Charakteristika vodních toků ovlivňující odtokovou situaci

Vodní tok Olše

Celý zájmový úsek toku spadá do Moravskoslezského kraje a zároveň jeho střednice tvoří státní hranici mezi ČR a PR. Polský břeh leží ve vojvodství Bielsko-Biala.

Stav koryta.

Celý úsek toku je upraven a stabilizován. Ohrazován je úsek nad zaústěním Sadového potoka zemní hrází, pod Sadovým potokem je krátký úsek Sikorova parku, který je chráněn betonovou zídkou. Vybudované hráze jsou dimenzovány kapacitně na úroveň Q1OO i s dostatečnou rezervou pro případné zvýšení hladiny v důsledku uvažovaného ohrazovaní pravého břehu polskou stranou.

Ochrana městské zástavby a centra je dána pouze vlastní kapacitou koryta, které bylo postupné opevňováno a regulováno již v minulých obdobích. Poslední velké regulační práce včetně nového ohrazovaní na Olše a vyústní trati Ropičanky se uskutečnily v první polovině sedmdesátých let. V rámci toho byly vybudovány i tři nové stabilizační betonové stupně v km 38.845, 39.189, 39.620. Stupně jsou založeny až na skalní podklad.

Stav opevnění je zachovalý, pomístně jsou podemlety betonové nebo kamenné patky. Na ulici nábř. Svobody byla v roce 2013 dokončena oprava opěrné zdi. Dno koryta je prakticky v celém úseku, mimo zdrží stupňů a Polského jezu (km 39.755), vyerodované až na pevný skalní podklad, jen s minimální a nepravidelnou krycí vrstvou splavenin. Skalní výchozy nevytvářejí žádné výraznější prahy nebo stupňovité útvary. Vizuálně i kontrolním měřením po povodních 9/1996 a 7/1997 byly zjištěny pouze zanedbatelné změny ve dně. Nedošlo ani k výraznému poškození břehů a opevnění. Dochází k ukládání sedimentů v lokalitě od Těšínských jatek po most na ul. Hlavní třída.

Břehy v městské části jsou porostlé dřevinami jen částečně. S ohledem na zachování průtočnosti koryta při povodních je prováděná pravidelná údržba a probírka porostů. Probírky břehových porostů na levém břehu v úseku od Sadového potoka až po most na Balinách probíhají průběžně.

Geologie

V podloží kvartérních sedimentů (jejichž mocnost ve dně koryta je minimální - prakticky nulová) se v zájmovém území nacházejí těšínsko-hradišťské vrstvy spodno-křídového stáří. Jsou reprezentovány převládajícími šedými až šedohnědými slínovci s lávkami (o mocnosti 0,3 – 1,0 m) šedých jemnozrnných vápnitých pískovců. Tyto vrstvy plynule přecházejí do spodních vrstev těšínských svrchně jurského stáří, zastoupených černošedými vápnitými břidličnatými jílovci.

Generální směr a sklon vrstev se pohybuje v rozmezí 190°/90° až 2l0°/90° tj. cca podélně s osou toku. V důsledku silné erozní činnosti toku v kvartéru je povrch podloží silně rozbrázděn.

Povodňová zabezpečenost a návrh opatření.

Zhodnocení povodňové zabezpečenosti vyhází z provedeného výpočtu průběhu Qn hladin (Q20, Q5O, Q100 a Q = 520 m3.s-1 - max. průtok květen 2010). Kapacita koryta se průběžně mění od Q20až po Q1OO.

 1. Území Baliny nad soutokem Olše s Ropičankou (km 39.620 - 40.435)

  Tento prostor je chráněn levobřežní povodňovou hrází Olše bezpečně na průtok Q5O. Při průtoku větším než 590 m3.s-1je hráz přelévána nad km 40.000. Pravobřežní ochrana Ropičanky je daná pouze kapacitou upraveného koryta, tj. cca Q30. Protože území je prakticky bez zástavby. Lze považovat stávající stav za dostatečný. Do budoucna ovšem nelze doporučit hospodářské využívání tohoto prostoru.

