlicko. Hlavním účelem vybudování nádrže bylo zásobování průmyslových podniků užitkovou vodou, dále je využívána k rekreaci a ochraně před povodněmi. Pod přehradou leží na Stonávce obec Albrechtice, za níž ústí zprava poslední z významnějších přítoků, potok Chotěbuzka. Následuje obec Stonava a po dalších pěti kilometrech toku se Stonávka v nadmořské výšce 220 m vlévá v Karviné z levé strany do řeky Olše, která se následně vlévá do řeky Odry. Říčka Stonávka, potok Chotěbuzka a další přítoky tvoří hlavní toky ohrožující Albrechtice povodní.

Na katastrálním území obce se nachází několik malých vodních děl. Tato vodní díla jsou možným ohrožením obce zvláštní povodní.

Mapa toků a vodních děl

albrechtice2.jpg, 132kB

Mapa toků

orp-havirov-mapa-toku-albrechtice.jpg, 314kB

Vodní toky a jejich správci

V1 Identifikátor toku Správce Název Č. ČHP
10100140 Povodí Odry, s. p.  Stonávka 1 2-03-03-052  
10214085 Lesy ČR, s. p. Pod Filipcem 2    
10213219Lesy ČR, s. p. PP Pod Filipcem 3    
10209243 Lesy ČR, s. p. LP Pod Filipcem 4    
10211199 Povodí Odry, s. p. Jedličník 5 2-03-03-062  
10208843 Lesy ČR, s. p. Rakovec 6    
10101263 Povodí Odry, s. p.  Chotěbuzka 7 2-03-03-063  
10212285 Povodí Odry, s. p.  bezejmenný tok 8    
10211556 Povodí Odry, s. p.  bezejmenný tok 9    
10212766 Lesy ČR, s. p. PP Chotěbuzky v km 5,5 10    
10215311 Lesy ČR, s. p. Pod Kniezkem 11    
10209052 Lesy ČR, s. p. Z Matuškovce 12    
10215252 Povodí Odry, s. p.  Pod Siostrzonkem 13    
10217111 Povodí Odry, s. p.  Pod Šimurovkou 14    
10210482   Na Důlském 15    

Vodní díla a jejich správci

Na katastrálním území obce se nachází sedm vodních děl, které mohou zvýšit riziko zvláštních povodní.

T2 Název (popis) vodního díla, umístění, GPS Vlastník, provozovatel (kontaktní osoba), spojení Umístění vodního díla
parcela 703

49°47'20.572"N, 18°30'53.900"E
Vlastník:
Salakvarda Miroslav
Dlouhá Třída 813/4, Město,
73601 Havířov
 
parcela 1800

49°47'28.239"N, 18°30'53.155"E
Vlastník:
Machaczková Renáta
Středová 401,
73543 Albrechtice
 
parcela 1806

49°47'31.657"N, 18°30'55.804"E
Vlastník:
Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,
50168 Hradec Králové
 
Na parcele 1832/3

49°47'32.676"N, 18°31'4.884"E
Vlastník:
Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,
50168 Hradec Králové
 
49°47'30.944"N, 18°31'36.279"E    
parcela 2039

49°47'46.638"N, 18°32'16.049"E
Vlastník:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město,
12800 Praha 2
 
parcela 2060/4

49°47'45.270"N, 18°32'37.465"E
Vlastník:
Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,
50168 Hradec Králové
 

Rozsah ohrožení

Katastrální území obce Albrechtice ohrožuje z hlediska povodňové problematiky jednak řeka Stonávka, dále extravilánové splachy spojené se zvýšením průtoků na drobných přítocích Stonávky a existuje zde i možnost zvláštní povodně (kromě zvláštní povodně z vodního díla Těrlická přehrada, jejíž následky by byly katastrofální) iniciované drobnými nádržemí a rybníky na katastrálním území obce.

Průtok řeky Stonávky na katastrálním území Albrechtic je přímo ovlivněn vypouštěním z vodní nádrže Těrlicko (hráz vodního díla je vzdálena zhruba 500 metrů od zastavěné části obce). Ani při zvýšených hodnotách odpouštění z přehrady vlivem dlouhotrvajících srážek na záchytném území přehrady nedochází k výrazným rozlivům Stonávky mimo koryto tak, aby byla řeka zdrojem povodňového ohrožení zdraví a majetku obyvatel.

