Analýza kritických míst

Mapové podklady pro Kapitolu Analýza kritických míst se nachází v Grafické části povodňového plánu.

Vodní tok Rakovec

 1. oblast ulice Třinecké a Železniční 49°43'29.576"N, 18°37'11.757"E 
   

  Charakteristika povodňových událostí

  Při povodňových stavech dochází k vybřežení vodního toku do prostoru mezi silnicí a železniční tratí. Nejkritičtější je silniční propustek pod ulicí Železniční 49°43'27.202"N, 18°37'13.079"E, (umístěno čidlo na VT Rakovec - Třinecká), který má nedostatečnou kapacitu. Zde dochází k jeho zahlcení a voda se vylévá do prostoru mezi kolejemi a zatápí RD v jeho okolí. Voda rovněž přetéká prostorem železniční tratě a mezi kolejemi směrem do centra Těšína až k viaduktu, kde se přelévá přes trať a zatápí rodinné domy před areálem společnostiSilva Art. Ten při průtocích pod Q 100 nebývá zaplavován. V případě zvednutí vodního toku Ropičanky dochází ke zpětnému vzdutí, vybřežování koryta a zatápění přilehlých domů. K zatápění sklepů dochází už při naplnění kapacity koryta ještě před vybřežením vlivem průsaku spodních vod. Dalším problémem je zvodnělý příkop svádějící vodu ze silničního obchvatu. Příkop se napojuje na VT Rakovec a při překročení jeho kapacity dochází k zatápění okolních domů a částečně také komunikace. Souřadnice příkopu: 49°43'25.182"N, 18°37'15.539"E. V zimě dochází pod železničními i silničními propustky k hromadění ledu a nárůstu ledového příkrovu přímo v propustech.

  Opatření při povodni

  Již při dosažení II SPA je nutná pravidelná hlídková činnost zejména propustů a odstraňování zachyceného materiálu. Při dosažení třetího SPA je nutné provedení provést ochrannou hráz z pytlů písku kolem propustku a ochrannou hráz kolem kolem RD u viaduktu a svedení vody do okolních luk a polí.

  Výhledová opatření

  Nezbytná je rekonstrukce nekapacitního silničního propustu na ulici Železniční (vlastník město Český Těšín). Zde je nutné provést rámový propust stejné kapacity jak pod železniční tratí se zvednutím komunikace. Povodí Odry s. p. předpokládá do budoucna zvýšení hráze na levém břehu Ropičanky kolem areálu Silva Art. Hráz by měla být protažena až kolem RD č. p. 1068 – 1071 a dále k ulici Železniční.

 2. železniční most přes Rakovec 49°43'28.162"N, 18°37'3.108"E
   

  Charakteristika povodňové události

  Železniční most je nyní ve spodní části podemletý. Při povodních dochází k zalití celého mostního prostoru a také prostoru v okolí mostu, takže se nedá k mostu dostat. Proud může vést k dalšímu narušení mostu a tím i jeho stability a ohrožení bezpečnosti na železniční trati Český Těšín – Frýdek-Místek

  Opatření při povodni

  Kontrola mostu je nutná již při II SPA, kdy je třeba sledovatzda nedochází vlivem podemílání k dalšímu narušování konstrukce. Toto je opodstatněné při vydatných a dlouhotrvajících srážkách, kdy je předpoklad vylití vody z koryta. Po méně intenzivních srážkách dostačí kontrola stability mostku po opadnutí vody. V případě vydatných dlouhodobých srážek, kdy je celý prostor mostu a okolí zatopený, je nutné informovat správce mostního objektu o situaci (SŽDC Olomouc). Ta by měla omezit nebo zastavit provoz na železniční trati.

  Výhledová opatření

  V souvislosti se stavbou optimalizace trati se předpokládá rekonstrukce mostu. Po rekonstrukci je třeba tento kritický bod zrušit.

 3. Most ulice Rakovec přes vodní tok 49°43'16.900"N, 18°36'50.354"E
   

  Charakteristika povodňové události

  Most je málo kapacitní a dochází k jeho postupnému podemílání. Při povodňových stavech dojde k jeho zatopení včetně jeho okolí a cesta je neprůjezdná. Vlastníkem mostu je město Český Těšín. Je zde velké riziko zachycení různých předmětů, zejména větví a odpadků splaveného z horních částí toku. Tento stav nastává při extrémních srážkách po dosažení III SPA.

