Chotěbuz

Obec Chotěbuz leží cca 6 km severozápadně od města Český Těšín a cca 2 km západně od státních hranic s Polskem v nadmořské výšce 330 m. V Chotěbuzi je největší hraniční přechod mezi ČR a Polskem. Je součástí bývalého okresu Karviná, nyní ORP Český Těšín v Moravskoslezském kraji. V obci žije cca 1 150 obyvatel. Katastrální území obce má výměru 10,61 km2. Obec tvoří 3 katastrální území: Chotěbuz, Zpupná Lhota a Podobora.

Katastrálním územím obce protékají vodní toky Olše, Kyšinec, okrajem k. ú. protéká Chotěbuzka a další přítoky.

Olše je vodohospodářsky významný vodní tok a pravostranný přítok řeky Odry. Olše odvodňuje oblast na pomezí okresů Frýdek-Místek a Karviná v České republice a ve Slezském vojvodství v Polsku, přičemž z velké části (25,3 km) tvoří státní hranici mezi Českou a Polskou republikou. Délka toku je 99 km (72,8 km v ČR), plocha povodí má rozlohu 1118 km², z toho 639 km² na území ČR a průměrný průtok je cca 13,7 m3/s (u říčního kilometru 7,4). Řeka jako jediný z pěti hlavních toků povodí (Odra, Opava, Moravice, Ostravice a Olše) nepramení na českém území, ale na území Polské republiky. Její pramen v nadmořské výšce okolo 909 m n. m. se nachází v prostoru polské obce Kamesznica a po 16 km toku Polskem se dostává na území ČR poblíž obce Bukovec. Odtud teče severozápadním směrem a do Odry se vlévá u Bohumína (v místní části Kopytova) v nadmořské výšce 190 m n. m. Geograficky Olše připadá k beskydské části povodí se všemi jeho atributy - s rozkolísanějšími průtoky vody a s horšími stabilitními poměry za povodní. Charakterem celkově patří Olše k beskydským tokům s vyšším sklonem dna, se strmými povodňovými vlnami a s méně stabilními směrovými poměry.

Na řece Olše je stanoveno záplavové území. Rozsah záplavových území odpovídá konfiguraci terénu nivních poloh a protipovodňovým opatřením, která byla na Olši v minulosti vybudována. Všechna dodnes provedená opatření na toku Olše zajišťují okolnímu území mimo stability trasy i ochranu před povodněmi. Nižší zabezpečenost (na Q20 - Q50) mají jen některé části Českého Těšína. U rozptýlené zástavby ostatních menších obcí není zajištění ochrany před povodněmi doprovázeno většími problémy.

Řeka Olše, Rakovec, Hrabinka a Chotěbuzka a další přítoky tvoří hlavní toky ohrožující Český Těšín a jeho části povodní.

Mapa toků a vodních děl

Mapa toků

Vodní toky a jejich správci

T7 Identifikátor toku Správce Název Č. ČHP
10217324 Povodí Odry, s. p. Kyšinec 1 2-03-03-050
     

10210148 Obec Chotěbuz Loucká Mlýnka (od pramene po vstupní most k Archeoparku) 2
10216362 Obec Chotěbuz bezejmenný tok 3
10215725 Lesy ČR, s. p. Lesní 4
10209986 Lesy ČR, s. p. Oborník 5
 10101263 Povodí Odry, s. p. Chotěbuzka 6 2-03-03-063
10214086 Lesy ČR, s. p. Na Polanech 7

Vodní díla a jejich správci

Na katastrálním území obce se nachází několik vodních děl, které mohou zvýšit riziko zvláštních povodní.

T8 Název (popis) vodního díla, umístění, GPS Vlastník, provozovatel (kontaktní osoba), spojení Umístění vodního díla
49°45'44.227"N, 18°36'20.840"E Parcely č. 3259, 3272, 3270 a 3271 Český rybářský svaz, místní organizace Český Těšín Frýdecká 598, 73701 Český Těšín