Zdrojem ohrožení však mohou být četné přítoky Stonávky, které v případě intenzivních a dlouhotrvajících srážek výrazně zvýší svůj průtok, a vlivem toho může dojít k zanášení koryta, lávek a propustků splavovanými předměty. Toto zanesení až ucpání může mít negativní vliv na průběh povodně (může dojít např. k vybřežení drobných toků na komunikaci a následnému poškození zdraví nebo majetku).

V případě nadměrných srážek může na katastrálním území dále docházet k ohrožujícím extravilánovým splachům zejména na pravém břehu Stonávky v oblasti Zámostí. Tyto splachy závisí na nasycenosti půdy a také na intenzitě a délce lokálních srážek. Je obtížné definovat oblasti nebo kritická místa ohrožená přímo vlivem extravilánových splachů, přesto mohou tyto splachy velmi negativně ovlivnit průběh povodňové situace, případně samočinně ohrozit životy a majetek obyvatel obce.

Dalším možným zdrojem ohrožení pro katastrální území obce jsou drobná vodní díla v oblasti Rakovec a Bělehrad a také v části Důlský. Tato vodní díla jsou neudržována a je zde omezená možnost manipulace. Vlivem Intenzivních dlouhotrvajících srážek může dojít k naplnění těchto vodních děl, přelití bezpečnostního přepadu nebo hráze a v krajním případě i k protržení tělesa hráze a následné zvláštní povodni.

Kritická místa

Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Za kritická místa lze označit propustky na toku říčky Chotěbuzky a několik propustků na pravostranném bezejmenném přítoku Stonávky v obecní části Zámostí. Zde je potřebná v případě nastání povodňové situace výšená pozornost hlídkové služby.

V části Zámostí jsou dále patrná místa jižně od toku Chotěbuzky, kde dochází k extravilánovým splachům.

Kritickými se v případě dlouhotrvajících intenzivních srážek mohou stát také drobná vodní díla tvořící kaskádu na levostranném přítoku Stonávky v obecních částech Bělehrad a Rakovec, a dále rybník v oblasti Důlský.

Kritická místa na katastrálním území obce Albrechtice

Mapa záplavového území

Povodňová komise obce Albrechtice

Povodňová komise obce : Albrechtice
Základní informace
Obec: Albrechtice Kód obce: 598925
Ulice: Obecní Telefon: 596428448
Číslo popisné: 186 Fax:
PSČ: 73543 e-mail: sekretariat@obecalbrechtice
Poznámka: WWW stránky: http://www.obecalbrechtice.cz
Seznam členů povodňové komise

Jméno: Feber Jindřich Ing. Funkce v komisi: předseda Funkce: starosta
Adresa práce: OÚ Albrechtice, Obecní 186,Albrechtice Telefon práce: 596428448

Jméno: Siostrzonek Jan Mgr. et Mgr. Funkce v komisi: místopředseda Funkce: místostarosta
Adresa práce: Obecní úřad, Obecní 186 Telefon práce: 596428448

Jméno: Ciupová Jarmila Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: tajemnice
Adresa práce: OÚ Albrechtice, Obecní 186, Albrechtice Telefon práce: 596428448

Jméno: Jablecký Lumír Funkce v komisi: člen Funkce:  
Adresa práce: OÚ Albrechtice, Obecní 186, Albrechtice Telefon práce:  

Jméno: Vrána Luděk Funkce v komisi: člen Funkce: hrázný
Adresa práce: Hrázní 397, Albrechtice Telefon práce: 596410110

Jméno: Wojtynová Táňa Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: referent ŽP
Adresa práce: OÚ Albrechtice, Obecní 186, Albrechtice Telefon práce: 596428448

Jméno: Wróbel Daniel Funkce v komisi: člen Funkce:  
Adresa práce: OÚ Albrechtice, Obecní 186, Albrechtice Telefon práce: 596428119

POVISync: 11.06.2020 12:54:38

První stupeň povodňové aktivity

BDĚLOST  NASTÁVÁ - NEVYHLAŠUJE SE!

První stupeň (I) - stav bdělosti - nastává při zvýšení hladiny ve vodních tocích nad normál a při dosažení vodní hladiny v hlásném profilu k zelené značce.

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí; tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby; vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí (vodní díla), zahajuje činnost hlásná a hlídková služba; na vodních dílech nastává tento stav při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně.

Č. Úkol/Opatření Zodpovídá
Nastane-li 1. SPA obdržením všeobecné výstrahy, nepodceňujte tuto situaci ani při slunečném počasí a zapojte do činnosti hlásnou a hlídkovou službu
1. Svolat část povodňové komise – posoudit vzniklou situaci.

