Kritická místa

Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace – místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Budeme-li postupovat podél toku řeky Olše, potom první kritickou oblastí z pohledu povodňové problematiky je rozsáhlá oblast před soutokem s Ropičankou. Jedná se o levý břeh Olše mezi tokem a ulicí Třineckou, kde při zvýšených průtocích dochází k vybřežení řeky Olše, lokálnímu zaplavování pozemků i komunikací a ohrožení nemovitostí a vodních děl v části Vrbiny. Existuje možnost vzniku nánosů a naplavenin, jež mohou omezovat odptokové poměry a tím následně komplikovat průběh povodně.

V zastavěné části města Český Těšín se nachází další problematické místo na levém břehu Olše – oblast od parkoviště u celního úřadu až po křižovatku Nábřeží Míru a Nové tovární ulice. Jedná se o oblast těsně pod soutokem s vodotečí Ropičanka. Připojením toku Ropičanky může dojít k situaci, že koryto Olše nebude kapacitně dostačovat zvýšeným průtokům a voda se bude rozlívat směrem k přilehlým garážím a průmyslovým objektům na ulici Nová Tovární. Rozliv může zaplavit místní komunikace a způsobit omezení dopravy.

Další oblastí, kde při zvýšené hladině řeky Olše hrozí nebezpečí pozvolného zaplavování a případných dalších komplikací je Nábřeží Míru až po most na ul. Střelniční. Celé nábřeží, včetně v minulosti často zaplavovaného Parku Sikory, se nachází nízko nad břehovou hranou a zvýšení hladiny může tedy plošně ohrozit takřka celé nábřeží včetně blízkých komunikací a přilehlých nemovitostí. Situace je zde komplikována levostranným přítokem Olše – Sadovým potokem. Potok i sám o sobě může způsobit zaplavení některých oblastí a ohrožení zdraví a životů obyvatel nebo poškození majetku (podrobnější informace o kritických místech v oblastech kolem Sadového potoka budou předloženy níže).

Předpokládané rozlití Olše v těchto místech, odvozené od zkušeností s historickými povodněmi, bude spíše plošné a pozvolné. V případě intenzivních a dlouhotrvajících srážek a tím způsobených zvýšených průtoků je třeba v těchto oblastech dbát na zvýšenou hlídkovou službu a případě hrozícího vylití z břehů a následného zaplavení komunikací, nemovitostí nebo rozsáhlejších území přijmout nutná opatření k omezení negativních důsledků zaplavení – odčerpávání vody, navýšení břehů, individuální ochrana objektů, omezení dopravy na místních komunikacích a zákaz vstupu do zaplavených oblastí apod.).

Na toku Ropičanky (a také na jejích přítocích, které se vytvoří na katastrálním území sousední obce Ropice – pokračuje k soutoku s Rakovcem coby Městská Mlýnka) za kritická místa považujeme většinu mostů a mostků na toku. Ze zkušeností z povodní v roce 2010 víme, že průtok v Ropičance se dokáže vlivem srážek a splachů dynamicky a rychle navýšit a způsobovat problémy podél železniční tratě a právě na mostcích na toku. Zde může dojít v případě zvýšených průtoků k usazování splavovaných nečistot a tím omezování odtokových poměrů. Vlivem usazenin může dojít k vymílání těles mostů, jejich poškození a v krajním případě i k jejich zhroucení. Dalším negativním důsledkem usazování naplavenin a snížení průtočnosti pod mosty je potenciální vznik povodňové vlny, která může ohrozit území níže.

Obdobné komplikace na mostcích a propustcích mohou nastat také na vodním toku Rakovec. Ten podtéká až po svůj soutok s Ropičankou množství místních komunikací a na těchto místech může dojít k usazování nečistot, jak bylo popsáno výše. Kromě mostků a propustků můžeme za kritická místa na toku Rakovce označit oblast před soutokem s Ropičankou, kdy vodní tok podtéká rychlostní komunikaci v několika místech, dále podtéká dvakrát železniční trať a také komunikaci Železniční. V těchto místech se také od toku odděluje vodoteč Městská Mlýnka. Zde může dojít v případě zvýšených průtoků k vybřežení vodního toku Rakovec a zaplavení přilehlých oblastí včetně komunikací a nemovitostí a tím vzniku komplikací povodňové situace na území Českého Těšína.

I na toku Sadového potoka se mohou objevit komplikace v místech, kdy potok podtéká místní komunikace zejména kvůli nebezpečí usazování splavovaných předmětů, omezování průtoků pod mostky a v propustcích a vymílání břehových hran a těles mostků.

Jako další kritické místo na Sadovém potoce můžeme označit dvě bezprostředně blízké vodní nádrže jižně od ulice Žukovská. Intenzivní srážky mohou způsobit komplikace na vodních dílech v podobě vysokého přítoku do vodního díla – to může mít za následek komplikace s manipulováním na vodním díle, případně usazování naplavenin v odtokových místech, neregulovatelný odtok, hrozbu poškození nebo dokonce protržení hráze apod.