Provozovatel vodních děl: Český rybářský svaz, Český Těšín
49°45'44.329"N, 18°36'12.347"E Parcely č. 346 Právo hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3
49°45'45.808"N, 18°36'7.506"E Parcely č. 488/1 Právo hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3
49°45'44.237"N, 18°36'1.789"E Parcely č. 490/1 Právo hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3
Oběšinec 49°45'42.910"N, 18°35'56.541"E Parcely č. 492 Český rybářský svaz, místní organizace Český Těšín Frýdecká 598, 73701 Český Těšín
49°45'41.248"N, 18°35'50.617"E Parcely č. 499 Český rybářský svaz, místní organizace Český Těšín Frýdecká 598, 73701 Český Těšín
49°45'43.202"N, 18°35'46.112"E Parcely č. 501 Právo hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3

Rozsah ohrožení

Z hlediska povodňové problematiky je katastrální území obce Chotěbuz ohroženo z několika zdrojů: jednak je to řeka Olše tvořící východní hranici katastrálního území, dále jsou to její levostranné přítoky spolu s výraznými extravilánovými splachy, které mohu negativně ovlivnit situaci na těchto tocích a poté je to kaskáda vodních děl na toku Kyšinec v jihovýchodní části zkoumaného území.

Řeka Olše, mající na území obce Chotěbuz vymezenu záplavové území má v obci mírný spád a široké místy zpevněné koryto. Olše odvodňuje velmi rozsáhlé území - část Slezských Beskyd, Jablunkovské vrchoviny, Moravskoslezských Beskyd a další. Většina odvodňovaných oblastí jsou srážkově nadprůměrné a existuje zde tedy riziko vzniku povodní. Intenzivní srážky v letních měsících mohou způsobit rychlé naplnění koryta, poté může dojít k rozlivu Olše a jejích přítoků mimo břehy a tím ohrožení zdraví a životů obyvatel a poškození majetku.

Vodní tok Kyšinec pramenící na k. ú. obce Chotěbuz tvoří jižní hranici s Českým Těšínem. Samotný tok nepředstavuje nikterak výrazné povodňové riziko, ale v jihovýchodním cípu zkoumaného území se na toku rozkládá vzájemně propojená soustava vodních děl ústících opět do Kyšince v bezprostřední blízkosti zastavěného území. Nádrže jsou hojně využívány zejména k rybolovu. V případě maximálního naplnění nádrží a rybníků mohou v případě protržení hráze způsobit zvláštní povodeň, která bezprostředně ohrozí Chotěbuz. Krom scénáře zvláštní povodně mohou nádrže a rybníky při nešetrné manipulaci způsobit povodňovou vlnu, která může ohrozit zdraví a životy obyvatel a poškodit jejich majetek.

Vodoteč ID 10216362 protéká z historické části Chotěbuze směrem k Podoboře (vtéká do Loucké Mlýnky), v severní části se na zkoumaném území dále nachází potoky Lesní a Oborník. Všechny tři výše zmíněné toky v případě intenzivních srážek mohou rapidně navýšit svůj průtok a hladinu, může dojít k rozlití vody mimo břehy a následnému ohrožení zdraví a životů obyvatel a jejich majetku. Výrazně komplikace také mohou nastat v místech, kde se na tocích nacházejí mosty, mostky a propustky.

Ohrožující pro obec Chotěbuz mohou být i svahové splachy (extravilánové splachy), které mohou přispět ke zhoršení povodňové situace. Tyto svahové splachy negativně ovlivňují průběh povodně a mohou i samotné výrazně ohrozit zdraví a životy obyvatel nebo poškodit majetek. Většina splachů na zkoumaném katastrálním území se koncentruje do drobných toků.

Sekundárním jevem povodní v zimních měsících mohou být i ledové jevy. Tající vody se usazuje na terénu, kde nemůže plynule odtékat a tvoří ledovou vrstvu. Ledové jevy mohou nastat i v korytě toků při nedostatečném odtávání ledových ker.

Kritická místa

Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Ve východní části katastrálního území obce Chotěbuz za kritická místa označujeme oblasti mezi tokem Olše a železniční tratí. Nachází se zde několik nemovitostí včetně čističky odpadních vod, které jsou, v případě navýšení hladiny Olše, v bezprostředním ohrožení. Tyto objekty jsou zaneseny v záplavových mapách a budou konkrétně vymezeny v části Ohrožené objekty tohoto povodňového plánu. Zvýšené pozornosti je třeba dbát v místech, kde ústí levostranné přítoky do Olše.

