Stupně povodňové aktivity

Stupni povodňové aktivity (SPA) se rozumí míra povodňového nebezpečí vázaná na směrodatné limity. Těmito limity jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na vodních tocích, popřípadě jsou vázána na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody ve vodní nádrži, vznik ledových jevů apod.). U zvláštních povodní vyjadřují vývoj a míru povodňového nebezpečí na vodním díle a na území pod ním. Jsou stanoveny tři stupně povodňové aktivity: bdělost, pohotovost, ohrožení. 3

První stupeň povodňové aktivity

BDĚLOST  NASTÁVÁ - NEVYHLAŠUJE SE!

První stupeň (I) - stav bdělosti - nastává při zvýšení hladiny ve vodních tocích nad normál a při dosažení vodní hladiny v hlásném profilu k zelené značce.

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí; tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby; vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí (vodní díla), zahajuje činnost hlásná a hlídková služba; na vodních dílech nastává tento stav při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně.

Č. Úkol/Opatření
Nastane-li 1. SPA obdržením všeobecné výstrahy, nepodceňujte tuto situaci ani při slunečném počasí a zapojte do činnosti hlásnou a hlídkovou službu
1. Svolat povodňovou komisi, aktivovat pracoviště PK ORP Český Těšín, posoudit vzniklou situaci.

Informovat PK obcí ve správním obvodu ORP Český Těšín o povodňové situaci a stavu na území ORP Český Těšín. Zjistit stav od obcí ve správním obvodu ORP Český Těšín.
2. Navázat spojení s následujícími organizacemi a osobami, sdělit informace o nastalém stavu bdělosti: Ostatní členové Povodňové komise ORP Český Těšín, Povodňové komise v působnosti ORP Český Těšín, Sousední PK ORP, PK správního obvodu Moravskoslezského kraje, ČHMÚ, Vodohospodářský dispečink Povodí Odry, státní podnik, Operační středisko HZS Moravskoslezského kraje - územní odbor.
3. Vydávání operativních úkolů.
4. Zahájit činnost hlásné a hlídkové služby.
5. Sběr a zaznamenávaní informací, provádění evidenčních a dokumentačních prací (foto, video).
6. Sledovat informace hromadných sdělovacích prostředků o předpovědi počasí.

Získávat informace od nadřízené PK Moravskoslezského kraje a správce toku (Povodí Odry, s. p. a Lesy ČR, s. p.).

Průběžně sledovat prognózu vývoje a stavu počasí pomocí Českého hydrometeorologického ústavu - www.chmi.cz nebo získávat informace od pobočky ČHMÚ Ostrava.
7. Připravit nezbytný počet pracovníků s technikou do pohotovosti. Navázat spojení s právnickými osobami, které poskytují vyčleněnou techniku a materiál.
8. Vyčlenit dostatečné množství ochranných pomůcek pro práci ve vodě a v dešti, kontrola základních zdravotnických pomůcek.
9. Prověřit provozuschopnost výstroje, nářadí a materiálu nutného pro práci (provazy, bidla, háky atd.). Zprovoznit svítilny.
10. Doplnit PHM do vozidel a techniky, která by byla nasazena při povodni. Přezkoušet náhradní zdroje elektrické energie.
11. Průběžně provádět zápisy do Povodňové knihy.

Druhý stupeň povodňové aktivity

POHOTOVOST VYHLAŠUJE SE

Povodňovou aktivitu pro svůj územní obvod vyhlašuje příslušný povodňový orgán – PK obce s rozšířenou působností.

Druhý stupeň (II) - stav pohotovosti - vyhlašuje se při dosažení vodní hladiny v hlásném profilu ke žluté značce.

Vyhlašuje se v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň; vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti; aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi , uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu.

Stav pohotovosti a stav ohrožení se vyhlašuje na základě informací od Českého hydrometeorologického ústavu, Povodí Odry, s. p., PK správního obvodu Moravskoslezského kraje, Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, Povodňových komisí obcí ve správním obvodu ORP Český Těšín, hromadných sdělovacích prostředků.

Č. Úkol/Opatření
1. Svolat povodňovou komisi.

Informovat PK obcí ve správním obvodu ORP Český Těšín o povodňové situaci a stavu na území ORP Český Těšín.

Zjistit aktuální stav a vývoj povodňové situace od obcí ve správním obvodu ORP Český Těšín.
2. Na základě prověřených zpráv vyhlásit II. Stupeň Povodňové Aktivity, vyhlásit upozornění o zvyšující se tendenci hladiny (příloha Stav pohotovosti - vyhlášení, kterou je možnost upravit dle potřeby).
3. Spolupracovat s obcemi při naložení výpomocného materiálu pro zahrazení kritických míst a při případném rozvozu materiálu.
4. Navázat spojení s následujícími organizacemi a osobami, sdělit informace o nastalém stavu bdělosti: Ostatní členové Povodňové komise ORP Český Těšín, Povodňové komise v působnosti ORP Český Těšín, Sousední PK ORP, PK správního obvodu Moravskoslezského kraje, ČHMÚ, Vodohospodářský dispečink Povodí Odry, státní podnik, Operační středisko HZS Moravskoslezského kraje - územní odbor.
5. Vydávat operativní úkoly.
6. Sledovat určené úseky hlídkovou službou příslušných obcí.
7. Sbírat a zaznamenávat informace, provádět evidenční a dokumentační prace (foto, video).
8. Sledovat informace hromadných sdělovacích prostředků o předpovědi počasí.

Získávat informace od nadřízené PK Moravskoslezského kraje a správce toku (Povodí Odry, s. p. a Lesy ČR, s. p.).

