Činnosti členů povodňové komise

Předsedou povodňové komise ORP je starosta ORP. Další členy komise jmenuje ze zaměstnanců ORP zařazených do obecního úřadu a zástupců orgánů a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi. V případě souběžné činnosti povodňové komise obce a obce s rozšířenou působností pověřuje starosta řízením povodňové komise obce jiného člena komise.22

Předseda povodňové komise

 • Zodpovídá za přípravu odborných školení, řídí nácvik pro zajištění připravenosti povodňové komise a účastníků ochrany před povodněmi a organizační a technické připravenosti podle povodňových plánů (§79 VZ),
 • zodpovídá za aktualizaci Povodňového plánu (§71 VZ),
 • rozhoduje o svolání povodňové komise ORP (dále PK ORP), řídí jednání a činnost PK ORP,
 • podle informací o povodňové situaci organizuje, řídí a vydává rozhodnutí k řešení protipovodňových opatření, vyhlašuje a odvolává II. a III. stupeň povodňové aktivity,
 • v případě nebezpečí z prodlení může před informováním PK ORP provést neodkladná rozhodnutí,
 • informuje nadřízenou PK Moravskoslezského kraje o vzniklé situaci a přijatých opatření,
 • rozhoduje o nasazení sil a prostředků, v případě potřeby vyžaduje od právnických a fyzických osob smluvně zajištěnou techniku, osobní a věcnou pomoc, rozhoduje o vyžádání pomoci od nadřízené PK kraje, řídí nasazení těchto prostředků,
 • zadává podnět k varování a informování ohroženého obyvatelstva ve správním obvodu ORP Český Těšín,
 • schvaluje informace podávané sdělovacím prostředkům, vede tiskové konference, případně pověřuje jejich vedením jiného člena PK ORP (spolupracuje s médii, schvaluje obsah informací pro sdělovací prostředky), schvaluje obsah informací pro informování obyvatelstva cestou médií, spolupracuje s médii v regionu,
 • schvaluje a podává ke schválení nadřízenému povodňovému orgánu Zprávu o povodni (§76 VZ).

Místopředseda povodňové komise

V nepřítomnosti předsedy povodňové komise má stejné povinnosti a pravomoci jako předseda PK ORP, pokud předseda neurčí jinak.

 • V  době mimo povodeň provádí konzultace o zajištění technické a věcné pomoci (např. zemní stroje, jeřáby, rypadla, dopravní technika, mobilní elektrocentrály, cisterny na vodu, evakuační prostory apod.), výsledky jednání se zapisují do Povodňové knihy,
 • navrhuje opatření při likvidaci nebezpečných lehce odplavitelných odpadů a materiálů v zátopových oblastech (ropné produkty, chemické látky apod.) a další opatření k zabezpečení ochrany před povodní,
 • plní další úkoly uložené předsedou PK,
 • průběžně sleduje na internetových stránkách ČHMÚ a Povodí aktuální stav srážek, prognózy a vývoje meteorologické a hydrologické situace, zajišťuje spolupráci se správci vodních toků a vodních děl,
 • aktivuje činnost hlásné a hlídkové služby, zprostředkovává jejich zprávy povodňové komisi,
 • navrhuje použití mobilních protipovodňových zábran (pytle s pískem, hrazení apod.),
 • provádí kontrolu zápisů v povodňové knize.

Členové povodňové komise

Členové povodňové komise plní úkoly podle své oblasti působení a svěřené agendy.