Předpokládané rozlití Olše v těchto oblastech, odvozené od zkušeností s historickými povodněmi, bude spíše plošné a pozvolné. V případě intenzivních a dlouhotrvajících srážek a tím způsobených zvýšených průtoků je třeba v těchto oblastech dbát na zvýšenou hlídkovou službu a případě hrozícího vylití z břehů a následného zaplavení komunikací, nemovitostí nebo rozsáhlejších území přijmout nutná opatření k omezení negativních důsledků zaplavení – odčerpávání vody, navýšení břehů, individuální ochrana objektů, omezení dopravy na místních komunikacích a zákaz vstupu do zaplavených oblastí apod.

Na toku Kyšinec představuje nejvíce kritické místo kaskáda rybníků resp. vodních děl v jihovýchodním cípu katastrálního území obce Chotěbuz. Drobné rybníky západně od ulice K Rybníkům jsou vzhledem k těm východně od cesty vyvýšené, což může způsobovat značné komplikace. Navíc jsou rybníky propojeny systémem kanálů a koryt a jejich regulace v případě výrazného zvýšení hladiny a hrozící povodně by měla probíhat coby komplexní činnost. V případě intenzivních dlouhotrvajících srážek vodní nádrže nemusejí kapacitně dostačovat a i při manipulaci dle manipulačního řádu může dojít k situaci, kdy přítok do nádrží bude vyšší než odtok z nich. V tu chvíli hrozí několik situací – zadržování nečistot v odtokových tělesech a tím se zvyšující hrozba jejich poškození; nekontrolovatelný odtok přes bezpečnostní přepady; nekontrolovatelný odtok přes samotná tělesa hrází, čímž se opět zvyšuje hrozba poškození nebo dokonce protržení hrází a tím i vzniku zvláštní povodně; naplnění nádrží přes jejich maximální hodnotu a protržení hrází. Rozliv z nádrží může způsobit zatopení nemovitostí a komunikací, vytápění sklepů a další komplikace. Situace na jedné z nádrží přímo ovlivňuje situaci na sousedních nádržích. Vodní díla – rybníky včetně hrází a oblasti bezprostředně pod vodním dílem jsou také vnímány coby kritická místo.

V souvislosti se situací na rybnících je nutné za kritické místo označit nejnižší úsek ulice K Rybníkům na hrázi jednoho z vodních děl – zde je třeba v případě hrozící povodně přijmout dopravní omezení a zamezit vstupu na tělesa hrází. Obdobná opatření je třeba přijmout i pro oblast souběhu Kyšince s ulicí Chotěbuzskou – u domu č. p. 31.

Za kritické místo lze označit oblast v blízkosti křižovatky ulic Karvinská a Chotěbuzská mezi Louckou Mlýnkou, tokem Olše u místní Čističky odpadních vod. Zde dochází jednak ke koncentrování po komunikacích splavované vody, dále k hromadění srážkové vody na komunikacích a také k lokálnímu vybřežování Loucké Mlýnky.

Na vodoteči ID 10216362 a na Lesním potoce směřujícím k Podoboře za kritická místa považujeme většinu mostů a mostků na tocích. Průtok obou vodotečí se dokáže vlivem srážek a splachů rychle navýšit a způsobovat problémy. Zde může dojít v případě zvýšených průtoků k usazování splavovaných nečistot a tím omezování odtokových poměrů. Vlivem usazenin může dojít k vymílání těles mostů, jejich poškození a v krajním případě i k jejich zhroucení. Dalším negativním důsledkem usazování naplavenin a snížení průtočnosti pod mosty je potenciální vznik povodňové vlny, která může ohrozit území níže. Kritickými oblastmi jsou také soutoky Loucké Mlýnky a bezejmenného toku ID 10216362 a níže s Lesním potokem.

Obdobné problémy jsou také na potoce Oborník. Kromě mostků a propustků můžeme za kritická místa na Oborníku označit oblast v blízkost pily (také Rybího domu) před ústím do Loucké Mlýnky. Zde dochází při zvýšených průtocích k zaplavování komunikací a nemovitostí a tím ohrožení zdraví a životů obyvatel.

