Český Těšín

Město Český Těšín leží na východě České republiky na hranicích s Polskem v nadmořské výšce 265 - 370 metrů. Je součástí bývalého okresu Karviná, nyní ORP Český Těšín v Moravskoslezském kraji. Město Český Těšín se rozkládá na levém, západním, břehu hraniční řeky Olše. Český Těšín je jedním z nejvýznamnějších a nejfrekventovanějších hraničních přechodů do Polské republiky. Ve městě žije cca 25 154 obyvatel. Katastrální území města má výměru 33, 8 km2 . Město má 6 přidružených částí.

 • Český Těšín
 • Dolní Žukov - cca 1150 obyvatel, k. ú. Dolní Žukov 5,34 km2
 • Horní Žukov - cca 790 obyvatel, k. ú. Horní Žukov 6,5 km2
 • Mistřovice - cca 490 obyvatel, k. ú. Mistořovice 3,14 km2
 • Stanislavice - cca 560 obyvatel, k. ú. Stanislavice 3,97 km2
 • Mosty - cca 1150 obyvatel, k. ú. Mosty u Českého Těšína 4,4 km2
 • Koňákov - cca 280 obyvatel, k. ú. Koňakov 3,06 km2

Katastrálním územím obce protéká řeka Olše, Rakovec, Hrabinka a Chotěbuzka a další přítoky.

Olše je vodohospodářsky významný vodní tok a pravostranný přítok řeky Odry. Olše odvodňuje oblast na pomezí okresů Frýdek-Místek a Karviná v České republice a ve Slezském vojvodství v Polsku, přičemž z velké části (25,3 km) tvoří státní hranici mezi Českou a Polskou republikou. Délka toku je 99 km (72,8 km v ČR), plocha povodí má rozlohu 1118 km², z toho 639 km² na území ČR a průměrný průtok je cca 13,7 m3/s (u říčního kilometru 7,4). Řeka jako jediný z pěti hlavních toků povodí (Odra, Opava, Moravice, Ostravice a Olše) nepramení na českém území, ale na území Polské republiky. Její pramen v nadmořské výšce okolo 909 m n. m. se nachází v prostoru polské obce Kamesznica a po 16 km toku Polskem se dostává na území ČR poblíž obce Bukovec. Odtud teče severozápadním směrem a do Odry se vlévá u Bohumína (v místní části Kopytova) v nadmořské výšce 190 m n. m. Geograficky Olše připadá k beskydské části povodí se všemi jeho atributy - s rozkolísanějšími průtoky vody a s horšími stabilitními poměry za povodní. Charakterem celkově patří Olše k beskydským tokům s vyšším sklonem dna, se strmými povodňovými vlnami a s méně stabilními směrovými poměry.

Na řece Olše je stanoveno záplavové území. Rozsah záplavových území odpovídá konfiguraci terénu nivních poloh a protipovodňovým opatřením, která byla na Olši v minulosti vybudována. Všechna dodnes provedená opatření na toku Olše zajišťují okolnímu území mimo stability trasy i ochranu před povodněmi. Nižší zabezpečenost (na Q20 - Q50) mají jen některé části Českého Těšína. U rozptýlené zástavby ostatních menších obcí není zajištění ochrany před povodněmi doprovázeno většími problémy.

Řeka Olše, Rakovec, Hrabinka a Chotěbuzka a další přítoky tvoří hlavní toky ohrožující Český Těšín a jeho části povodní.

Mapa toků a vodních děl

Mapa toků

 

Vodní toky a jejich správci

T1 Identifikátor toku Správce Název Č. ČHP
10100039 Povodí Odry, s. p. Olše 1 2-03-03-001
10100429 Povodí Odry, s. p. Ropičanka 2 2-03-03-040
10213803 Povodí Odry, s. p. Rakovec 3 2-03-03-042
10103008 Povodí Odry, s. p. Sadový potok 4 2-03-03-043
10102223 Povodí Odry, s. p. Hrabinka 5 2-03-03-046
10214232 Povodí Odry, s. p. Kotovský potok 6 2-03-03-046
10217462 Město Český Těšín Hřbitovní potok 7 2-03-03-046
10216420 Město Český Těšín Fibakovský potok 8 2-03-03-046
10209279 Město Český Těšín Dělnice 9 2-03-03-047
10217324 Povodí Odry, s. p. Kyšinec 10 2-03-03-050
10209350 Město Český Těšín Bezejmenný 11 2-03-03-050
10217129 Lesy ČR, s. p. * 12  
10212508 Město Český Těšín Statkový p. (k. ú. Horní Žukov a Dolní Žukov) 13 2-03-03-041
10101263 Povodí Odry, s. p. Chotěbuzka 14 2-03-03-063
10211329 Lesy ČR, s. p. Na Podlesí 15 2-03-03-063
10213897 Město Český Těšín Sedlacký potok 16 2-03-03-063
10208765 Povodí Odry, s. p. Kamenka 17 2-03-03-063
10216543 Město Český Těšín Bučina 18 2-03-03-063
10216274 Povodí Odry, s. p. Sušovský p. 19 2-03-03-059
10213609 Povodí Odry, s. p. Běrnotský p. 20 2-03-03-059
10216507 Město Český Těšín Městská Mlýnka 21 2-03-03-042,3

Vodní díla a jejich správci

Na katastrálním území města se nachází několik vodních děl, které mohou zvýšit riziko zvláštních povodní.