  Opatření při povodni

  Při III SPA pravidelná kontrola mostku a odstranění zachycených předmětů, v případě rozlití vody na komunikaci uzavření komunikace.

  Výhledové opatření

  Rekonstrukce mostku.

Vodní tok Šadový (Sadový, Šadovský)

 1. nad ústím do řeky Olše u parku A Sikory. 49°44'6.211"N, 18°37'34.987"E
   

  Charakteristika povodňové události

  K povodni zde dochází nikoliv vylitím vody z potoka, ale zpětným vzdutím z řeky Olše. Voda nateče na ulici Nábřeží Míru a zatápí přilehlé pozemky. Dále vyvěrá starou kanalizací za hrází 49°44'6.931"N, 18°37'37.602"E. Voda pak zatápí ulici, do parku A Sikory se z této strany nedostává. Celá oblast je pak zatápěna i vzlínáním vod skrz hráze a neodtékající srážkovou vodou.

  Opatření při povodni

  Při dosažení II SPA a předpokladů dosažení III SPA je nutné dovézt pytle k ochranné hrázce a zamezit vylití vody z potoka. Je utné sledovat stav hladiny na Olši a na Šadovém Evakuace osob zatím nebyla nutná, ale předpokládá se při dosažení výšky hladiny na Olši cca 600 cm.

  Výhledová opatření

  Zvýšení a prodloužení pravobřežní zídky, provedení její chybějící části s výpustním stavidlem pro vypuštění vody po opadnutí vody v Olši a Šadovém. Realizace bude na správci toku (Povodí Odry s. p.). Dále je při vstupu do parku A. Sikory od lávky pro pěší přes VT Sadový připravena vodící lišta pro osazení dřevěných dluží pro zabránění zatopení centrální části parku Sikory. Realizace osazení dluží je opět na správci toku (Povodí Odry s. p.).

 2. Soutok vodního toku Mlýnka a Šadový prostor kolem ulice Mlýnská 49°43'45.957"N, 18°37'4.782"E
   

  Charakteristika povodňové události

  Jedná se o velmi komplikované území, kde dochází ke skládání povodňových vln různého původu. V roce 2013 byla zpracována povodím Odry studie odtokových poměrů na vodním toku Městská Mlýnka, která poukazuje na vznik povodňových situací způsobených zpětným vzdutím potoka Šadový, přítokem vod pod železničním propustem do potoka Rakovec, přítokem srážkových vod z potoka Rakovec, dále vod z okolních svahů směrem od ulice Horní a Kostelní a zatápěním srážkových vod, které se zde hromadí. V současné době způsobuje zatápění sklepních prostor RD na ulici Mlýnská, Dělnická I, II, Černá, Jablunkovská špatná kanalizace na ulici Jablunkovská.

  V oblasti je návrh záplavového území zpracován na Q 100. V roce 2005 došlo k vybřežení Mlýnky ze Šadového potoka. Sklepy jsou také zatápěny vzlínající vodou z potoků.

  Opatření při povodni

  Jediným možným a dočasným řešením je umístění pytlů u vjezdu k rodinným domům na pravém břehu Mlýnky a čerpání vody ze zatopených sklepů.

  Výhledová opatření

  Celý vodní tok by zasloužil velkou rekonstrukci od rozšíření koryta vybudováním 80 cm vysoké pravobřežní zídky, opravu opevnění, odstranění nekapacitních propustků atd. Jedná se o finančně nákladná opatření a bez možnosti získání dotačního titulu jsou nerealizovatelná. Celá situace je velmi komplikovaná z hlediska komunikace s občany atd. V současné době probíhá příprava projektové dokumentace na rekonstrukci nevyhovující kanalizace, kterou provádí SmVaK Ostrava, a.s. Kanalizace by měla být provedena do konce roku 2015.