T9 Kilometráž toku Slovní popis ohroženého úseku m3/s N-letý průtok
34,950 - 34,520 Snížená kapacita polského PB na Q 20 pod mostním objektem celního přechodu Chotěbuz (km 34,950), která je způsobena porušením hráze výstavbou. Rozlitím, které je soustředěno do jednoho místa, je potenciálně ohrožena zpětným vzdutím část areálu firmy GROMEX, včetně skladu pohonných hmot, železniční trať a dálkový energovod na polské straně. 465 >Q20
34,440 - 34,120 V obci Zpupná Lhota dojde v místě limnigrafické stanice (km 34,350) k přelití levobřežní hráze při průtoku větším než Q 20 . Ohrožena je především ČOV Český Těšín. 465 >Q20

Kritická místa Chotěbuz – širší pohled

 

Kritická místa: oblast u soustavy rybníků v jihovýchodní části katastrálního území obce Chotěbuz

 

Kritická místa: oblast v okolí ČOV

 

Kritická místa: oblast Podobora

 

Kritická místa: oblast v blízkosti soutoku potoka Oborník a Loucké Mlýnky

Mapa záplavového území

Povodňová komise obce Chotěbuz

Povodňová komise obce : Chotěbuz
Základní informace
Obec: Chotěbuz Kód obce: 555291
Ulice: CHOTĚBUZSKÁ Telefon: 558733131
Číslo popisné: 250 Fax:
PSČ: 73561 e-mail: chotebuz@volny.cz
Poznámka: WWW stránky:  
Seznam členů povodňové komise

Jméno: Harok David Ing. Funkce v komisi: předseda Funkce: starosta obce Chotěbuz
Adresa práce: Chotěbuzská 250, 735 61 Chotěbuz Telefon práce: 558733131

Jméno: Klimek Stanislav Ing. Funkce v komisi: místopředseda Funkce: místostarosta obce Chotěbuz
Adresa práce: Chotěbuzská 250, 735 61 Chotěbuz Telefon práce:  

Jméno: Smelik Jaroslav Funkce v komisi: člen Funkce:  
Adresa práce: Chotěbuz, Chotěbuzská 307 Telefon práce:  

POVISync: 11.06.2020 12:53:58

STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY

Stupni povodňové aktivity (SPA) se rozumí míra povodňového nebezpečí vázaná na směrodatné limity. Těmito limity jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na vodních tocích, popřípadě jsou vázána na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody ve vodní nádrži, vznik ledových jevů apod.). U zvláštních povodní vyjadřují vývoj a míru povodňového nebezpečí na vodním díle a na území pod ním. Jsou stanoveny tři stupně povodňové aktivity: bdělost, pohotovost, ohrožení. 5

První stupeň povodňové aktivity

BDĚLOST NASTÁVÁ - NEVYHLAŠUJE SE!

První stupeň (I) - stav bdělosti - nastává při zvýšení hladiny ve vodních tocích nad normál a při dosažení vodní hladiny v hlásném profilu k  zelené značce.

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí; tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby ; vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí (vodní díla), zahajuje činnost hlásná a hlídková služba ; na vodních dílech nastává tento stav při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně.

Č. T4 Úkol/Opatření Zodpovídá
Nastane-li 1. SPA obdržením všeobecné výstrahy, nepodceňujte tuto situaci ani při slunečném počasí a zapojte do činnosti hlásnou a hlídkovou službu
1. Svolat část povodňové komise – posoudit vzniklou situaci.

Navázat spojení s PK ORP Český Těšín - informovat se o povodňové situaci na území ORP (vodní stavy a prognózy vývoje povodňových stavů - vodoprávní úřad). Informovat PK ORP Český Těšín o zjištěných povodňových informacích na k. ú. obce Chotěbuz.

Informovat PK obce Stonava případně Albrechtice (obce po toku níže) o povodňové situaci a stavu na k. ú. obce Chotěbuz.
Předseda PK
2. Zahájit činnost hlásné a hlídkové služby - průběžné sledování výšky vodní hladiny toků na kat. území obce Chotěbuz
(Pozn. - dochází ke stavu, kdy může dojít k ohrožení velkou vodou, ovšem také nemusí, velmi záleží na vývoji počasí, například delší dobu prší (rychlé odtávání sněhu) půda je již dešťovými srážkami nasycena a voda se dále nevsakuje (nebo půda je promrzlá), kanalizace na dešťovou vodu je přeplněna voda teče po komunikacích, atd.).
hlásná a hlídková služba posílená určenými členy PK, SDH
3. Sledovat informace hromadných sdělovacích prostředků o předpovědi počasí. Získávat informace od nadřízené PK ORP Český Těšín a správce toku (vodohospodářský dispečink Povodí Odry a Lesy ČR).
Průběžně sledovat prognózu vývoje a stavu počasí pomocí Českého hydrometeorologického ústavu - www.chmi.cz nebo získávat informace od pobočky ČHMÚ Ostrava (viz důležitá spojení)


Průběžně sledovat data ze srážkoměrů a hladinoměrů.

