Zvlášť nebezpečné látky dle přílohy č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb.

 • Zvlášť nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin látek, s výjimkou těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné:
  1. organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí,
  2. organofosforové sloučeniny,
  3. organocínové sloučeniny,
  4. látky nebo produkty jejich rozkladu, u kterých byly prokázány karcinogenní nebo mutagenní vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidů, štítnou žlázu, rozmnožování nebo jiné endokrinní funkce ve vodním prostředí nebo zprostředkovaně přes vodní prostředí,
  5. rtuť a její sloučeniny,
  6. kadmium a jeho sloučeniny,
  7. persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu,
  8. persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod.
 • Jednotlivé zvlášť nebezpečné látky jsou uvedeny v nařízení vlády vydaném podle § 38 odst. 5;
  ostatní látky náležející do uvedených skupin v tomto nařízení neuvedené se považují za nebezpečné látky.
 • Nebezpečné látky
 • Nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin:
  1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny:
   1. zinek 6. selen 11. cín 16. vanad
   2. měď 7. arzen 12. baryum 17. kobalt
   3. nikl 8. antimon 13. berylium 18. thalium
   4. chrom 9. molybden 14. bor 19. telur
   5. olovo 10. titan 15. uran 20. stříbro
  2. Biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek.
  3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou spotřebu pocházejících z vodního prostředí, a sloučeniny mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách.
  4. Toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky.
  5. Elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu.
  6. Nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu.
  7. Fluoridy.
  8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany.
  9. Kyanidy.
  10. Sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý stav povrchových vod.