Vodní tok Hrabinka

 1. ulice Rybářská: 49°44'23.731"N, 18°35'56.023"E
   

  Charakteristika povodňové události

  Zde dochází k vybřežování vodního toku Hrabinka v úseku od mostku na ulici Lípová až po RD č.p. 21. Kromě vodního toku dochází k vybřežování drobného levostranného přítoku Hrabinky, který zatápí čerpací stanici SmVaK. Při dlouhotrvajících srážkách zesiluje Nejvíce ohroženou nemovitostí je RD č.p. 347. Pro řešení povodňových situací si vlastník nemovitosti zajišťuje sám čerpání vod ze šachtic vybudovaných na zahradě u RD. Při přerušení dodávky el. energie se situace výrazně zhoršuje.

  Opatření při povodni

  V minulosti se při zvýšeném průtoku ukládaly pytle na levý břeh Hrabinky. Opatření se ukázala jako neefektivní, protože došlo k přelití pytlů a zatopení pozemků vodou z okolních polí. Ukládání pytlů již nebude prováděno, je nutné pouze vyrozumění obyvatele a v případě zatopení ulice ji uzavřít. Provádět pravidelnou kontrolu mostu na ulici lípová a propustků z rychlostní komunikace R 48.

  Výhledová opatření

  Jedná se o aktivní zónu záplavového území, protipovodňová opatření nejsou v budoucnu plánována. Naopak by zde mělo být cílem utlumovat další aktivity ve využívání tohoto území.

 2. Vodní nádrž Hrabina 49°44'52.107"N, 18°36'14.696"E
   

  Charakteristika povodňové události

  Vodní nádrž je zařazena z hlediska TBD do IV kategorie. V současné době již neprobíhá manipulace s vodou ani za povodní a stavidlo je trvale zvednuto. Přehrada má retenční protipovodňovou funkci tím, že hladina vody byla snížena o 30 cm, aby se vytvořil retenční prostor pro zachycení především přívalových srážek. Při dlouhotrvajících vydatných srážkách dochází k zahlcení výpustního objektu a přetékání vody přes bezpečnostní přepad.

  Opatření při povodni

  Před povodní ani během ní se s hladinou nemanipuluje. Nutná je jen kontrola výpustního objektu a bezpečnostních oken a odstraňování naplavenin. Nezbytná je kontrola také vzdušné paty hráze. Při vydatných deštích stéká voda po Ostravské ulici a v nejnižším místě stéká k návětrné straně mostu, kde eroduje cestu a svah. Nezbytné je vyhledávání možných průsaků a vývěrů na vzdušné straně hráze. Jsou-li zjištěny průsaky nebo vývěry musí být ihned zastaven provoz na komunikaci.

  Výhledová opatření

  Nejsou stanovena.

 3. Karvinská kolonie 49°45'11.262"N, 18°36'42.889"E
   

  Charakteristika povodňové události

  Při extrémních srážkách dochází k rozlití vody do zahrad RD, k větším povodňovým škodám zatím nedošlo. Karvinská kolonie by již měla být chráněna na Q 100 i když v úseku toku podél ulice U lávky je riziko zatopení při nižším Q. Rizikem je ucpání propustků pod Karvinskou ulicí a železniční tratí.

  Opatření při povodni

  V současné době se neprovádějí aktivní protipovodňová opatření. Nutné je sledování stavu hladiny a v případě extrémní povodně nařídit evakuaci domů při vodním toku. Při II SPA je nutná pravidelná kontrola mostů pod Karvinskou ulicí železniční tratí a ulicí Slezská.

  Výhledová opatření

  Nejsou stanovena.

Vodní tok Dělnice

 1. Propustek pod ulicí Karvinskou 49°45'28.372"N, 18°36'41.062"E
   

  Charakteristika povodňové události

  Celé území je velmi komplikované. Hlavním problémem je propustek pod Karvinskou ulicí, který se zahlcuje a dochází k vylití vod a zatápění Karvinské ulice a ČS Slovnaft. Největší riziko je zachycení naplavených materiálů v propustku a následnému vylití. Situaci zhoršují vody z polí, které zatápějí prostor čerpací stanice a voda se dostává na Karvinskou ulici. Část těchto vod je svedena kanalizačním systémem z prostoru čerpací stanice do Dělnice. Dešťové vody z polí se objevují také v období jarního tání. Při povodni v roce 2010 nedošlo k vylití vody z propustku, ale pouze zatopení Karvinské ulice vodami z polí.