T2 Název (popis) vodního díla, umístění, GPS Vlastník, provozovatel (kontaktní osoba), spojení Umístění vodního díla
49°43'30.880"N, 18°37'30.091"E

(Vrbiny) 49°43'37.017"N, 18°37'30.649"E

Parcely č. 2530 2533 2528/1 2532/2 2531/1
Matuszek Renata Ewa Kamienna 78, Zamarski, Polsko

Raabe Maria ul.Wanilki 15/8, Cieszyn, Polsko

Stonawská Jolanta Górna 24m, 7, Cieszyn 43-400, Polsko

Stonawski Jan ul.Brozka 20/8, Ciezsyn, Polsko

Stonawski Władysław Popiołka 16/12, Cieszyn, Polská republika

Právo hospodařit s majetkem státu Povodí Odry, státní podnik Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 70126 Ostrava

Právo hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3

Provozovatel: Český rybářský svaz, Český Těšín
49°43'42.718"N, 18°36'24.317"E

49°43'44.443"N, 18°36'20.947"E

Parcela č. 939
Sikorová Dorota Bc. Žukovská 296, Dolní Žukov, 73701 Český Těšín49°43'5.408"N, 18°34'54.025"E Parcela č. 779

49°43'5.883"N, 18°34'49.139"E Parcely č. 1224/3 a 784

49°43'5.968"N, 18°34'45.323"E Parcela č. 1224/1

49°43'5.577"N, 18°34'38.600"E Parcela č. 92/1
Zielina Roman Údolní 551/3, Bludovice, 73601 Havířov

Zielina Roman Údolní 551/3, Bludovice, 73601 Havířov

Szmeková Halina Pod Zvonek 195, Dolní Žukov, 73701 Český Těšín Provozovatel: Zielina RomanCzerneková Eva Pod Zvonek 241, Horní Žukov, 73701 Český Těšín Provozovatel: Zielina Roman

SJM Branný Petr a Branná Zdeňka Bc. č.p. 84, 73959 Vělopolí Provozovatel: Branný Petr a Branná Zdeňka Bc
Hrabina 49°44'42.534"N, 18°36'4.864"E

Parcely č. 1555/1 a 1555/2
Město Český Těšín náměstí ČSA 1, 73701 Český Těšín

Provozovatel: Český rybářský svaz, Český Těšín, Město Český Těšín HZS
49°44'59.665"N, 18°34'23.655"E

Parcela č. 287
ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Průmyslová 1024, Staré Město, 73965 Třinec

Provozovatel: ENERGETIKA TŘINEC, a.s.

49°45'10.237"N, 18°36'34.714"E

Parcela č. 3071
SJM Heckel Alfréd Ing. a Heckelová Erika Ing. Slezská 1134, 73701 Český Těšín

Provozovatel: Heckel Alfréd Ing. a Heckelová Erika Ing.

Rozsah ohrožení

Na katastrálním území města Český Těšín se nachází několik možných zdrojů ohrožení.

Nejvýraznější zdroj ohrožení představuje bezesporu řeka Olše, lemující východní část katastrálního území a tvořící přirozenou hranici mezi Českou republikou a sousedním Polskem. Olše má na území Českého Těšína mírný spád a široké koryto, které je regulované v zastavěné části města. Celková délka na území Českého Těšína je 6,4 km. Olše, pramenící v Polské republice u obce Koniaków, odvodňuje velmi rozsáhlé území jihovýchodně od Českého Těšína - část Slezských Beskyd, Jablunkovské vrchoviny, Moravskoslezských Beskyd a další. Většina odvodňovaných oblastí jsou srážkově nadprůměrné a existuje zde tedy riziko vzniku povodní.

Intenzivní srážky v letních měsících mohou způsobit rychlé naplnění koryta, poté může dojít k rozlivu Olše a jejích přítoků mimo břehy a tím ohrožení zdraví a životů obyvatel a poškození majetku. Povodně na Olši se mnohdy vyskytují souběžně s velkými vodami na řece Ostravici, kde je však nástup povodně rychlejší a razantnější.

Další ohrožující vodní toky na katastrálním území Českého Těšína jsou levostranné přítoky Olše. Prvním z nich je Ropičanka, pramenící v severním podhůří Moravskoslezských Beskyd a tekoucí severně (délka toku 16,4 km) k ústí do Olše v jižní části města Český Těšín. Ohrožení představuje zejména před samotným soutokem s Olší, kdy se k jejímu toku přidává také část vodoteče Rakovec.

Ohrožující vodotečí je také Sadový (Sadovský, Šadovský) potok se svými přítoky, pramenící v západní části zkoumaného území v části Horní Žukov a tekoucí směrem na východ přes zastavěná území částí Kotlivina a Svibice. Potok se vlévá do Olše v blízkosti Nábřeží Míru a Parku A. Sikory. Tok výrazně ohrožuje zastavěné území Českého Těšína v případě zvýšených průtoků. Na toku se také nachází vodní dílo, které může komplikovat případnou povodňovou situaci.