 2. Soutok 0lše s Ropičankou (km 39.620)

  Zpětným vzdutím od Olše a nevhodně navrženým silničním mostem v km 0.180 Ropičanky dojde k zatopení vilové zástavby směrem po toku až k Sadovému potoku v km 33.317. Přestože levobřežní hráz na Olši je jinak v délce 800 m dostatečně dimenzovaná na Q100, je tímto ochrana zahrázového prostoru snížena pod Q50 na cca 540 m3.s-1. Návrh opatření spočívá ve zvýšení levobřežního ohrázování Ropičanky na délku 200 m od soutoku a v rekonstrukci, případné zrušení zmiňovaného silničního mostu. Tím se dosáhne původně projektované a deklarované ochrany na Q1OO. Dle současných informací je zpracován návrh opatření na VT ze strany správce toku – Povodí Odry, s.p. Město Český Těšín na základě tohoto návrhu musí zajistit odstranění mostu přes VT Ropičanka u soustavy rybníků v lokalitě Vrbiny.

 3. Soutok se Sadovým potokem (km 38.817)

  Proti zpětnému vzdutí je okolní zástavba potoka chráněna betonovými zídkami, které nejsou bohužel řádně zavázány do terénu na pravém břehu potoka. Na jeho levém břehu je protipovodňový uzávěr připravený na osazení dluží (dluže budou zajištěny správcem VT – Povodí Odry, s.p.). Dalším problémem jsou kanalizační vyústi do potoka, kterým chybí zpětný uzávěr. Při průtoku necelých Q50 v Olši (cca 540 m3.s-1) se voda přelije na obě strany potoka do vilové zástavby i do Sikorova parku, který je rovněž teoreticky chráněn betonovou zídkou na Q1OO. Opatření spočívá v celkem jednoduchých stavebních úpravách na zídce, lávce přes potok a kanalizačních vyústích. Lávka a kanalizační vyústi jsou ve správě města. Nutno ovšem poznamenat. že tato opatření lze uskutečnit až poté, co budou realizovány úpravy u Ropičanky - viz předešlý bod. V opačném případě zahrázový prostor mezi Ropičankou a Sadovým potokem může být zatopen cca o 1 metr vyšší hladinou.

 4. Městské centrum mezi Sikorovým parkem a silničním mostem ul. Hlavní třída (km 37.200 - 38.590)

  Níže položený přilehlý prostor u řeky s tenisovými kurty a městským parkem má sníženou ochranu pod Q5O. Vlastní zastavěné centrum je ovšem dostatečně a přiměřeně chráněno na Q5O. Rozsah inundace Q50 a Q100 je zakreslen v mapách záplavového území uvedených v grafické části PP. Vzhledem ke složitým podmínkám proudění vody v uliční zástavbě, které nemusí mít bezprostřední vazbu na hladinu vody v řece, je tento rozsah inundace interpolací jen odhadnut. Při průtoku Q100 (tj. 669 m3.s-1) by proudění v ulicích města bylo kapacitně malé, o maximální hloubce 0,5 m a rychlosti proudění do 1,0 m.s-1, což lze mimo jiné z hlediska ohrožení života považovat za přijatelné. Realizace každého technického opatření narazí na problém propustnosti kanalizačního systému, který pravděpodobně v každém případě způsobí zatopení některých částí města, hlavně železničních a silničních podchodů. Protože průtočnost inundace v ulicích města bude nízká (odhadujeme cca 5 - 10 m3.s-1 ), nebudou mít případná technická opatření (stabilního nebo mobilního charakteru) na úroveň hladiny v korytě žádný vliv. Při průtoku 534 m3 .s byl zatopen Park A. Sikory a zbylý prostor nábřeží Míru po most na ul. Hlavní třída byl zatopen neškodným zalitím.

