B-2 PŘEDPOVĚDNÍ A HLÁSNÁ POVODŇOVÁ SLUŽBA

Vodohospodářský dispečink Povodí Odry, s.p.

Je centrem hydrologických a informací a drží nepřetržitou službu. O nebezpečí povodně avizované předpovědní službou nebo dosažených stupních povodňové aktivity na vodních tocích nebo vodních dílech informuje KOPIS HZS MSK.

Povodňové orgány obcí jsou o situaci na vodních tocích informovány prostřednictvím hlásné služby povodňového orgánu ORP. Obce bezprostředně ohrožené manipulací na vodním díle (po hranici příslušné ORP) jsou informovány přímo správou vodního díla.

Informace o povodňové situaci a předpokládaném vývoji lze získat na internetové stránce Povodí Odry, s.p. (http://www.pod.cz). Informace jsou průběžně aktualizovány a jsou veřejně přístupné.

Seznam zkratek