  Opatření při povodni.

  Při dosažení II stupněje nezbytná pravidelná kontrola propustku a odstraňování všech zachycených předmětů. Při dosažení III SPA a stoupajícím trendu je třeba udělat hráz z dvou řad pytlů kolem výpustního objektu. V případě zatopení Karvinské ulice je nutné její uzavření. Rovněž je pak nutné uzavřít ulici Na Dělnicích. Při dosažení III SPA je třeba kontrola každou půlhodinu až hodinu. Nutná je kontrola také propustku pod železniční tratí Český Těšín – Karviná. V tomto místě by však nemělo dojít k zahlcení propustku.

  Výhledová opatření

  Nutné je řešení protipovodňových opatření v okolních polích a nekapacitního propustu. Jednání o rozšíření propustu byla s vlastníkem komunikace zatím neúspěšná. Čerpací stanice má zpracován havarijní plán a situaci řeší rutinně sama.

Vodní tok Kyšinec

 1. Propust na ulici Karvinská 49°45'40.761"N, 18°36'40.033"E
   

  Charakteristika povodňové události

  Jedná se o málo kapacitní propust pod ulicí Karvinskou, kde hrozí vylití vod a zatopení Karvinské ulice. Při povodní v roce 2010 došlo k vylití vod z propustku u ulice k nájezdu na hraniční přechod: 49°45'38.055"N, 18°36'32.032"E. Z tohoto propustku dochází častěji k vylévání vody na Karvinskou ulici a jejímu zatopení. Vody z Kyšince se na Karvinské ulici setkávají s vodami z vodního toku Dělnice.

  Opatření při povodni.

  Pro VT Kyšinec bylo v roce 2012 stanoveno záplavové území na Q 100. Jediným opatřením je pravidelná kontrola propustků a odstraňování zátaras, které mohou vést k rychlému vylití vod z koryta. V případě horního propustku je situace neřešitelná. V případě zalití Karvinské ulice je jediným řešením omezení provozu nebo uzavření. V případě, že dochází k vylití vod na komunikaci je nutné její uzavření. Žádné pytlování se zde neprovádí.

  Výhledová opatření

  Nejsou plánována, vhodná by byla rekonstrukce obou propustků, v dohledné době nejsou reálná žádná opatření. Vlastník komunikace ani žel. trati neplánuje žádné rozšíření propustků. Horní propust není řešitelný běžnými způsoby.

 2. Rybniční soustava Kyšinec (Oběšinec) 49°45'45.602"N, 18°36'4.741"E
   

  Charakteristika povodňové události

  Při povodních nedošlo ke zvláštnímu ohrožení území. Při vysokých průtocích dochází k zatopení ulice K Rybníkům v okolí vodního toku. K zatopení ulice došlo naposledy při povodni v roce 2010. Ohrožení rybníků zaznamenáno nebylo.

  Opatření při povodni.

  Uživatelem rybníků je Místní organizace Českého rybářského svazu Český Těšín, která má na rybnících zpracován manipulační řád. Jelikož se jedná o sypané hráze, může dojít boční erozí nebo poškozením hráze k protržení rybníků. Nezbytná je pravidelná kontrola hrází. Při povodňových stavech je třeba kontaktovat ČRS MO Č eský Těšín pro zajištění pravidelné kontroly vodních děl. Vhodné je provádět občasnou kontrolu i vlastními zdroji. Žádná další opatření nejsou navržena.

  Výhledová opatření

  Nejsou stanovena

Vodní tok Loucká Mlýnka

 1. Úsek Mlýnky podél ulice Karvinská 49°46'38.180"N, 18°35'47.835"E
   

  Charakteristika povodňové události

  Koryto vodního toku je poměrně mělké a zanesené. Při povodních dochází k jeho vybřežení a rozlití vody na pravém břehu. Zatápěna je většina domů až po Karvinskou ulici. K vybřežení Mlýnky došlo naposledy v roce 2010.

  Opatření při povodni

  Nutná kontrola stavu vody na všech mostech a včasné varování obyvatel. V případě zatopení komunikací je nutná uzavírka ulice Za Mostem. Při naplnění koryta je nutná pravidelná kontrola koryta. Provádí se čerpání vody ze zatopených sklepů RD.