Na stráních v části Mistřovice v západní části katastrálního území pramení další ohrožující tok – Hrabinka. Protéká části Mistřovice, Mosty, U Antoníčka a tvoří hlavní zdrojový tok pro vodní nádrž Hrabina u západního okraje města Český Těšín. Nádrž je hojně využívána zejména k rybolovu. V případě intenzivních nebo dlouhotrvajících srážek by koryto Hrabinky i vodní nádrže Hrabina nemuselo kapacitně pojmout množství protékající vody a hrozí tedy jeho rozlití mimo břehy a ohrožení přilehlých komunikací a nemovitostí a tím i zdraví a životů obyvatel.

Poslední drobnou vodotečí na území Českého Těšína, jež může být zdrojem povodňového ohrožení je vodoteč Dělnice pramenící v části Mosty a vlévající se do Olše v blízkosti hranice se sousedním katastrálním územím obce Chotěbuz. Vodoteč protéká podél ulice Formanská a v případě intenzivních srážek může dojít k jejícmu vybřežením a následným komplikacím.

Zdrojem povodňového ohrožení mohou být také vodní díla na území Českého Těšína – zejména vodní nádrž Hrabina, dále vodní dílo na Šadovském potoce mezi Žukovem a Svibicemi dále vodní díla v části Vrbiny. V případě maximálního naplnění nádrží a rybníků mohou v případě protržení hráze způsobit zvláštní povodeň, která bezprostředně ohrozí Český Těšín. Krom scénáře zvláštní povodně mohou nádrže a rybníky při nešetrné manipulaci způsobit povodňovou vlnu, která může ohrozit zdraví a životy obyvatel a poškodit jejich majetek.

Ohrožující pro Český Těšín mohou být i svahové splachy (extravilánové splachy), které mohou přispět ke zhoršení povodňové situace. Tyto svahové splachy negativně ovlivňují průběh povodně a mohou i sami o sobě výrazně ohrozit zdraví a životy obyvatel nebo poškodit majetek. Většina splachů na zkoumaném katastrálním území se však koncentruje do drobných toků.

Sekundárním jevem povodní v zimních měsících mohou být i ledové jevy. Tající vody se usazuje na terénu, kde nemůže plynule odtékat a tvoří ledovou vrstvu. Ledové jevy mohou nastat i v korytě toků při nedostatečném odtávání ledových ker.

Kritická místa

Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace – místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Budeme-li postupovat podél toku řeky Olše, potom první kritickou oblastí z pohledu povodňové problematiky je rozsáhlá oblast před soutokem s Ropičankou. Jedná se o levý břeh Olše mezi tokem a ulicí Třineckou, kde při zvýšených průtocích dochází k vybřežení řeky Olše, lokálnímu zaplavování pozemků i komunikací a ohrožení nemovitostí a vodních děl v části Vrbiny. Existuje možnost vzniku nánosů a naplavenin, jež mohou omezovat odptokové poměry a tím následně komplikovat průběh povodně.

V zastavěné části města Český Těšín se nachází další problematické místo na levém břehu Olše – oblast od parkoviště u celního úřadu až po křižovatku Nábřeží Míru a Nové tovární ulice. Jedná se o oblast těsně pod soutokem s vodotečí Ropičanka. Připojením toku Ropičanky může dojít k situaci, že koryto Olše nebude kapacitně dostačovat zvýšeným průtokům a voda se bude rozlívat směrem k přilehlým garážím a průmyslovým objektům na ulici Nová Tovární. Rozliv může zaplavit místní komunikace a způsobit omezení dopravy.

Další oblastí, kde při zvýšené hladině řeky Olše hrozí nebezpečí pozvolného zaplavování a případných dalších komplikací je Nábřeží Míru až po most na ul. Střelniční. Celé nábřeží, včetně v minulosti často zaplavovaného Parku Sikory, se nachází nízko nad břehovou hranou a zvýšení hladiny může tedy plošně ohrozit takřka celé nábřeží včetně blízkých komunikací a přilehlých nemovitostí. Situace je zde komplikována levostranným přítokem Olše – Sadovým potokem. Potok i sám o sobě může způsobit zaplavení některých oblastí a ohrožení zdraví a životů obyvatel nebo poškození majetku (podrobnější informace o kritických místech v oblastech kolem Sadového potoka budou předloženy níže).

Předpokládané rozlití Olše v těchto místech, odvozené od zkušeností s historickými povodněmi, bude spíše plošné a pozvolné. V případě intenzivních a dlouhotrvajících srážek a tím způsobených zvýšených průtoků je třeba v těchto oblastech dbát na zvýšenou hlídkovou službu a případě hrozícího vylití z břehů a následného zaplavení komunikací, nemovitostí nebo rozsáhlejších území přijmout nutná opatření k omezení negativních důsledků zaplavení – odčerpávání vody, navýšení břehů, individuální ochrana objektů, omezení dopravy na místních komunikacích a zákaz vstupu do zaplavených oblastí apod.).

Na toku Ropičanky (a také na jejích přítocích, které se vytvoří na katastrálním území sousední obce Ropice – pokračuje k soutoku s Rakovcem coby Městská Mlýnka) za kritická místa považujeme většinu mostů a mostků na toku. Ze zkušeností z povodní v roce 2010 víme, že průtok v Ropičance se dokáže vlivem srážek a splachů dynamicky a rychle navýšit a způsobovat problémy podél železniční tratě a právě na mostcích na toku. Zde může dojít v případě zvýšených průtoků k usazování splavovaných nečistot a tím omezování odtokových poměrů. Vlivem usazenin může dojít k vymílání těles mostů, jejich poškození a v krajním případě i k jejich zhroucení. Dalším negativním důsledkem usazování naplavenin a snížení průtočnosti pod mosty je potenciální vznik povodňové vlny, která může ohrozit území níže.

