Výpis přiložených dokumentů

Výtisky: ORP Český Těšín

CD: Moravskoslezský kraj
Povodí Odry, státní podnik
Lesy ČR, státní podnik

Odborné stanovisko správce toků Povodí Odry, s.p.

S obsahem povodňového plánu byli seznámeni

Titul, jméno, příjmení Datum Podpis