Navázat spojení s PK ORP Havířov - informovat se o povodňové situaci na území ORP (vodní stavy a prognózy vývoje povodňových stavů - vodoprávní úřad). Informovat PK ORP Havířov o zjištěných povodňových informacích na k. ú. obce Albrechtice (kontaktní osoba Ing. Jana Návratová).

Navázat spojení s PK obce Těrlicko - informovat se o povodňové situaci na území obce (vodní stavy a prognózy vývoje povodňových stavů - vodoprávní úřad).

Informovat PK obce Stonava (obec po toku níže) o povodňové situaci a stavu na k. ú. obce Albrechtice.
předseda PK
2. Zahájit činnost hlásné a hlídkové služby - průběžné sledování výšky vodní hladiny Stonávky a jejích přítoků.

(Pozn. - dochází ke stavu, kdy může dojít k ohrožení velkou vodou, ovšem také nemusí, velmi záleží na vývoji počasí, například delší dobu prší (rychlé odtávání sněhu) půda je již dešťovými srážkami nasycena a voda se dále nevsakuje (nebo půda je promrzlá), kanalizace na dešťovou vodu je přeplněna voda teče po komunikacích, atd.).
hlásná a hlídková služba posílená určenými členy PK, SDH
3.Sledovat informace hromadných sdělovacích prostředků o předpovědi počasí. Získávat informace od nadřízené PK ORP Havířov a správce toku (vodohospodářský dispečink Povodí Odry a Lesy ČR).

Průběžně sledovat prognózu vývoje a stavu počasí pomocí Českého hydrometeorologického ústavu - www.chmi.cz nebo získávat informace od pobočky ČHMÚ Ostrava (viz důležitá spojení)

Průběžně sledovat data ze srážkoměrů a hladinoměrů

Srážkoměry Karviná a Lučina:
http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&seq=20858344&x=13,
http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&seq=307423&x=13

Srážkoměr Těrlicko: http://www.pod.cz/portal/srazky/cz/index.htm

Limnigrafická stanice VD Těrlicko a Hladinoměrná monitorovací stanice Hradiště: http://www.pod.cz/portal/sap/cz/index.htm
předseda PK
4. Provést povodňovou prohlídku (kritická místa, důraz na předměty v těsné blízkosti břehové hrany vodních toků - složené dříví, popelnice, auta, atd. nebezpečí zanesení průtočných profilů).

Průběžně sledovat situaci na drobných vodních dílech na katastrálním území obce (viz. Kritická místa).
hlásná a hlídková služba posílená určenými členy PK, SDH
5. Provést kontrolu všech mostů a propustků na Stonávce a jejích přítocích (zejména v oblasti Zámostí) - možnost vzniku naplavenin a snížení průtočnosti profilů.

Kontrola svahů a strání na pravém břehu Stonávky v oblastech Zámostí a paseky z důvodu extravilánových splachů.

Tyto činnost opakovat podle aktuální situace.
hlásná a hlídková služba posílená určenými členy PK, SDH
6. Připravit nezbytný počet pracovníků s technikou do pohotovosti. Navázat spojení s právnickými osobami, které poskytují vyčleněnou techniku a materiál. povodňová komise
7. Vyčlenit dostatečné množství ochranných pomůcek pro práci ve vodě a v dešti, kontrola základních zdravotnických pomůcek. SDH, určení členové PK
8. Prověřit provozuschopnost výstroje, nářadí a materiálu nutného pro práci (provazy, bidla, háky atd.). Zprovoznit svítilny. SDH, určení členové PK
9.Doplnit PHM do vozidel a techniky, která by byla nasazena při povodni. Přezkoušet náhradní zdroje elektrické energie. SDH, určení členové PK
10. Průběžně provádět zápisy do Povodňové knihy. zapisovatelka

Druhý stupeň povodňové aktivity

POHOTOVOST VYHLAŠUJE SE

Povodňovou aktivitu pro svůj územní obvod vyhlašuje příslušný povodňový orgán – PK obce/města.

Druhý stupeň (II) - stav pohotovosti - vyhlašuje se při dosažení vodní hladiny v hlásném profilu ke žluté značce.

Vyhlašuje se v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň; vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti; aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi , uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu.

Č. Úkol/Opatření Zodpovídá
1. Svolat celou PK.

Prověřit telefonické spojení s PK ORP Havířov (kontaktní osoba Ing. Jana Návratová). - informovat je o situaci na k. ú. obce Albrechtice.

Prověřit spojení s PK obce Těrlicko - informovat se o povodňové situaci na území obce (vodní stavy a prognózy vývoje povodňových stavů - vodoprávní úřad).