  Výhledová opatření

  Vodní tok je ve správě obce Chotěbuz. Nezbytné je stanovení záplavového území vodního toku a následné opatření provádět na základě tohoto stanovení. V daném území v územním plánu nevymezovat nové zastavitelné plochy.

Vodní tok Olše

 1. Nábřeží svobody 49°45'6.102"N, 18°37'10.651"E
   

  Charakteristika povodňové události

  V roce 2010 došlo na několika místech k vylévání vody z koryta, zejména u garáží, kde se voda dostávala do ulice Protifašistických bojovníků. Voda se vylévala rovněž v oblasti nad památníkem.

  Opatření při povodni

  V případě dosažení břehové hrany je nutné pytli s pískem zahradit ulici Protifašistických bojovníků a pytle uložit na místa podél levého břehu Olše. V případě rychlého vzestupu hladin není reálné postavit včas ochranou hráz v celé délce. Pokud by došlo k vylití vody z koryta je třeba nechat zatopit nejprve prostor parku a v případě další stoupající hladiny nařídit evakuaci obyvatel na nábřeží Svobody.

  Výhledová opatření.

  Nebyla stanovena, vhodné by však bylo vybudování odsazené ochranné hráze cca 50 – 80 cm výšky která by byla součástí parkové úpravy. Mohlo by se jednat např. o hlinitý val se zabudovaným betonovým pilířem.

 2. Park Adama Sikory 49°44'17.069"N, 18°37'35.535"E
   

  Charakteristika povodňové události

  V roce 2010 došlo k zatopení území parku. K výrazným škodám na majetku nedošlo. Došlo k zatopení sklepních prostor RD č.p. 1 a prostor restaurace v parku A. Sikory.

  Opatření při povodni

  V případě dosažení vody po břehovou hranu je nutné napytlovat lokalitu od zídky parku Sikory po ul. Potoční v místě křižovatky s ulicí Nábřeží míru tak aby se voda nedostávala dále do centra.

  Výhledová opatření

  Nejsou stanovena

  Poznámka k úseku Těšínské Jatky – Park Adama Sikory

  V případě dosažení III SPA je nutná kontrola celého břehu od parku A Sikory až po Těšínská jatka. Pokud voda zatopí pouze park není nutné provádět žádná opatření. V případě, že se voda bude dostávat dále, je nutné budování odsazené hráze až v blízkosti komunikací u ohrožených staveb. Nemá smysl chránit park před zatopením. Místa, kde bude nutné pytlovat je třeba určit na základě pravidelných prohlídek a aktuálního stavu. Není reálné postavit hráz po celém úseku!!! Výhledově je nutné provedení pevné odsazené hráze.

 3. Železniční podchod na vlakovém nádraží 49°44'35.367"N, 18°37'21.656"E
   

  Charakteristika povodňové události

  Při vydatných srážkách dochází průsaky ze stěn a stékáním povrchové vody k zatápění celého podchodu a znepřístupnění nástupišť. Naposledy k tomu došlo při povodni v roce 2010.

  Opatření při povodni

  V případě zatopení podchodu, kdy už je nebezpečný průchod z důvodu utonutí je nutné podchod uzavřít a občany k nástupištím směrovat přes koleje. Nutno projednat se SŽDC. Co následné čerpání vody.

  Výhledová opatření

  Nejsou stanovena, přepokládá se., že by problém mohl být vyřešen v rámci plánované akce „Optimalizace trati“.

 4. Podchod pod železniční tratí – Demeloch
   

  Charakteristika povodňové události

  Při vydatných srážkách dochází k zatápění celého podchodu a znepřístupnění dané lokality od ul. Hl. třída na ulici Jablunkovská z centra města pro pěší. Naposledy k tomu došlo při povodni v roce 2007.

  Opatření při povodni

  V případě zatopení podchodu, kdy už je nebezpečný průchod z důvodu vysoké hladiny vody v podchodu, je nutné podchod uzavřít a občany směrovat přes ulici Viaduktová.

  Výhledová opatření

  Nejsou stanovena.