Kritická místa

Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Ve východní části katastrálního území obce Chotěbuz za kritická místa označujeme oblasti mezi tokem Olše a železniční tratí. Nachází se zde několik nemovitostí včetně čističky odpadních vod, které jsou, v případě navýšení hladiny Olše, v bezprostředním ohrožení. Tyto objekty jsou zaneseny v záplavových mapách a budou konkrétně vymezeny v části Ohrožené objekty tohoto povodňového plánu. Zvýšené pozornosti je třeba dbát v místech, kde ústí levostranné přítoky do Olše.

Předpokládané rozlití Olše v těchto oblastech, odvozené od zkušeností s historickými povodněmi, bude spíše plošné a pozvolné. V případě intenzivních a dlouhotrvajících srážek a tím způsobených zvýšených průtoků je třeba v těchto oblastech dbát na zvýšenou hlídkovou službu a případě hrozícího vylití z břehů a následného zaplavení komunikací, nemovitostí nebo rozsáhlejších území přijmout nutná opatření k omezení negativních důsledků zaplavení – odčerpávání vody, navýšení břehů, individuální ochrana objektů, omezení dopravy na místních komunikacích a zákaz vstupu do zaplavených oblastí apod.

Na toku Kyšinec představuje nejvíce kritické místo kaskáda rybníků resp. vodních děl v jihovýchodním cípu katastrálního území obce Chotěbuz. Drobné rybníky západně od ulice K Rybníkům jsou vzhledem k těm východně od cesty vyvýšené, což může způsobovat značné komplikace. Navíc jsou rybníky propojeny systémem kanálů a koryt a jejich regulace v případě výrazného zvýšení hladiny a hrozící povodně by měla probíhat coby komplexní činnost. V případě intenzivních dlouhotrvajících srážek vodní nádrže nemusejí kapacitně dostačovat a i při manipulaci dle manipulačního řádu může dojít k situaci, kdy přítok do nádrží bude vyšší než odtok z nich. V tu chvíli hrozí několik situací – zadržování nečistot v odtokových tělesech a tím se zvyšující hrozba jejich poškození; nekontrolovatelný odtok přes bezpečnostní přepady; nekontrolovatelný odtok přes samotná tělesa hrází, čímž se opět zvyšuje hrozba poškození nebo dokonce protržení hrází a tím i vzniku zvláštní povodně; naplnění nádrží přes jejich maximální hodnotu a protržení hrází. Rozliv z nádrží může způsobit zatopení nemovitostí a komunikací, vytápění sklepů a další komplikace. Situace na jedné z nádrží přímo ovlivňuje situaci na sousedních nádržích. Vodní díla – rybníky včetně hrází a oblasti bezprostředně pod vodním dílem jsou také vnímány coby kritická místo.

V souvislosti se situací na rybnících je nutné za kritické místo označit nejnižší úsek ulice K Rybníkům na hrázi jednoho z vodních děl – zde je třeba v případě hrozící povodně přijmout dopravní omezení a zamezit vstupu na tělesa hrází. Obdobná opatření je třeba přijmout i pro oblast souběhu Kyšince s ulicí Chotěbuzskou – u domu č. p. 31.

Za kritické místo lze označit oblast v blízkosti křižovatky ulic Karvinská a Chotěbuzská mezi Louckou Mlýnkou, tokem Olše u místní Čističky odpadních vod. Zde dochází jednak ke koncentrování po komunikacích splavované vody, dále k hromadění srážkové vody na komunikacích a také k lokálnímu vybřežování Loucké Mlýnky.

Na vodoteči ID 10216362 a na Lesním potoce směřujícím k Podoboře za kritická místa považujeme většinu mostů a mostků na tocích. Průtok obou vodotečí se dokáže vlivem srážek a splachů rychle navýšit a způsobovat problémy. Zde může dojít v případě zvýšených průtoků k usazování splavovaných nečistot a tím omezování odtokových poměrů. Vlivem usazenin může dojít k vymílání těles mostů, jejich poškození a v krajním případě i k jejich zhroucení. Dalším negativním důsledkem usazování naplavenin a snížení průtočnosti pod mosty je potenciální vznik povodňové vlny, která může ohrozit území níže. Kritickými oblastmi jsou také soutoky Loucké Mlýnky a bezejmenného toku ID 10216362 a níže s Lesním potokem.

Obdobné problémy jsou také na potoce Oborník. Kromě mostků a propustků můžeme za kritická místa na Oborníku označit oblast v blízkost pily (také Rybího domu) před ústím do Loucké Mlýnky. Zde dochází při zvýšených průtocích k zaplavování komunikací a nemovitostí a tím ohrožení zdraví a životů obyvatel.

V6 Kilometráž toku Slovní popis ohroženého úseku m³/s N-letý průtok
34,950 - 34,520 Snížená kapacita polského PB na Q20 pod mostním objektem celního přechodu Chotěbuz (km 34,950), která je způsobena porušením hráze výstavbou. Rozlitím, které je soustředěno do jednoho místa, je potenciálně ohrožena zpětným vzdutím část areálu firmy GROMEX, včetně skladu pohonných hmot, železniční trať a dálkový energovod na polské straně. 465 >Q20
34,440 - 34,120 V obci Zpupná Lhota dojde v místě limnigrafické stanice (km 34,350) k přelití levobřežní hráze při průtoku větším než Q20. Ohrožena je především ČOV Český Těšín. 465 >Q20
 

Kritická místa Chotěbuz – širší pohled

 

Kritická místa: oblast u soustavy rybníků v jihovýchodní části katastrálního území obce Chotěbuz

 

Kritická místa: oblast v okolí ČOV

 

Kritická místa: oblast Podobora

 

Kritická místa: oblast v blízkosti soutoku potoka Oborník a Loucké Mlýnky