Informovat PK obce Stonava (obec po toku níže) o povodňové situaci a stavu na k. ú. obce Albrechtice.
předseda PK
2.Zjistit aktuální stav a vývoj povodňové situace od nadřízené PK ORP Havířov, správce toku (vodohospodářský dispečink Povodí Odry a Lesy ČR) a pomocí Českého hydrometeorologického ústavu - www.chmi.cz nebo přímo od pobočky ČHMÚ Ostrava (viz důležitá spojení).

Sledovat aktuální stav a vývoj povodňové situace z hromadných sdělovacích prostředků, sledovat informace o předpovědi počasí.

Průběžně sledovat data ze srážkoměrů a hladinoměrů

Srážkoměry Karviná a Lučina:
http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&seq=20858344&x=13
http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&seq=307423&x=13

Srážkoměr Těrlicko: http://www.pod.cz/portal/srazky/cz/index.htm

Limnigrafická stanice VD Těrlicko a Hladinoměrná monitorovací stanice Hradiště: http://www.pod.cz/portal/sap/cz/index.htm
předseda PK
3. Na základě prověřených zpráv vyhlásit II. Stupeň Povodňové Aktivity , vyhlásit upozornění o zvyšující se tendenci hladiny a o možnosti evakuace při dalším zvyšování hladiny. (příloha Stav pohotovosti - vyhlášení, kterou je možno upravit podle potřeby)

Vyzvat obyvatele k zabezpečení plovoucích a volně ložených předmětů, ke zhodnocení způsobu zabezpečení a manipulace s domácím zvířectvem a k dobytí baterií mobilních telefonů.

Varovat obyvatele na celém katastrálním území, především přímo ohrožené fyzické a právnické osoby (viz část ohrožené nemovitosti). 
předseda PK, členové PK, SDH
4. Průběžně sledovat výšky vodní hladiny Stonávky a jejích přítoků.

Průběžně sledovat situaci na drobných vodních dílech na katastrálním území obce (viz. Kritická místa).
hlásná a hlídková služba posílená určenými členy PK, SDH
5. Provést kontrolu všech mostů a propustků na Stonávce a jejích přítocích (zejména v oblasti Zámostí) - možnost vzniku naplavenin a snížení průtočnosti profilů.

Kontrola svahů a strání na pravém břehu Stonávky v oblastech Zámostí a paseky z důvodu extravilánových splachů.

Tyto činnost opakovat podle aktuální situace.
hlásná a hlídková služba posílená určenými členy PK, SDH
6.Provést případnou kontrolu dalších kritických míst dle situace. určený člen PK
7. Připravit nezbytný počet pracovníků s technikou potřebných pro případnou evakuaci. určený člen PK
8. Informovat PK ORP Havířov a PK obce Stonava o vzniklé povodňové situaci na k.ú. obce Albrechtice (kontaktní osoba Ing. Jana Návratová). zapisovatelka
9. Nabít akumulátory mobilních telefonů a vysílaček na plnou kapacitu. 

Ve spolupráci s PČR instalovat zákazy vjezdu do ohrožených míst.
povodňová komise
10. Zkontrolovat PHM ve všech zařízeních. určený člen PK
11. Příprava a instalace povodňových zábran. Řešit osobní a věcnou pomoc vybraným občanům (nemocní, imobilní, věkově starší atd.).SDH, určení členové PK
12. Pohotovost vybraných technických prostředků a smluvně zajištěné techniky od právnických osob. SDH a smluvně zajištěná technika
13. Průběžně vést záznamy do Povodňové knihy. zapisovatelka
14. Při stoupající tendenci hladiny Stonávky zajistit veškeré vybavení pro členy PK, včetně spacáků, jídla a pití. zapisovatelka
15. Nachystat náhradní zdroj elektrické energie (elektrocentrála) pro případ výpadku - pro připojení počítače, tiskárny, nabíječek apod. určený člen PK
16. Zkontrolovat lékárničku s dezinfekčními prostředky zapisovatelka
17. Provádět evidenční a dokumentační práce (foto, video). určený člen PK

Třetí stupeň povodňové aktivity

OHROŽENÍ VYHLAŠUJE SE

Povodňovou aktivitu pro svůj územní obvod vyhlašuje příslušný povodňový orgán – PK obce/města.

Třetí stupeň (III) - stav ohrožení - vyhlašuje se při dosažení vodní hladiny v hlásném profilu k  červené značce

Vyhlašuje se při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území; vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření; provádějí se zabezpečovací práce a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

Č. Úkol/Opatření Zodpovídá
1. Svolat celou PK.

