A-4 MANIPULAČNÍ PRAVIDLA VÝZNAMNÝCH VODNÍCH DĚL

Jez Vyšní Lhoty - Morávka km 11,334

Kategorie VD (dle vyhlášky 471/2001 Sb. o TBD) IV.

Správce: Povodí Odry, s.p.

Vybrané technické údaje (výškový systém Bpv)

Jez

 • Počet jezových polí 2
 • Šířka pole 2 x 15,0 m
 • Hradící výška segmentu 3,15 m
 • Kóta koruny pevného přelivu 390,60 m n.m.
 • Kóta dna vývaru 386,95 m n.m.
 • Kóta závěrného prahu vývaru 389,45 m n.m.
 • Kóta založení jezového tělesa 385,45 m n.m.
 • Délka vývaru 15,0 m
 • Šířka vývaru 15,0 m
 • Provozní hladina 391,90 m n.m.
 • Kóta hladiny v nadjezí při neovlivněném Q100 393,16 m n.m.
 • Kóta hladiny v nadjezí při ovlivněném Q100 392,73 m n.m.

Přivaděč

 • Počet jezových polí 1
 • Šířka pole 18,0 m
 • Hradící výška segmentu 2,5 m
 • Kóta koruny vtoku do přivaděče 391,19 m n.m.
 • Kóta usměrňovacího prahu před vtokem 391,60 m n.m.
 • Kóta dna vývaru 388,17 m n.m.
 • Kóta závěrného prahu vývaru 389,42 m n.m.
 • Kóta založení jezového tělesa 386,92 m n.m.
 • Délka vývaru 11,75 m
 • Šířka vývaru 18,0 m

Manipulace za velkých vod

Při přítocích vyšších než cca 15 m3/s se vyhradí pravý segment na řece a zahradí se segment na přivaděči (omezení zanášení přivaděče). Od přítoku vyššího než 30 m3/s se postupně (na 2 až 3x dle přítoků) vyhrazuje i levý segment na řece tak, aby při přítoku 60 m3/s byl již plně vyhrazen. V případě povodňování (zvýšení průtoku nebo doby trvání zvýšených průtoků v místě jezu) je možné z důvodu transportu plavenin zvýšit průtok v místě jezu zvýšením odtoku z VD Morávka. Na základě výsledků modelového výzkumu dochází k transportu plavenin až při přítocích vyšších než 125 m3/s v místě jezu a to po dobu alespoň 24 hod. Limitní průtok a potřebná doba k posunu nánosu může být i vyšší a to z důvodu stability nánosu vlivem vegetace. Nadlepšování průtoků z VD Morávka však lze provádět pouze při povodňových situacích na VD Morávka na úrovni alespoň Q2. Průtok do přivaděče může do hodnoty 15 m3/s nařídit vodohospodářský dispečink na základě vyhodnocení situace na jezu a na dalších vodních dílech VHS PO v rámci dispečerského řízení. Při ovlivněném průtoku Q100 dosáhne hladina v nadjezí úrovně 392,73 m n.m. (čtení na lati pravobřežního pilíře cca 213 cm). Při opadávání povodně a poklesu hladiny v nadjezí na úroveň provozní hladiny (kóta 391,60 m n.m. se segmenty jezu postupně zahrazují v opačném pořadí než na vzestupné větvi (nejdříve se zahradí levý segment na řece a následně pravý segment) a segment na přivaděči se vyhradí.