Obdobné komplikace na mostcích a propustcích mohou nastat také na vodním toku Rakovec. Ten podtéká až po svůj soutok s Ropičankou množství místních komunikací a na těchto místech může dojít k usazování nečistot, jak bylo popsáno výše. Kromě mostků a propustků můžeme za kritická místa na toku Rakovce označit oblast před soutokem s Ropičankou, kdy vodní tok podtéká rychlostní komunikaci v několika místech, dále podtéká dvakrát železniční trať a také komunikaci Železniční. V těchto místech se také od toku odděluje vodoteč Městská Mlýnka. Zde může dojít v případě zvýšených průtoků k vybřežení vodního toku Rakovec a zaplavení přilehlých oblastí včetně komunikací a nemovitostí a tím vzniku komplikací povodňové situace na území Českého Těšína.

I na toku Sadového potoka se mohou objevit komplikace v místech, kdy potok podtéká místní komunikace zejména kvůli nebezpečí usazování splavovaných předmětů, omezování průtoků pod mostky a v propustcích a vymílání břehových hran a těles mostků.

Jako další kritické místo na Sadovém potoce můžeme označit dvě bezprostředně blízké vodní nádrže jižně od ulice Žukovská. Intenzivní srážky mohou způsobit komplikace na vodních dílech v podobě vysokého přítoku do vodního díla – to může mít za následek komplikace s manipulováním na vodním díle, případně usazování naplavenin v odtokových místech, neregulovatelný odtok, hrozbu poškození nebo dokonce protržení hráze apod.

Další kritickou oblastí v povodí Sadového potoka se nachází v blízkosti soutoku potoka s Městskou Mlýnkou – oblast západně od hlavní ulice Jablunkovská, konkrétně ulice Dělnická I., Dělnická II., Černá, Mlýnská a část ulice Pod Zvonek. Také zde při zvýšených průtocích může docházet k rozlivu vodních toků mimo koryta, zaplavování komunikací, sklepů i samotných nemovitostí a následnému ohrožení životů a zdraví obyvatel a poškození majetku.

Také na toku vodoteče Hrabinka a jejích přítoků se nacházejí četné propustky a mostky, jež mohou komplikovat povodňovou situaci. Tedy i zde je třeba v případě navýšení hladiny zvýšená četnost kontrol ze strany hlídkové služby a případné přijetí adekvátních opatření (odstranění naplavenin z koryta, čištění břehů, omezení dopravy na komunikacích apod.

Na tomto vodním toku za kritické místo je dále považováno území v blízkosti toku před ústím do vodní nádrže Hrabina – oblast Strožůvky je v případě zvýšených průtoků bezprostředně ohrožena rozlivem toku Hrabinka. V ohrožení se kromě místních komunikací nacházejí také nemovitosti resp. obyvatelé nemovitostí v ulicích Rybářská a Pod Zelenou.

Již zmíněná vodní nádrž Hrabina představu další kritické místo na toku Hrabinky. Rozlehlá nádrž leží v bezprostřední blízkosti zastavěného území Českého Těšína. V případě intenzivních dlouhotrvajících srážek vodní nádrž nemusí kapacitně dostačovat a i při manipulaci dle manipulačního řádu může dojít k situaci, kdy přítok do nádrže je vyšší než odtok z ní. V tu chvíli hrozí několik situací – zadržování nečistot v odtokových tělesech a tím se zvyšující hrozba jejich poškození; nekontrolovatelný odtok přes bezpečnostní přepady; nekontrolovatelný odtok přes samotné těleso hráze, čímž se opět zvyšuje hrozba poškození nebo dokonce protržení hráze a tím i vzniku zvláštní povodně; naplnění nádrže přes jejich maximální hodnotu a protržení hráze. Rozliv z nádrže může způsobit zatopení nemovitostí a komunikací, vytápění sklepů a další komplikace. Vodní dílo Hrabina včetně hráze a oblasti bezprostředně pod vodním dílem je také vnímáno coby kritické místo.

To Hrabinky ještě předtím, než ústí do Olše ještě ohrožuje nízko nad břehem položenou oblast kolem ulice U Lávky. Zde může dojít jednak k samotnému vylití Hrabinky z břehů, ale také (při zvýšených průtocích Olše) k tlačení vody z Olše korytem Hrabinky zpět. V této nevelké oblasti se nacházejí tři menší mosty, které mohou v případě usazování naplavenin a vymílání mostních těles zhoršovat celkovou situaci. Komplikace může způsobovat také nedaleká zamokřená plocha resp. nádrž pod koupalištěm.

Nejsevernější levostranný přítok Olše na katastrálním území – vodoteč Dělnice – na svém toku také podtéká místní komunikace. Nejvíce kritickým místem je oblast mezi průmyslovou zónou a benzinovou čerpací stanicí: ještě předtím než vodoteč podtéká hlavní komunikaci Karvinskou, v případě zvýšené hladiny, tak se dostává mimo své břehy a nemůže plynule odtékat. Dochází tedy k usazování vody na komunikaci a soukromých pozemcích a tím ohrožení zdraví a života obyvatel a poškození majetku.