Srážkoměry Karviná a Lučina:
http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&seq=20858344&x=13
http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&seq=307423&x=13

Srážkoměr Těrlicko:
http://www.pod.cz/portal/srazky/cz/index.htm

Limnigrafická stanice VD Těrlicko a Hladinoměrná monitorovací stanice Hradiště:
http://www.pod.cz/portal/sap/cz/index.htm
Předseda PK
4. Provést povodňovou prohlídku toků na katastrálním území obce Chotěbuz. (kritická místa, důraz na předměty v těsné blízkosti břehové hrany vodních toků - složené dříví, popelnice, auta, atd. nebezpečí zanesení průtočných profilů).
  • Olše: kontrola levého břehu Olše, zvláštní pozornost věnovat oblasti v blízkosti Čističky odpadních vod.
  • Kyšinec: především kontrola oblasti v blízkosti kaskády rybníků a vodních děl Oblast Podobora: kontrola oblastí soutoků drobných vodních toků – Loucká Mlýnka, vodoteč ID 10216362, Lesní potok.
  • Oborník: kontrola oblastí v blízkosti sádek resp. soutoku s Louckou Mlýnkou – viz. Kritická místa
Průběžně sledovat situaci na místních komunikacích – z důvodu usazování dešťové vody.

Provést kontrolu všech mostů a propustků na přítocích Olše - možnost vzniku naplavenin a snížení průtočnosti profilů.
hlásná a hlídková služba posílená určenými členy PK, SDH
5. Připravit nezbytný počet pracovníků s technikou do pohotovosti. Navázat spojení s právnickými osobami, které poskytují vyčleněnou techniku a materiál. povodňová komise
6. Vyčlenit dostatečné množství ochranných pomůcek pro práci ve vodě a v dešti, kontrola základních zdravotnických pomůcek. SDH, určení členové PK
7. Prověřit provozuschopnost výstroje, nářadí a materiálu nutného pro práci (provazy, bidla, háky atd.). Zprovoznit svítilny. SDH, určení členové PK
8. Doplnit PHM do vozidel a techniky, která by byla nasazena při povodni. Přezkoušet náhradní zdroje elektrické energie. SDH, určení členové PK
9. Průběžně provádět zápisy do Povodňové knihy. Určený člen PK
 

Druhý stupeň povodňové aktivity

POHOTOVOST  VYHLAŠUJE SE

Povodňovou aktivitu pro svůj územní obvod vyhlašuje příslušný povodňový orgán – PK obce/města.

Druhý stupeň (II) - stav pohotovosti - vyhlašuje se při dosažení vodní hladiny v hlásném profilu ke žluté značce.

Vyhlašuje se v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň; vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti; aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi , uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu.

Č. T12 Úkol/Opatření Zodpovídá
1. Svolat celou PK.

Prověřit telefonické spojení s PK ORP Český Těšín (kontaktní osoba Ing. Jana Návratová - tel.: 721 271 614). - informovat je o situaci na k. ú. obce Chotěbuz.

Informovat PK obce Stonava případně Albrechtice (obce po toku níže) o povodňové situaci a stavu na k. ú. obce Chotěbuz.
Předseda PK
2. Zjistit aktuální stav a vývoj povodňové situace od nadřízené PK ORP Český Těšín, správce toku (vodohospodářský dispečink Povodí Odry a Lesy ČR).
a pomocí Českého hydrometeorologického ústavu - www.chmi.cz nebo přímo od pobočky ČHMÚ Ostrava (viz důležitá spojení ).
Sledovat aktuální stav a vývoj povodňové situace z hromadných sdělovacích prostředků, sledovat informace o předpovědi počasí.