 • Plní úkoly stanovené předsedou nebo místopředsedou PK, podílejí se na řízení protipovodňových opatření v oblasti svého působení,
 • pomocí telefonů, SMS, faxu a e-mailu informuje o nebezpečí a průběhu povodně dotčené povodňové orgány obcí ve správním obvodu ORP Český Těšín, povodňové orgány sousedních ORP, a další účastníky ochrany před povodněmi dle povodňového plánu,
 • vedou přehled o osobách, technice a prostředcích ORP Český Těšín, právnických a podnikajících fyzických osobách,
 • zajišťují soustředění povodňových plánů obcí ve správním obvodu ORP Český Těšín,
 • organizují činnost hlásné a hlídkové služby a zabezpečují informace pro varování obyvatelstva,
 • vedou evidenci hlavních plynovodů a elektrorozvodů (v případě rychlého odpojení),
 • zajišťují a vedou evidenci o místech lékařské pomoci,
 • organizují nouzové zásobování postižených oblastí pitnou vodou a evakuovaného obyvatelstva potravinami, ošacením, hygienickými a čistícími prostředky apod.,
 • projednávají požadavky obcí na zajištění humanitární (osobní a věcné) pomoci, rozhodují o jejím přidělení,
 • zabezpečují spolupráci s humanitárními organizacemi (ČČK, ADRA, Člověk v tísni apod.),
 • spolupracují s hygienickou a veterinární správou, po konzultaci organizují likvidaci uhynulých zvířat,
 • vedou centrální evidenci škod způsobených povodní ve správním obvodu ORP Český Těšín,
 • provádějí evidenční a dokumentační prací při a po povodni (foto, video), zpracovávají podklady pro Zprávu o povodni,
 • předávají zapisovatelkám průběžně zprávy pro zápis do povodňové knihy

Některé vybrané specifické činnosti členů PK ORP:

 • informační zprávy od HZS, týkající se povodňového nebezpečí s možnostmi dosažení SPA předávají vedoucímu odboru životního prostředí, který zajišťuje povodňovou službu a prognózování vývoje hydrologické situace (pracovník odboru ŽP),
 • ve spolupráci s vedoucím odboru životního prostředí zajišťují hlásnou povodňovou službu a prognózování vývoje hydrologické situace (pracovník odboru ŽP),
 • vedou evidenci sil a prostředků a způsob jejich nasazení na území ORP (pověřený člen HZS)
 • zajišťují přechod povodňové komise pod krizový štáb (pověřený pracovník úseku krizového řízení),
 • podílí se na zjišťování a vyhodnocování dopravní situace v postižených místech a vedení tras odklonu po komunikacích (pověřený pracovník odboru dopravy),
 • navrhují trasy příjezdu a přesunu po komunikacích pro záchranné síly i prostředky (pověřený pracovník odboru dopravy),
 • vedou přehled o počtech, druzích a způsobu použití techniky a prostředků k evakuaci osob a odstraňování následků povodně (pověřený pracovník odboru dopravy),
 • zabezpečují přípravu tiskových konferencí (tajemník úřadu),
 • zajišťují materiálně technické a personální zabezpečení Presscentra (tajemník úřadu).

Zapisovatel/ka

 • aktivuje pracoviště PK ORP,
 • vede přehled o pohybu a dosažitelnosti členů PK ORP a vozidlech vyčleněných pro PK ORP,
 • provádí výdej a evidenci identifikačních karet osob a vozidel,
 • přepisují informace do počítače, připravuje podklady pro hlášení,
 • svolává na pokyn předsedy členy povodňové komise a neprodleně je informuje o aktuálním stavu situace ve správním obvodu ORP Český Těšín,
 • zajišťuje a udržuje spojení se členy PK, dalšími povodňovými orgány a spolupracujícími osobami, vede evidenci kontaktů na všechny členy oblasti ochrany před povodněmi,
 • pomocí telefonů, SMS, faxu a e-mailu informuje o nebezpečí a průběhu povodně dotčené povodňové orgány obcí ve správním obvodu ORP Český Těšín, povodňové orgány sousedních ORP, a další účastníky ochrany před povodněmi dle povodňového plánu
 • informuje PK Moravskoslezského kraje o vzniklé a probíhající situaci ve správním obvodu ORP Český Těšín,
 • na pokyn předsedy PK zajišťuje informování obyvatel o vyhlášení a odvolání II. a III. SPA,
 • plní další úkoly stanovené předsedou a dalšími členy PK,
 • zaznamenává veškeré informace do Povodňové knihy, vede evidenci všech dalších povodňových dokumentů spojených s činností PK ORP,
 • zajišťuje administrativní práce spojené s činností PK ORP, vede celkovou agendu PK ORP,
 • zajišťují proviantní zabezpečení PK ORP.

22 §79 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).