Posledním definovaným vymezeným kritickým místem na katastrálním území města Český Těšín je oblast U Cihelen, kde vlivem intenzivních nebo dlouhotrvajících dešťových srážek dochází k usazování vody na rozsáhlém území bez možnosti plynulého odtoku. I zaplavení oblasti, jež není v bezprostřední blízkosti vodního toku, může být důvodem k aktivaci povodňové komise a případného vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity. I zde je třeba dostatečných informací ze strany hlásné a hlídkové služby a v případě ohrožení přijmout adekvátní opatření k omezení negativních vlivů lokální povodně – odčerpávání vody, individuální ochrana objektů, omezení vstupu do zaplavených oblastí apod.).

Mapa Kritických míst Český Těšín – širší pohled

 

Kritická místa:Oblast Baliny

 

Kritická místa: Sadový potok a Ropičanka

 

Kritická místa:Park Sikory a oblast U Cihelen

 

Kritická místa:Rozliv Hrabinka vodoteč Dělnice

 

Kritická místa: Oblast VD Hrabina

Mapa záplavového území

Povodňová komise města Český Těšín

Povodňová komise obce : Český Těšín
Základní informace
Obec: Český Těšín Kód obce: 598933
Ulice: nám. ČSA Telefon: 553035111
Číslo popisné: 1 Fax: 553035115
PSČ: 73701 e-mail: info@tesin.cz
Poznámka: WWW stránky: http://www.tesin.cz
Seznam členů povodňové komise

Jméno: Hřebačková Gabriela Mgr. Funkce v komisi: předseda Funkce: starostka Města Český Těšín
Adresa práce: Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín Telefon práce: 553035102

Jméno: Pavelek Tomáš Bc. Funkce v komisi: místopředseda Funkce: místostarosta města Český Těšín
Adresa práce: Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín Telefon práce: 558035103

Jméno: Nestrašil Petr Ing. Funkce v komisi: tajemník Funkce: vedoucí odd. ŽP
Adresa práce: Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín Telefon práce: 553035620

Jméno: Barabančíková Eleonora Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: správce vodních toků
Adresa práce: Nábřeží Míru 95, 737 01 Český Těšín Telefon práce: 558731700

Jméno: Benatzká Karína Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí odboru místního hospodářství
Adresa práce: Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín Telefon práce: 553035500

Jméno: Haas Pavel npor. Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: velitel stanice
Adresa práce: Sokolovská 1511/29, 737 01 Český Těšín, HZS MSK stanice Český Těšín Telefon práce: 950713097

Jméno: Harok David Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: starosta obce Chotěbuz
Adresa práce: Chotěbuzská 250, 735 61 Chotěbuz Telefon práce: 558733131

Jméno: Chroboczek Petr Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel Městské policie Český Těšín
Adresa práce: Sokolovská 1511/29, 737 01 Český Těšín Telefon práce: 553035900

Jméno: Skalka Tomáš npor. Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí obvodního oddělení PČR, Český Těšín
Adresa práce: nám. Míru 360/52, Český Těšín Telefon práce: 974734710

Jméno: Zabystrzan Lukáš Funkce v komisi: člen Funkce: referent výstavby a živ. prostředí
Adresa práce: Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín Telefon práce: 553035602

Jméno: Lipinová Andrea Ing. Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Funkce: tajemník Bezpečnostní rady ORP Český Těšín
Adresa práce: Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín Telefon práce: 553035446

Jméno: Slováček Vít Ing. Funkce v komisi: zástupce předsedy Funkce: místostarosta města Český Těšín
Adresa práce: Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín Telefon práce: 553035101

Jméno: Lyčková Jarmila Ing. Funkce v komisi: zástupce tajemníka PK Funkce: vedoucí odboru výstavby a ŽP
Adresa práce: Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín Telefon práce: 553035600

Jméno: Kwiczalová Eva Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: tajemník MěÚ Český Těšín
Adresa práce: Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín Telefon práce: 553035104

Jméno: Beierová Martina Bc. Funkce v komisi: zástupce člena Funkce: vedoucí oddělení komunálních služeb
Adresa práce: Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín Telefon práce: 558035510

Jméno: Kisza Tomáš npor.Bc. Funkce v komisi: zástupce člena Funkce: zástupce vedoucího obv.odd.PČR Český Těšín
Adresa práce: Sokolovská 2116, 737 01 Český Těšín Telefon práce: 558731800

Jméno: Klimek Stanislav Ing. Funkce v komisi: zástupce člena Funkce: místostarosta obce Chotěbuz
Adresa práce: Chotěbuzská 250, 735 61 Chotěbuz Telefon práce:  

Jméno: Křenek Daniel Funkce v komisi: zástupce člena Funkce: referent vodního hosp. a ochrany přírody
Adresa práce: Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín Telefon práce: 553035624

Jméno: Wawrzyk Michal Funkce v komisi: zástupce člena Funkce: zástupce velitele MěP Český Těšín
Adresa práce: Sokolovská 2116, 737 01 Český Těšín Telefon práce: 553035901

Jméno: Bazgierová Iva Bc., DiS. Funkce v komisi: zastupující zapisovatelka Funkce: vedoucí odboru občanskosprávního
Adresa práce: Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín Telefon práce: 558035440

POVISync: 11.06.2020 12:53:51

STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY

Stupni povodňové aktivity (SPA) se rozumí míra povodňového nebezpečí vázaná na směrodatné limity. Těmito limity jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na vodních tocích, popřípadě jsou vázána na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody ve vodní nádrži, vznik ledových jevů apod.). U zvláštních povodní vyjadřují vývoj a míru povodňového nebezpečí na vodním díle a na území pod ním. Jsou stanoveny tři stupně povodňové aktivity: bdělost, pohotovost, ohrožení. 4

První stupeň povodňové aktivity

BDĚLOST NASTÁVÁ - NEVYHLAŠUJE SE!