Průběžně sledovat data ze srážkoměrů a hladinoměrů Srážkoměry Karviná a Lučina:
http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&seq=20858344&x=13
http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&seq=307423&x=13

Srážkoměr Těrlicko:
http://www.pod.cz/portal/srazky/cz/index.htm

Limnigrafická stanice VD Těrlicko a Hladinoměrná monitorovací stanice Hradiště:
http://www.pod.cz/portal/sap/cz/index.htm
Předseda PK
3. Na základě prověřených zpráv >vyhlásit II. Stupeň Povodňové Aktivity , vyhlásit upozornění o zvyšující se tendenci hladiny a o možnosti evakuace při dalším zvyšování hladiny. (příloha Stav pohotovosti - vyhlášení, kterou je možno upravit podle potřeby)

Vyzvat obyvatele k zabezpečení plovoucích a volně ložených předmětů, ke zhodnocení způsobu zabezpečení a manipulace s domácím zvířectvem a k dobytí baterií mobilních telefonů.

Varovat obyvatele na celém katastrálním území, především přímo ohrožené fyzické a právnické osoby (viz část ohrožené nemovitosti).
předseda PK, členové PK, SDH
4. Průběžně sledovat výšky vodní hladiny toků na katastrálním území obce Chotěbuz:
  • Olše: kontrola levého břehu Olše, zvláštní pozornost věnovat oblasti v blízkosti Čističky odpadních vod.
  • Kyšinec: především kontrola oblasti v blízkosti kaskády rybníků a vodních děl Oblast Podobora: kontrola oblastí soutoků drobných vodních toků – Loucká Mlýnka, vodoteč ID 10216362, Lesní potok.
  • Oborník: kontrola oblastí v blízkosti sádek resp. soutoku s Louckou Mlýnkou – viz. Kritická místa
Průběžně sledovat situaci na místních komunikacích – z důvodu usazování dešťové vody.

Provést kontrolu všech mostů a propustků na přítocích Olše - možnost vzniku naplavenin a snížení průtočnosti profilů.
Tyto činnost opakovat podle aktuální situace.
hlásná a hlídková služba posílená určenými členy PK, SDH
5. Provést případnou kontrolu dalších kritických míst dle situace. určený člen PK
6. Připravit nezbytný počet pracovníků s technikou potřebných pro případnou evakuaci. určený člen PK
7. Informovat PK ORP Český Těšín a PK obce Stonava (případě Albrechtice) o vzniklé povodňové situaci na k.ú. obce Chotěbuz. určený člen PK
8. Nabít akumulátory mobilních telefonů a vysílaček na plnou kapacitu. Ve spolupráci s PČR instalovat zákazy vjezdu do ohrožených míst. povodňová komise
9. Zkontrolovat PHM ve všech zařízeních. určený člen PK
10. Příprava a instalace povodňových zábran. Řešit osobní a věcnou pomoc vybraným občanům (nemocní, imobilní, věkově starší atd.). SDH, určení členové PK
11. Pohotovost vybraných technických prostředků a smluvně zajištěné techniky od právnických osob. SDH a smluvně zajištěná technika
12. Průběžně vést záznamy do Povodňové knihy. určený člen PK
13. Při stoupající tendenci hladiny vodních toků zajistit veškeré vybavení pro členy PK, včetně spacáků, jídla a pití. určený člen PK
14. Nachystat náhradní zdroj elektrické energie (elektrocentrála) pro případ výpadku - pro připojení počítače, tiskárny, nabíječek apod. určený člen PK
15. Zkontrolovat lékárničku s dezinfekčními prostředky určený člen PK
16. Provádění evidenčních a dokumentačních prací (foto, video). určený člen PK

Třetí stupeň povodňové aktivity

OHROŽENÍ   VYHLAŠUJE SE

Povodňovou aktivitu pro svůj územní obvod vyhlašuje příslušný povodňový orgán – PK obce/města.

Třetí stupeň (III) - stav ohrožení - vyhlašuje se při dosažení vodní hladiny v hlásném profilu k  červené značce

Vyhlašuje se při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území; vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření; provádějí se zabezpečovací práce a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

Č. T13 Úkol/Opatření Zodpovídá
1. Svolat celou PK.

Zhodnotit situaci a vývoj počasí, rychlost stoupání hladin vody - získat informace od ČHMÚ ( www.chmi.cz nebo přímo od pobočky ČHMÚ Ostrava), správců toků (vodohospodářský dispečink Povodí Odry a Lesy ČR), nadřízené PK ORP Český Těšín resp. města Český Těšín.