 5. Městské centrum pod mostem ul. Hlavní třída (km 36.520 - 37.100)

  Toto území bylo již posuzováno v předešlé studii z roku 1996 – „Studie řeky Olše mezi hraničními znaky 298/3 - 288/1 (hr. úsek III)“. Podle tehdejších teoretických výpočtů vykazoval levý břeh ochranu na Q5O. Na základě proběhlé povodně v říjnu 1996, měření povodňových hladin a následného překalibrovaní matematického modelu, byla nově stanovena protipovodňová zabezpečenost v tomto místě na průtok 540 m3.s-1z původních 570 m3.s-1 (rozsah je dokumentován v situaci). Je to dáno především horšími hydraulickými parametry na objektech (kombinovaný stupeň v km 36.508 a železniční most v km 36.519), oproti původním předpokladům. Ve studii z roku 1996 byla navržená a posouzená ochranná zídka max. 1 m vysoká, která by řešila ochranu této části města i na Q100. Závěry studie jsou platné s tím, že v případě realizace, doporučujeme vybudovat nad železničním mostem v zídce protipovodňový uzávěr, který by umožňoval po vyhrazení odtok inundačních vod zpět do koryta. V tomto území docházelo při povodni v roce 2010 k neškodnému vybřežení asi 10 m od hrany koryta VT Olše

 6. Území podél levého břehu řeky Olše od zaústění toku Kyšinec po profil čerpací stanice Slovnaft

  Toto území je ohrázováno náspem železničního tělesa, které má korunu nad Q100. Ohrožení způsobují propustky pod železničním tělesem, které dávají možnost rozlivu již při Q20

Závěr

Celý předmětný úsek toku je upraven a dlouhodobě stabilizován. Ani po posledních povodních v září 1996 (Qmax = 520 m3.s-1) a v červenci 1997 (cca Q20), květnu 2010 (Q 50) nedošlo k výraznému poškození objektů. opevnění, ani ke změnám ve výškové niveletě. Teoretická niveleta dna pod spádovými objekty je J = 0,0033. Pomístně jsou podemleté betonové nebo kamenné patky, které jsou a budou postupně sanované z provozních prostředků.

Povodňová ochrana vlastního centra města je na úrovni Q = 590 m3.s-1, což v současné době odpovídá hodnotě větší než Q5O. Bezprostředně přiléhající levý břeh má ochranu pouze na 500 - 540 m3.s-1. Jedná se parkové plochy, hřiště, tenisové kurty a částečně o vilovou zástavbu. Tato situace je z hlediska povodňové ochrany přiměřená. Realizace dalších stabilních technických opatření je v každém případě problematická po technické i finanční stránce. A ani těmi by se nemuselo dosáhnout patřičného efektu, pokud by se zároveň neřešila ochrana kanalizačního systému proti vniknutí inundačních vod. S ohledem na nízkou kapacitu inundace, lze efektivněji použít mobilních prvků a různých provizorních zábran při vlastní povodňové situaci. Je to jen otázka zpracování vhodného povodňového plánu, rychlosti zásahu a také včasného varování - spolehlivého informačního systému. Jednou z možností zlepšení protipovodňové ochrana centra města je vybudování odsazení hrázky výšky cca do 1 m. Tato opatření by mohla být zakomponována do úprav parkových ploch nábřeží Míru a Svobody. Tato zídka by mohla být vhodně doplněna mobilními protipov. zábranami.

Část města mimo centrum nad zaústěním Sadového potoka má vybudovanou ochranu na Q100. Ta je v současné době vinou nedořešeného napojení hrází proti toku Ropičanky a Sadového potoka znehodnocená. Řešení spočívá ve zvýšení levobřežního ohrazovaní Ropičanky na délku 200 m a v rekonstrukci, případně zrušení, silničního mostu v km 0,180. Tato úprava by měla předcházet stavebním úpravám na Sadovém potoce, tj. zídce na PB potoka ve správě Povodí Odry, lávce přes potok a kanalizačních vyústí do potoka, které jsou ve správě města. Tím se dosáhne ochrany této části města na projektovanou hodnotu Q100. Okrajová část města Baliny je chráněna levobřežní povodňovou hrází Olše bezpečně na průtok Q5O. Pravobřežní ochrana Ropičanky je daná pouze kapacitou upraveného koryta, tj. cca Q30. Protože území je prakticky bez zástavby, lze považovat stávající stav za vyhovující. Do budoucna ovšem nedoporučujeme ekonomické využívaní tohoto prostoru (doporučujeme zamezit v daném území jakoukoliv novou výstavbu