První stupeň (I) - stav bdělosti - nastává při zvýšení hladiny ve vodních tocích nad normál a při dosažení vodní hladiny v hlásném profilu k  zelené značce.

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí; tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby ; vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí (vodní díla), zahajuje činnost hlásná a hlídková služba ; na vodních dílech nastává tento stav při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně.

Č. T4 Úkol/Opatření Zodpovídá
Nastane-li 1. SPA obdržením všeobecné výstrahy, nepodceňujte tuto situaci ani při slunečném počasí a zapojte do činnosti hlásnou a hlídkovou službu
1. Svolat část povodňové komise – posoudit vzniklou situaci.

Navázat spojení s nadřízenou PK ORP Český Těšín (resp. PK Moravskoslezského kraje) - informovat se o povodňové situaci na území celého ORP ORP (vodní stavy a prognózy vývoje povodňových stavů - vodoprávní úřad). Informovat PK ORP Český Těšín o zjištěných povodňových informacích na k. ú. města Český Těšín

Navázat spojení s PK města Třinec a obce Ropice - informovat se o povodňové situaci na jejich území (Olše, Ropičanka).

Informovat PK obcí Chotěbuz a města Karviná (obce po toku níže) o povodňové situaci a stavu na k. ú. města Český Těšín
předseda PK, určený člen PK
2. Zahájit činnost hlásné a hlídkové služby - průběžné sledování výšky vodní hladiny Olše, Ropičanky, toku Rakovec, Sadovského potoka, Hrabinky, vodoteče Dělnice a jednotlivých drobných přítoků.

(Pozn. - dochází ke stavu, kdy může dojít k ohrožení velkou vodou, ovšem také nemusí, velmi záleží na vývoji počasí, například delší dobu prší (rychlé odtávání sněhu) půda je již dešťovými srážkami nasycena a voda se dále nevsakuje (nebo půda je promrzlá), kanalizace na dešťovou vodu je přeplněna voda teče po komunikacích, atd.).
hlásná a hlídková služba posílená určenými členy PK; Městská policie
3.

Sledovat informace hromadných sdělovacích prostředků o předpovědi počasí. Získávat informace od nadřízené PK ORP Český Těšín a správce toku (vodohospodářský dispečink Povodí Odry a Lesy ČR).

Průběžně sledovat prognózu vývoje a stavu počasí pomocí Českého hydrometeorologického ústavu - www.chmi.cz nebo získávat informace od pobočky ČHMÚ Ostrava (viz důležitá spojení

Průběžně sledovat data ze srážkoměrů a meteorologických stanic ČHMÚ a Povodí Odry, s. p..

Průběžně sledovat data z vlastních monitorovacích systémů.

povodňová komise
4. Provést povodňovou prohlídku toků na katastrálním území města Český Těšín. (kritická místa, důraz na předměty v těsné blízkosti břehové hrany vodních toků - složené dříví, popelnice, auta, atd. nebezpečí zanesení průtočných profilů).
 • Olše: od Ropic až po Chotěbuz
 • Ropičanka: zvláštní pozornost věnovat oblastem v blízkosti železniční tratě a mostem na ul. Třinecká
 • Rakovec: zvláštní pozornost věnovat mostům a propustkům na toku a oblasti mezi železničními tratěmi a ul. Železniční
 • Sadový potok: zvláštní pozornost věnovat mostům na toku a oblasti v blízkosti vodních děl (Svibice); dále věnovat pozornost oblasti Pod Zvonkem - viz. Kritická místa
 • Hrabinka: zvláštní pozornost věnovat mostům na toku a především oblasti před ústím toku do vodní nádrže Hrabina – část Strožůvky
 • Dělnice: pozornost věnovat oblasti před ústím toku do Olše
Provést kontrolu vodní nádrže Hrabina a blízkých oblastí pod hrází.

Průběžně sledovat situaci v části U Cihelen – z důvodu usazování dešťové vody (viz. Kritická místa).

Provést kontrolu všech mostů a propustků na přítocích Olše - možnost vzniku naplavenin a snížení průtočnosti profilů.

hlásná a hlídková služba posílená určenými členy PK; Městská policie
5. Připravit nezbytný počet pracovníků s technikou do pohotovosti. Navázat spojení s právnickými osobami, které poskytují vyčleněnou techniku a materiál. povodňová komise
6. Vyčlenit dostatečné množství ochranných pomůcek pro práci ve vodě a v dešti. HZS, určení členové PK
7. Prověřit provozuschopnost výstroje, nářadí a materiálu nutného pro práci při povodni (provazy, bidla, háky atd.). Zprovoznit svítilny. HZS, určení členové PK
8. Doplnit PHM do vozidel a techniky, která by byla nasazena při povodni. Přezkoušet náhradní zdroje elektrické energie. HZS, určení členové PK
9. Průběžně provádět zápisy do Povodňové knihy. zapisovatelka

Druhý stupeň povodňové aktivity

POHOTOVOST  VYHLAŠUJE SE

Povodňovou aktivitu pro svůj územní obvod vyhlašuje příslušný povodňový orgán – PK obce/města.