Další kritickou oblastí v povodí Sadového potoka se nachází v blízkosti soutoku potoka s Městskou Mlýnkou – oblast západně od hlavní ulice Jablunkovská, konkrétně ulice Dělnická I., Dělnická II., Černá, Mlýnská a část ulice Pod Zvonek. Také zde při zvýšených průtocích může docházet k rozlivu vodních toků mimo koryta, zaplavování komunikací, sklepů i samotných nemovitostí a následnému ohrožení životů a zdraví obyvatel a poškození majetku.

Také na toku vodoteče Hrabinka a jejích přítoků se nacházejí četné propustky a mostky, jež mohou komplikovat povodňovou situaci. Tedy i zde je třeba v případě navýšení hladiny zvýšená četnost kontrol ze strany hlídkové služby a případné přijetí adekvátních opatření (odstranění naplavenin z koryta, čištění břehů, omezení dopravy na komunikacích apod.

Na tomto vodním toku za kritické místo je dále považováno území v blízkosti toku před ústím do vodní nádrže Hrabina – oblast Strožůvky je v případě zvýšených průtoků bezprostředně ohrožena rozlivem toku Hrabinka. V ohrožení se kromě místních komunikací nacházejí také nemovitosti resp. obyvatelé nemovitostí v ulicích Rybářská a Pod Zelenou.

Již zmíněná vodní nádrž Hrabina představu další kritické místo na toku Hrabinky. Rozlehlá nádrž leží v bezprostřední blízkosti zastavěného území Českého Těšína. V případě intenzivních dlouhotrvajících srážek vodní nádrž nemusí kapacitně dostačovat a i při manipulaci dle manipulačního řádu může dojít k situaci, kdy přítok do nádrže je vyšší než odtok z ní. V tu chvíli hrozí několik situací – zadržování nečistot v odtokových tělesech a tím se zvyšující hrozba jejich poškození; nekontrolovatelný odtok přes bezpečnostní přepady; nekontrolovatelný odtok přes samotné těleso hráze, čímž se opět zvyšuje hrozba poškození nebo dokonce protržení hráze a tím i vzniku zvláštní povodně; naplnění nádrže přes jejich maximální hodnotu a protržení hráze. Rozliv z nádrže může způsobit zatopení nemovitostí a komunikací, vytápění sklepů a další komplikace. Vodní dílo Hrabina včetně hráze a oblasti bezprostředně pod vodním dílem je také vnímáno coby kritické místo.

To Hrabinky ještě předtím, než ústí do Olše ještě ohrožuje nízko nad břehem položenou oblast kolem ulice U Lávky. Zde může dojít jednak k samotnému vylití Hrabinky z břehů, ale také (při zvýšených průtocích Olše) k tlačení vody z Olše korytem Hrabinky zpět. V této nevelké oblasti se nacházejí tři menší mosty, které mohou v případě usazování naplavenin a vymílání mostních těles zhoršovat celkovou situaci. Komplikace může způsobovat také nedaleká zamokřená plocha resp. nádrž pod koupalištěm.

Nejsevernější levostranný přítok Olše na katastrálním území – vodoteč Dělnice – na svém toku také podtéká místní komunikace. Nejvíce kritickým místem je oblast mezi průmyslovou zónou a benzinovou čerpací stanicí: ještě předtím než vodoteč podtéká hlavní komunikaci Karvinskou, v případě zvýšené hladiny, tak se dostává mimo své břehy a nemůže plynule odtékat. Dochází tedy k usazování vody na komunikaci a soukromých pozemcích a tím ohrožení zdraví a života obyvatel a poškození majetku.

Posledním definovaným vymezeným kritickým místem na katastrálním území města Český Těšín je oblast U Cihelen, kde vlivem intenzivních nebo dlouhotrvajících dešťových srážek dochází k usazování vody na rozsáhlém území bez možnosti plynulého odtoku. I zaplavení oblasti, jež není v bezprostřední blízkosti vodního toku, může být důvodem k aktivaci povodňové komise a případného vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity. I zde je třeba dostatečných informací ze strany hlásné a hlídkové služby a v případě ohrožení přijmout adekvátní opatření k omezení negativních vlivů lokální povodně – odčerpávání vody, individuální ochrana objektů, omezení vstupu do zaplavených oblastí apod.).

Mapa Kritických míst: Český Těšín – širší pohled

 
 

Kritická místa: Oblast Baliny

 
 

Kritická místa: Sadový potok a Ropičanka

 
 

Kritická místa: Park Sikory a oblast U Cihelen

 
 

Kritická místa: Rozliv Hrabinka vodoteč Dělnice

 
 

Kritická místa: Oblast VD Hrabina