Výčet a pořadí navržených opatření na stávajících objektech:

 • Odstranění nebo rekonstrukce silničního mostu na Ropičance v km 0,180.
 • Zvýšení levobřežní hráze na Ropičance od zaústění do Olše po km 0,200.
 • Zvýšení pravobřežní zídky na Sadovém potoce nad lávkou pro pěší v délce cca 100 m včetně umístění protipovodňového uzávěru.
 • Oprava protipovodňových uzávěrů v zídkách v místě křížení lávky pro pěší se Sadovým potokem.
 • Osazení zpětných klapek na kanalizačních vyústí do potoka.

Navržené nové opatření:

 • Ochranná levobřežní zídka na Olši v délce cca 500 m mezi železničním mostem v km 36.519 a silničním mostem ul. Hlavní třída včetně protipovodňového uzávěru. Kapacitu zídky řešit již na Q100.

Mapa s vyznačením jednotlivých úseků se nachází v Grafické části PP

V19 Vodní tok Typ objektu: mosty, lávky Lokalizace objektu Správce objektu Spojení Předpokládaný typ zabezpečovacích prací
Popis zabezpečovací práce
Popis ř.km
Olše
silniční most 468-008   silnice II/468 Č.Těšín – Třinec SSMSK Frýdek - Místek 558 626 237 odstraňování zátarasu a zachycených plavenin
silniční most   Č.Těšín – hraniční přechod do PL SSMSK Karviná 596 312 274
silniční most   Hlavní třída – Č.Těšín SSMSK Karviná 596 312 274
železniční most   železniční trať Bohumín - Třinec ČD, a.s. – správa tratí MTZ 558 367 610
silniční most   Chotěbuz – hraniční přechod do PL SSMSK Karviná 596 312 274
V20 Vodní tok Typ objektu: ochranné hráze Lokalizace objektu Správce objektu Spojení Předpokládaný typ zabezpečovacích prací
Popis zabezpečovací práce
Popis ř.km
Olše
levobřežní 39,620 – 40,435 území Baliny, Č. Těšín Povodí Odry, s.p. 596 657 111 Zpevnění koruny, navýšení těsnění, stabilizace
V21 Vodní tok Typ objektu: nábřežní zdi Lokalizace objektu Správce objektu Spojení Předpokládaný typ zabezpečovacích prací
Popis zabezpečovací práce
Popis ř.km
Olše
betonové zdi LB   podél městského parku, Sikorův park Povodí Odry, s.p. 596 657 111 stabilizace opěrné zdi
V22 Vodní tok Typ objektu: inž.sítě tranzitní Lokalizace objektu Správce objektu Spojení Předpokládaný typ zabezpečovacích prací
Popis zabezpečovací práce
Popis ř.km
Olše
dálkový energovod 34,900 – 34,520 polská strana břehu Olše   PKUP Odry stanoví správce
V23 Vodní tok Typ objektu: vodní díla Lokalizace objektu Správce objektu Spojení Předpokládaný typ zabezpečovacích prací
Popis zabezpečovací práce
Popis ř.km
Olše
           
V24 Vodní tok Typ objektu: sesuvná území Lokalizace objektu Správce objektu Spojení Předpokládaný typ zabezpečovacích prací
Popis zabezpečovací práce
Popis ř.km
Olše
           
V25 Vodní tok Typ objektu: uzavř. profily Lokalizace objektu Správce objektu Spojení Předpokládaný typ zabezpečovacích prací
Popis zabezpečovací práce
Popis ř.km
Olše
           