Průběžně sledovat data ze srážkoměrů a hladinoměrů

Srážkoměry Karviná a Lučina:
http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&seq=20858344&x=13
http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&seq=307423&x=13

Srážkoměr Těrlicko:
http://www.pod.cz/portal/srazky/cz/index.htm

Limnigrafická stanice VD Těrlicko a Hladinoměrná monitorovací stanice Hradiště:
http://www.pod.cz/portal/sap/cz/index.htm
Předseda PK
2. Na základě těchto informací vyhlásit III. SPA (příloha Stav ohrožení - vyhlášení, kterou je možno upravit podle potřeby).

Vyhlásit upozornění o zvyšující se tendenci hladiny toků a o evakuaci obyvatel.
předseda PK
Podobně jako u II. SPA:
3. Průběžně sledovat výšky vodní hladiny toků na katastrálním území obce Chotěbuz:
  • Olše: kontrola levého břehu Olše, zvláštní pozornost věnovat oblasti v blízkosti Čističky odpadních vod.
  • Kyšinec: především kontrola oblasti v blízkosti kaskády rybníků a vodních děl Oblast Podobora: kontrola oblastí soutoků drobných vodních toků – Loucká Mlýnka, vodoteč ID 10216362, Lesní potok.
  • Oborník: kontrola oblastí v blízkosti sádek resp. soutoku s Louckou Mlýnkou – viz. Kritická místa
Průběžně sledovat situaci na místních komunikacích – z důvodu usazování dešťové vody.

Provést kontrolu všech mostů a propustků na přítocích Olše - možnost vzniku naplavenin a snížení průtočnosti profilů.
Tyto činnost opakovat podle aktuální situace.
hlásná a hlídková služba posílená určenými členy PK, SDH
4. Provést případnou kontrolu dalších kritických míst dle situace. určený člen PK
5. Informovat PK ORP Český Těšín a PK obce Stonava (případně Albrechtice)o vzniklé povodňové situaci na k.ú. obce Chotěbuz. určený člen PK
6. Při zvyšující se tendenci hladiny Olše nebo jejích přítoků, případně při ohrožení zdraví a majetku osob vlivem důsledků povodní (sesuvy apod.) připravit evakuační středisko.

V případě potřeby zabezpečit evakuaci ohrožených osob (logistické zajištění – strava, ošacení, informace příbuzným, atd.).

Podle požadavků občanů poskytnout personální, technickou a materiální pomoc (věcná a osobní pomoc starším osamoceným občanům, invalidům, atd…).
SDH, Povodňová komise
7. Nabít akumulátory mobilních telefonů na plnou kapacitu. povodňová komise
8. Zkontrolovat PHM ve všech zařízeních určený člen PK
9. Odvoz (odtah) vozidel zaparkovaných uvnitř záplavového území.
Odstraňovat naplavené předměty zabezpečovat průtočnost (viz kritická místa).
řidiči, SDH, Povodňová komise
10. Nebezpečně zatopené prostory nebo cesty označit viditelným varováním. Vyznačit objížďky. Instalovat zákazy vjezdu (spolupráce s PČR). PK, SDH, PČR
11. V případě nebezpečí zaplavení rozvaděčů elektrické energie (plynu) vypnout hlavní přívody. určený člen PK
12. Předcházet možnému zamoření vody a půdy škodlivinami - ropné produkty, barvy, hnojiva, atd. – informovat občany. určený člen PK
13. Podle stavu a situace plnit záchranné práce a evakuaci ohrožených občanů a domácího zvířectva. SDH, Povodňová komise
14. Provádění evidenčních a dokumentačních prací (foto, video). Poskytnout informace obyvatelstvu a médiím. Povodňová komise
15. Zápis do povodňové knihy provádět průběžně. Mít trvalý přehled o evakuovaných občanech. určený člen PK
16. Nachystat pro členy PK náhradní oblečení určený člen PK
17. Rozdělit činnosti členům PK - nepřetržitá činnost předseda PK
18. Zajištění majetku v zaplavených oblastech (ostraha majetku). PK, SDH, PČR
Pravidla převzetí řízení nadřízeným orgánem

V případě, že nebude možno zvládnout povodňovou situaci vlastními silami, požádá povodňová komise o pomoc Povodňovou komisi obce s rozšířenou působností Český Těšín, ale nadále bude v rámci možností plnit úkoly povodňového orgánu.


5 § 70 zákona č. 254/2001 sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a Metodický pokyn Odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (Věstník MŽP částka 12/2011).