A-4 MANIPULAČNÍ PRAVIDLA VÝZNAMNÝCH VODNÍCH DĚL

Jez Vítkovice - Ostravice km 8,793

Kategorie VD (dle vyhlášky 471/2001 Sb. o TBD) IV.

Správce: Povodí Odry, s.p.

Vybrané technické údaje (výškový systém Bpv)

 • Kóta koruny pevného přelivu jezu - 223,26 m n.m.
 • Kóta dna štěrkové propusti v místě stavidla - 221,82 m n.m.
 • Kóta prahu přelivu v místě uložení klapky - 222,51 m n.m.
 • Kóta dna vývaru - 216,59 m n.m.
 • Kóta závěrného prahu vývaru - 219,74 m n.m.
 • Kóta pravděpodobného založení tělesa - 214,64 m n.m.
 • Kóta stálého vzdutí - 224,36 m n.m.
 • Minimální hladina - 223,26 m n.m.
 • Max. výška vody přepadající přes vztyčenou klapku - 0,2 m
 • Kóta ovlivněné Q100 (793 m3s-1) - 227,29 m n.m.
 • Kóta neovlivněné Q100 (970 m3s-1) - 227,81 m n.m.
 • Počet jezových polí - 2
 • Šířka jednoho pole - 20,80 m
 • Světlá šířka lávky - 1,2 m

Manipulace za velkých vod

Aby nedocházelo k nerovnoměrnému namáhání vývaru a podjezí, manipuluje se s klapkami rovnoměrně (obě se současně sklápí nebo vztyčují). Maximální výška přepadajícího paprsku vody přes vztyčené klapky je 0,5 m. Při dosažení 70 % sklopení klapek (cca 210 m3/s) a potřebě dalšího sklápění se z důvodu ochrany pohyblivých částí jezu uvolní brzdy pohonu a klapky se ponechají ve vznosu. Při dalším zvyšování přítoku hladina v nadjezí již překročí kótu 204,51 m n.m. a dále stoupá a při ovlivněném průtoku Q100 dosáhne úrovně 207,02 m n.m. (čtení na lati 521 cm). Výše uvedenou manipulací dojde k ovlivnění kapacity jezu hlavně pro průtoky s větší četností opakování. Při ovlivněném průtoku Q100 se započtením vlivu levobřežní inundace je ovlivnění již minimální (cca 3 cm). Při opadávání povodně a poklesu hladiny v nadjezí na kótu 204,51 m n.m. se klapky připojí k pohonu a postupně se zvedají. Při povodňových průtocích musí obsluha odběrného zařízení BorsodChem MCHZ sledovat hladinu v usazovací nádrži a manipulací udržovat hladinu v usazovací nádrži na takové výši, aby byly zabezpečeny odběry a zároveň nedošlo k překročení maximální přípustné hladiny v usazovací nádrži. Maximální přípustná hladina v usazovací nádrži je na kótě 206,61 m n.m. (čtení na lati 480 cm). Při této kótě je průtok v Odře cca 730 m3/s.