Druhý stupeň (II) - stav pohotovosti - vyhlašuje se při dosažení vodní hladiny v hlásném profilu ke žluté značce.

Vyhlašuje se v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň; vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti; aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi , uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu.

Č. T5 Úkol/Opatření Zodpovídá
1. Svolat celou PK .

Prověřit spojení s PK ORP Český Těšín - informovat je o situaci na k. ú. města Český Těšín.

Prověřit spojení s PK města Třinec a obce Ropice - informovat se o povodňové situaci na jejich území (Olše, Ropičanka).

Informovat PK obcí Chotěbuz a města Karviná (po toku níže) o povodňové situaci a stavu na k. ú. města Český Těšín
Předseda PK, určený člen PK
2. Zjistit aktuální stav a vývoj povodňové situace od nadřízené PK ORP Český Těšín (resp. PK Moravskoslezského kraje), správce toku (vodohospodářský dispečink Povodí Odry a Lesy ČR) a pomocí Českého hydrometeorologického ústavu - www.chmi.cz nebo přímo od pobočky ČHMÚ Ostrava (viz důležitá spojení ).

Sledovat aktuální stav a vývoj povodňové situace z hromadných sdělovacích prostředků, sledovat informace o předpovědi počasí.

Průběžně sledovat data ze srážkoměrů a meteorologických stanic ČHMÚ a Povodí Odry, s. p..

Průběžně sledovat data z vlastních monitorovacích systémů.
povodňová komise
3. Na základě prověřených zprávvyhlásit II. Stupeň Povodňové Aktivity , vyhlásit upozornění o zvyšující se tendenci hladiny a o možnosti evakuace při dalším zvyšování hladiny. (příloha Stav pohotovosti - vyhlášení, kterou je možno upravit podle potřeby)

Vyzvat obyvatele k zabezpečení plovoucích a volně ložených předmětů, ke zhodnocení způsobu zabezpečení a manipulace s domácím zvířectvem a k dobytí baterií mobilních telefonů.

Varovat obyvatele na celém katastrálním území, především přímo ohrožené fyzické a právnické osoby (ohrožené nemovitosti).
předseda PK, členové PK, SDH
4. Průběžně sledovat výšky vodní hladiny toků na katastrálním území města Český Těšín.
 • Olše: od Ropic až po Chotěbuz
 • Ropičanka: zvláštní pozornost věnovat oblastem v blízkosti železniční tratě a mostem na ul. Třinecká
 • Rakovec: zvláštní pozornost věnovat mostům a propustkům na toku a oblasti mezi železničními tratěmi a ul. Železniční
 • Sadový potok: zvláštní pozornost věnovat mostům na toku a oblasti v blízkosti vodních děl (Svibice); dále věnovat pozornost oblasti Pod Zvonkem - viz. Kritická místa
 • Hrabinka: zvláštní pozornost věnovat mostům na toku a především oblasti před ústím toku do vodní nádrže Hrabina – část Strožůvky
 • Dělnice: pozornost věnovat oblasti před ústím toku do Olše
Provést kontrolu vodní nádrže Hrabina a blízkých oblastí pod hrází.

Průběžně sledovat situaci v části U Cihelen – z důvodu usazování dešťové vody (viz. Kritická místa).

Provést kontrolu všech mostů a propustků na přítocích Olše - možnost vzniku naplavenin a snížení průtočnosti profilů.

Tyto činnost opakovat podle aktuální situace.
hlásná a hlídková služba posílená určenými členy PK; Městská policie
5. Provést případnou kontrolu dalších kritických míst dle situace. určený člen PK
6. Připravit nezbytný počet pracovníků s technikou potřebných pro případnou evakuaci. určený člen PK
7. Informovat PK ORP Český Těšín a PK obcí Chotěbuz a města Karviná o povodňové situaci a stavu na k. ú. města Český Těšín. zapisovatelka
8. Nabít akumulátory mobilních telefonů a vysílaček na plnou kapacitu.

Ve spolupráci s PČR instalovat zákazy vjezdu do ohrožených míst.
povodňová komise
9. Zkontrolovat PHM ve všech zařízeních určený člen PK
10. Příprava a instalace povodňových zábran. Řešit osobní a věcnou pomoc vybraným občanům (nemocní, imobilní, věkově starší atd.). HZS, určení členové PK
11. Pohotovost vybraných technických prostředků a smluvně zajištěné techniky od právnických osob. HZS a smluvně zajištěná technika
12. Průběžně vést záznamy do Povodňové knihy. zapisovatelka
13. Při stoupající tendenci hladiny vodních toků zajistit veškeré vybavení pro členy PK, včetně spacáků, jídla a pití. zapisovatelka
14. Nachystat náhradní zdroj elektrické energie (elektrocentrála) pro případ výpadku - pro připojení počítače, tiskárny, nabíječek apod. určený člen PK
15. Zkontrolovat lékárničku s dezinfekčními prostředky zapisovatelka
16. Provádění evidenčních a dokumentačních prací (foto, video). určený člen PK

Třetí stupeň povodňové aktivity

OHROŽENÍ   VYHLAŠUJE SE

Povodňovou aktivitu pro svůj územní obvod vyhlašuje příslušný povodňový orgán – PK obce/města.