Významné podniky ve správním obvodu ORP Český Těšín ohrožené přirozenou povodní

V26 Poř. č. Samosprávné uzemí Objekt Majitel (správce) Spojení PP plán vlastníka staveb či pozemku Rozhodný hlásný profil Ohrožení při (výška hladiny na hlásném profilu- m ) Historická povodeň na objektu
datum výška [m]
1 Český Těšín ČD a.s. Správa tratí MTZn ČD s.o. 558 367 610     C č.01-1 C č.62-1      
2 Český Těšín Těšínské Jatky spol. s r.o. Jaromír Bojko 558 731 860   C č.01-1      
3 Český Těšín čerpací stanice Slovnaft p. Hlobil (PIK PLAST Přerov) 558 731 312   C č.01-1      
4 Český Těšín čerpací stanice SHELL Zbyhněv Brudný 558 731 090   C č.01-1      
5 Český Těšín Těšínská Slévárna a.s. Josef Szewcyk 603 582 308   C č.01-1      
6 Chotěbuz Sm VaK a.s., ČOV Český Těšín (Chotěbuz) Sm VaK a.s. Ostrava 558 733 012   C č.01-1      
7 Chotěbuz areál fy. Gromex včetně skladu pohonných hmot údaje budou doplněny obcí Chotěbuz údaje budou doplněny obcí Chotěbuz          

Vodní tok Ropičanka

V zájmové oblasti je koryto Ropičanky převážně upravené, opevněné a udržované, před zaústěním do Olše ohrazované. K vybřežení dochází pravobřežně (v ř. km 3,1 – 3,2) v obci Ropice a zaplavením je ohrožená místní komunikace. K levobřežnímu vybřežení dochází v úseku mezi ř. km 1,8 – 2,0 a zaplavením je ohrožena východní zástavba Českého Těšína, železniční trať Bohumín – Žilina a zemědělská půda.

Číslo hydrologického pořadí vodního toku na SOOsRP 2-03-03-040
Profil pro stanovení n-letých vod vtok do uzavřeného profilu pod místní komunikací - ulice Třinecká
V27 Vodní tok Typ objektu: mosty, lávky Lokalizace objektu Správce objektu Spojení Předpokládaný typ zabezpečovacích prací
Popis zabezpečovací práce
Popis ř.km
Ropičanka
silniční most 0,195 ulice Nová Tovární SSMSK Karviná 596 312 274 odstraňování zátarasu a zachycených plavenin
silniční most 0,885 ulice Třinecká SSMSK Karviná 596 312 274
železniční most 1,145 železniční trať Bohumín - Třinec ČD, a.s. – správa tratí MTZ 558 367 610
silniční most   silnice E 76, I/11 Č.Těšín - Třinec SSMSK Karviná 596 312 274
železniční most   železniční trať F.Místek – Č. Těšín ČD, a.s. – správa tratí MTZ 558 367 610
V28 Vodní tok Typ objektu: uzavř. profily Lokalizace objektu Správce objektu Spojení Předpokládaný typ zabezpečovacích prací
Popis zabezpečovací práce
Popis ř.km
Ropičanka
           
V29 Vodní tok Typ objektu: ochranné hráze Lokalizace objektu Správce objektu Spojení Předpokládaný typ zabezpečovacích prací
Popis zabezpečovací práce
Popis ř.km
Ropičanka
           
V30 Vodní tok Typ objektu: nábřežní zdi Lokalizace objektu Správce objektu Spojení Předpokládaný typ zabezpečovacích prací
Popis zabezpečovací práce
Popis ř.km
Ropičanka
           
V31 Vodní tok Typ objektu: vodní díla Lokalizace objektu Správce objektu Spojení Předpokládaný typ zabezpečovacích prací
Popis zabezpečovací práce
Popis ř.km
Ropičanka
           
V32 Vodní tok Typ objektu: sesuvná území Lokalizace objektu Správce objektu Spojení Předpokládaný typ zabezpečovacích prací
Popis zabezpečovací práce
Popis ř.km
Ropičanka
           
V33 Vodní tok Typ objektu: inž.sítě tranzitní Lokalizace objektu Správce objektu Spojení Předpokládaný typ zabezpečovacích prací
Popis zabezpečovací práce
Popis ř.km
Ropičanka
Elektrické vedení nadzemní 1,000 Č. Těšín – Baliny SME, a.s. 558 611 130 doplní správce zařízení na základě výzvy PK SO OsRP
Kabelové vedení 1,100 Č. Těšín – Baliny Telecom, a.s. 596 681 111 doplní správce zařízení na základě výzvy PK SO OsRP