Činnosti po povodni

 • Jakmile pomine nebezpečí povodně (pokles hladiny vody, změna stavu na hlásných profilech), odvolá povodňová komise III. a následně II. SPA (dochází k vyrozumívání obcí ve správním obvodu ORP a občanů);
 • stále průběžně zapisovat činnost povodňových orgánů do povodňové knihy;
 • stanovit pořadí prací na odstraňování škod (obnova dopravního systému, veřejného osvětlení, kanalizačního systému a celé infrastruktury, dodávky pitné vody a dalšího důležitého zásobování),
 • zajistit pro obce ve svém správním obvodu potřebnou vysoušecí a jinou potřebnou techniku;
 • vyrozumět obce o následujících opatřeních, která by měli po povodni uskutečnit a informovat o nich i občany svých obcí (platí i pro povodňové orgány, které zároveň občanům pomáhají se zajištěním materiálu):
  • při vstupu do nemovitostí a dalších objektů zasažených povodní, dbát zvýšené pozornosti s ohledem na zdraví a bezpečnost;
  • po opadnutí vody zahájit v nemovitostech a dalších objektech hrubé úklidové práce, odvoz a likvidaci odpadu;
  • všechen zaplavený materiál postupně přemístit na vzdušné, vyčištěné a oschlé prostranství, omýt zaplavený nábytek čistou vodou a nechat schnout;
  • do základů odstranit krytinu zasažených podlah ze zaplavených objektů a vše nechat schnout;
  • pomocí vysokotlakých čističů odstranit z objektů usazené bahno a naplaveniny;
  • před zapnutímuskutečnit revizi elektroinstalace a rozvodu plynu, otevřít a vyčistit pod odborným dohledem elektrikáře (plynaře) zaplavené elektrické zásuvky, krabice a rozvodné skříně;
  • opravit poškozené oplocení proti vniknutí nepovolaných osob;
  • provedení fotodokumentace způsobených škod (kvůli náhradám od pojišťoven);
 • začít s odstraňováním škod, odvozem odpadu, zajistit dezinfekci všech zaplavených a dotčených veřejných i soukromých prostor;
 • zajistit umístění skladu humanitární pomoci, koordinaci poskytování humanitární pomoci a přesun prostředků do Evakuačního střediska;
 • informovat nadřízenou PK o vývoji situace a odstraňování následků povodně, podle rozsahu likvidačních prací požádat o personální a věcnou výpomoc;
 • vyžádat statiky ke kontrole statiky zaplavených a poškozených objektů;
 • průběžně provádět foto a video dokumentaci způsobených škod;
 • zjistit způsobené škody na majetku obcí ve správním obvodu ORP, provést jejich soupis a finanční odhad;
 • začít připravovat materiály pro zpracování Zprávy o povodni. Zpracovanou Zprávu je nutné zpracovat a předložit nadřízenému povodňovému orgánu do 3 měsíců od ukončení povodně;
 • zajistit ostrahu vyplavených nemovitostí před zcizováním majetku občanů.