Třetí stupeň (III) - stav ohrožení - vyhlašuje se při dosažení vodní hladiny v hlásném profilu k  červené značce

Vyhlašuje se při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území; vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření; provádějí se zabezpečovací práce a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

Č. T6 Úkol/Opatření Zodpovídá
1. Svolat celou PK.

Zhodnotit situaci a vývoj počasí, rychlost stoupání hladin vody - získat informace od ČHMÚ ( www.chmi.cz nebo přímo od pobočky ČHMÚ Ostrava), správců toků (vodohospodářský dispečink Povodí Odry a Lesy ČR), nadřízené PK ORP Český Těšín (resp. PK Moravskoslezského kraje).

Průběžně sledovat data ze srážkoměrů a meteorologických stanic ČHMÚ a Povodí Odry, s. p..

Průběžně sledovat data z vlastních monitorovacích systémů.
předseda PK, povodňová komise
2. Na základě těchto informací vyhlásit III. SPA (příloha Stav ohrožení - vyhlášení, kterou je možno upravit podle potřeby).

Vyhlásit upozornění o zvyšující se tendenci hladiny toků a o evakuaci obyvatel.
předseda PK
Podobně jako u II. SPA:
3. Průběžně sledovat výšky vodní hladiny toků na katastrálním území města Český Těšín.
 • Olše: od Ropic až po Chotěbuz
 • Ropičanka: zvláštní pozornost věnovat oblastem v blízkosti železniční tratě a mostem na ul. Třinecká
 • Rakovec: zvláštní pozornost věnovat mostům a propustkům na toku a oblasti mezi železničními tratěmi a ul. Železniční
 • Sadový potok: zvláštní pozornost věnovat mostům na toku a oblasti v blízkosti vodních děl (Svibice); dále věnovat pozornost oblasti Pod Zvonkem - viz. Kritická místa
 • Hrabinka: zvláštní pozornost věnovat mostům na toku a především oblasti před ústím toku do vodní nádrže Hrabina – část Strožůvky
 • Dělnice: pozornost věnovat oblasti před ústím toku do Olše
Provést kontrolu vodní nádrže Hrabina a blízkých oblastí pod hrází.

Průběžně sledovat situaci v části U Cihelen – z důvodu usazování dešťové vody (viz. Kritická místa).

Provést kontrolu všech mostů a propustků na přítocích Olše - možnost vzniku naplavenin a snížení průtočnosti profilů.

Tyto činnost opakovat podle aktuální situace.
hlásná a hlídková služba posílená určenými členy PK; Městská policie
4. Provést případnou kontrolu dalších kritických míst dle situace. určený člen PK
5. Informovat PK ORP Český Těšín a PK obcí Chotěbuz a města Karviná o povodňové situaci a stavu na k. ú. města Český Těšín. zapisovatelka
6. Při zvyšující se tendenci hladiny Olše nebo jejích přítoků, případně při ohrožení zdraví a majetku osob vlivem důsledků povodní (sesuvy apod.) připravit evakuační středisko.

V případě potřeby zabezpečit evakuaci ohrožených osob (logistické zajištění – strava, ošacení, informace příbuzným, atd.).

Podle požadavků občanů poskytnout personální, technickou a materiální pomoc (věcná a osobní pomoc starším osamoceným občanům, invalidům, atd…).
SDH, Povodňová komise
7. Nabít akumulátory mobilních telefonů na plnou kapacitu. povodňová komise
8. Zkontrolovat PHM ve všech zařízeních určený člen PK
9. Odvoz (odtah) vozidel zaparkovaných uvnitř záplavového území.

Odstraňovat naplavené předměty zabezpečovat průtočnost (viz. kritická místa).
řidiči, HZS, Povodňová komise
10. Nebezpečně zatopené prostory nebo cesty označit viditelným varováním. Vyznačit objížďky. Instalovat zákazy vjezdu (spolupráce s PČR). PK, SDH, PČR
11. V případě nebezpečí zaplavení rozvaděčů elektrické energie (plynu) vypnout hlavní přívody. určený člen PK
12. Předcházet možnému zamoření vody a půdy škodlivinami - ropné produkty, barvy, hnojiva, atd. – informovat občany. určený člen PK
13. Podle stavu a situace plnit záchranné práce a evakuaci ohrožených občanů a domácího zvířectva. SDH, Povodňová komise
14. Provádění evidenčních a dokumentačních prací (foto, video).

Poskytnout informace obyvatelstvu a médiím.
Povodňová komise
15. Zápis do povodňové knihy provádět průběžně.

Mít trvalý přehled o evakuovaných občanech.
zapisovatelka
16. Nachystat pro členy PK náhradní oblečení určený člen PK
17. Rozdělit činnosti členům PK - nepřetržitá činnost předseda PK
18. Zajištění majetku v zaplavených oblastech (ostraha majetku). PK, SDH, PČR
Pravidla převzetí řízení nadřízeným orgánem

V případě, že nebude možno zvládnout povodňovou situaci vlastními silami, požádá povodňová komise o pomoc Povodňovou komisi obce s rozšířenou působností Český Těšín, ale nadále bude v rámci možností plnit úkoly povodňového orgánu.


4 § 70 zákona č. 254/2001 sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a metodický pokyn Odboru ochrany vod ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby, č. 15.