Průběžně sledovat prognózu vývoje a stavu počasí pomocí Českého hydrometeorologického ústavu - www.chmi.cz nebo získávat informace od pobočky ČHMÚ Ostrava.
9. Zpracovávat informace pro média.
10. Nabít akumulátory mobilních telefonů a vysílaček na plnou kapacitu.
11. Aktivovat všechny vybrané sily a prostředky a smluvně zajištěnou techniku od právnických osob. Pohotovost vybraných technických prostředků.
12. Vyčlenit dostatečné množství ochranných pomůcek pro případnou práci ve vodě a v dešti, kontrola základních zdravotnických pomůcek.
13. Prověřit provozuschopnost výstroje, nářadí a materiálu nutného pro práci (provazy, bidla, háky atd.). Zprovoznit svítilny.
14. Doplnit PHM do vozidel a techniky, která by byla nasazena při povodni.
15. Nachystat náhradní zdroj elektrické energie (elektrocentrála) pro případ výpadku - pro připojení počítače, tiskárny, nabíječek apod.
16. Zkontrolovat lékárničku s dezinfekčními prostředky
17. Průběžně provádět zápisy do Povodňové knihy.

Třetí stupeň povodňové aktivity

OHROŽENÍ VYHLAŠUJE SE

Povodňovou aktivitu pro svůj územní obvod vyhlašuje příslušný povodňový orgán – PK obce s rozšířenou působností.

Třetí stupeň (III) - stav ohrožení - vyhlašuje se při dosažení vodní hladiny v hlásném profilu k  červené značce

Vyhlašuje se při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území; vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření; provádějí se zabezpečovací práce a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

Stav pohotovosti a stav ohrožení se vyhlašuje na základě informací od Českého hydrometeorologického ústavu, Povodí Odry, s. p., PK správního obvodu Moravskoslezského kraje, Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, Povodňových komisí obcí ve správním obvodu ORP Český Těšín, Hromadných sdělovacích prostředků.

Č. Úkol/Opatření
1. Zajistit trvalou pohotovost všech členů PK.

Udržovat spojení s PK obcí ve správním obvodu ORP Český Těšín, informovat o povodňové situaci a stavu na území ORP Český Těšín.

Průběžně zjišťovat aktuální stavy a vývoj povodňové situace od obcí ve správním obvodu ORP Český Těšín.
2. Na základě těchto informací vyhlásit III. SPA (příloha Stav ohrožení - vyhlášení, kterou je možno upravit podle potřeby).
3. Spolupraovat s obcemi při naložení výpomocného materiálu pro zahrazení kritických míst a při případném rozvozu materiálu. Provádět organizaci zásahů.
4. Navázat spojení s následujícími organizacemi a osobami, sdělit informace o nastalém stavu bdělosti: Ostatní členové Povodňové komise ORP Český Těšín, Povodňové komise v působnosti ORP Český Těšín, Sousední PK ORP, PK správního obvodu Moravskoslezského kraje, ČHMÚ, Vodohospodářský dispečink Povodí Odry, státní podnik, Operační středisko HZS Moravskoslezského kraje - územní odbor.
5. Vydávat operativní úkoly
6. Sledovat určené úseký hlídkovou službou příslušných obcí.
7. Sbírat a zaznamenávat informace, provádět evidenční a dokumentační prace (foto, video).
8. Sledovat informace hromadných sdělovacích prostředků o předpovědi počasí.

Získávat informace od nadřízené PK Moravskoslezského kraje a správce toku (Povodí Odry, s. p. a Lesy ČR, s. p.).

Průběžně sledovat prognózu vývoje a stavu počasí pomocí Českého hydrometeorologického ústavu - www.chmi.cz nebo získávat informace od pobočky ČHMÚ Ostrava.
9. Zpracovat informace pro média.
10. Nabít akumulátory mobilních telefonů a vysílaček na plnou kapacitu.
11. Aktivovat všechny vybrané sily a prostředky a smluvně zajištěnou techniku od právnických osob. Pohotovost vybraných technických prostředků.
12. Vyčlenit dostatečné množství ochranných pomůcek pro případnou práci ve vodě a v dešti, kontrola základních zdravotnických pomůcek.
13. Prověřit provozuschopnost výstroje, nářadí a materiálu nutného pro práci (provazy, bidla, háky atd.). Zprovoznit svítilny.
14. Doplnit PHM do vozidel a techniky, která by byla nasazena při povodni.
15. Nachystat náhradní zdroj elektrické energie (elektrocentrála) pro případ výpadku - pro připojení počítače, tiskárny, nabíječek apod.
16. Zkontrolovat lékárničku s dezinfekčními prostředky.
17. Průběžně provádět zápisy do Povodňové knihy.
Pravidla převzetí řízení nadřízeným orgánem
V případě, že povodňová komise obce s rozšířenou působností dospěje k závěru, že již není schopna vlastními prostředky zabezpečit nutná protipovodňová opatření, řízení ochrany přebírá Krizový štáb obce s rozšířenou působností Český Těšín. Záchranné práce jsou pak prováděny v souladu s povodňovými plány obcí, krizovým plánem ORP Český Těšín, plány správců vodních toků a vodohospodářských děl a výpomocí právnických a podnikajících fyzických osob. V případě převzetí řízení povodně Krizovým štábem obce s rozšířenou působností Český Těšín zapíše pověřený pracovník do Povodňové knihy čas převzetí, a kdo převzetí nařídil a informuje nadřízený povodňový orgán. Ukončení řízení se rovněž zapíše do Povodňové knihy.