Zhodnotit situaci a vývoj počasí, rychlost stoupání hladin vody - získat informace od ČHMÚ (www.chmi.cz nebo přímo od pobočky ČHMÚ Ostrava), správců toků (vodohospodářský dispečink Povodí Odry a Lesy ČR), nadřízené PK ORP Havířov resp. města Havířov (kontaktní osoba Ing. Jana Návratová).

Průběžně sledovat data ze srážkoměrů a hladinoměrů:

Srážkoměry Karviná a Lučina:
http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&seq=20858344&x=13, http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&seq=307423&x=13

Srážkoměr Těrlicko: http://www.pod.cz/portal/srazky/cz/index.htm

Limnigrafická stanice VD Těrlicko a Hladinoměrná monitorovací stanice Hradiště: http://www.pod.cz/portal/sap/cz/index.htm
předseda PK
2.         Na základě těchto informací vyhlásit III. SPA (příloha Stav ohrožení - vyhlášení, kterou je možno upravit podle potřeby).

Vyhlásit upozornění o zvyšující se tendenci hladiny toků a o evakuaci obyvatel.
předseda PK
Podobně jako u II. SPA:
3. Průběžně sledovat výšky vodní hladiny Stonávky a jejích přítoků.

Průběžně sledovat situaci na drobných vodních dílech na katastrálním území obce (viz. Kritická místa).
hlásná a hlídková služba posílená určenými členy PK, SDH
4.Provést kontrolu všech mostů a propustků na Stonávce a jejích přítocích (zejména v oblasti Zámostí) - možnost vzniku naplavenin a snížení průtočnosti profilů.

Kontrola svahů a strání na pravém břehu Stonávky v oblastech Zámostí a paseky z důvodu extravilánových splachů.

Tyto činnost opakovat podle aktuální situace.
hlásná a hlídková služba posílená určenými členy PK, SDH
5. Provést případnou kontrolu dalších kritických míst dle situace. určený člen PK
6. Informovat PK ORP Havířov a PK obce Stonava o vzniklé povodňové situaci na k.ú. obce Albrechtice (kontaktní osoba Ing. Jana Návratová). zapisovatelka
7. Při zvyšující se tendenci hladiny Stonávky případně ohrožení zdraví a majetku osob v případě sesuvů svahů připravit evakuační středisko.

V případě potřeby zabezpečit evakuaci ohrožených osob (logistické zajištění – strava, ošacení, informace příbuzným, atd.).

Podle požadavků občanů poskytnout personální, technickou a materiální pomoc (věcná a osobní pomoc starším osamoceným občanům, invalidům, atd…).
SDH, Povodňová komise
8. Nabít akumulátory mobilních telefonů na plnou kapacitu.  povodňová komise
9. Zkontrolovat PHM ve všech zařízeních určený člen PK
10. Odvoz (odtah) vozidel zaparkovaných uvnitř záplavového území.

Odstraňovat naplavené předměty zabezpečovat průtočnost (viz. kritická místa).
řidiči, SDH, Povodňová komise
11. Nebezpečně zatopené prostory nebo cesty označit viditelným varováním. Vyznačit objížďky. Instalovat zákazy vjezdu (spolupráce s PČR).  PK, SDH, PČR
12. V případě nebezpečí zaplavení rozvaděčů elektrické energie (plynu) vypnout hlavní přívody.   určený člen PK
13. Předcházet možnému zamoření vody a půdy škodlivinami  - ropné produkty, barvy, hnojiva, atd. – informovat občany. určený člen PK
14. Podle stavu a situace plnit záchranné práce a evakuaci ohrožených občanů a domácího zvířectva. SDH, Povodňová komise
15. Provádět evidenční a dokumentační práce (foto, video).

Poskytnout informace obyvatelstvu a médiím.
Povodňová komise
16. Zapisovat do povodňové knihy provádět průběžně.

Mít trvalý přehled o evakuovaných občanech.
zapisovatelka
17. Nachystat pro členy PK náhradní oblečení určený člen PK
18.Rozdělit činnosti členům PK - nepřetržitá činnost předseda PK
19. Zajištění majetku v zaplavených oblastech (ostraha majetku). PK, SDH, PČR
Pravidla převzetí řízení nadřízeným orgánem
V případě, že nebude možno zvládnout povodňovou situaci vlastními silami, požádá povodňová komise o pomoc Povodňovou komisi obce s rozšířenou působností Havířov, ale nadále bude v rámci možností plnit úkoly povodňového orgánu.