A-4 MANIPULAČNÍ PRAVIDLA VÝZNAMNÝCH VODNÍCH DĚL

Žermanice - Lučina km 26,860

Kategorie VD (dle vyhlášky 471/2001 Sb. o TBD) I.

Správce: Povodí Odry, s.p.

Rozdělení prostoru nádrže (výškový systém Bpv)

  Kóta Zatopená plocha Objem
  min. max. [mil. m2] [mil. m3]
Stálé nadržení 267,6 274,3 0,025-0,278 0,012-0,982
Zásobní prostor 274,3 291,1 0,278-2,172 0,982-19,455
Retenční ovladatelný 291,1 293,5 2,172-2,471 19,455-25,027

Vlastní hráz

 • Délka koruny hráze (včetně křídel) 499,50 m
 • Šířka koruny hráze 9,03 m
 • Kóta koruny hráze 295,68 m n.m.
 • Výška nade dnem 31,50 m

Spodní výpusti

 • Ocelové potrubí 2 x 1200 mm
 • Rozstřikovací uzávěry 2 x 1100 mm
 • Osa spodních výpustí 267,10 m n.m.
 • Kapacita levé spodní výpusti při max. retenční hladině 17,70 m3/s
 • Kapacita pravé spodní výpusti při max. retenční hladině 16,60 m3/s

Bezpečnostní zařízení - přeliv

 • Kóta přelivné hrany 291,23 až 291,29 m n.m.
 • Výška hrazeného pole 2,20 m
 • Počet segmentů délky 8 m 3
 • Kóta prahu vývaru 263,90 m n.m.
 • Kapacita jednoho pole přelivu 57,60 m3/s

Odběr vody

ArcelorMittal Ostrava

 • ocelové potrubí 2 x 900 mm
 • kóta osy odběru 269,10 m n.m.

Biocel

 • ocelové potrubí 800 mm

Manipulace za velkých vod

Dostoupí-li hladina v nádrži kóty 291,10 m n.m., tj. hladiny zásobního prostoru, řídí se velikost odtoku z nádrže spodními výpustmi v závislosti na přítoku do nádrže a to tak, že odtok je roven přítoku až do hodnoty 20 m3/s. Při dalším stoupání přítoku do nádrže je odtok z nádrže udržován na hodnotě 20 m3/s a plní se ochranný prostor nádrže. V případě, že na vzestupné větvi povodňové vlny je dosažena kóta hladiny v nádrži 292,60 m n.m., je nutno odtok z nádrže zvýšit na 40 m3/s, při dosažení kóty hladiny v nádrži 293,40 m n.m. je nutno zvýšit odtok z nádrže tak, aby hladina v nádrži již dále nestoupala. Po následném poklesu přítoku a v případě, že odtok je větší nebo roven hodnotě 40 m3/s, je nutno zachovat dosažené otevření spodních výpustí a segmentů bezpečnostního přelivu, v případě že by odtok z nádrže klesal pod 40 m3/s je nutno tuto hodnotu otevíráním spodních výpustí nebo segmentů bezpečnostního přelivu udržet, a to až do poklesu hladiny v nádrži na kótu 292,60 m n.m. Po poklesu hladiny na kótu 292,60 se odtok z nádrže snižuje (postupným uzavíráním spodních výpustí nebo segmentů bezpečnostního přelivu tak, aby nedošlo ke stoupání hladiny) na hodnotu 20 m3/s. Pod kótou 292,60 je ochranný prostor nádrže prázdněn setrvalým odtokem 20 m3/s až do poklesu hladiny na kótu zásobního prostoru nádrže. V případě, že na poklesové větvi povodňové vlny je dosažena kóta hladiny v nádrži 293,40 m n.m., je nutno zvýšit odtok z nádrže tak, aby hladina v nádrži již dále nestoupala. V případě, že odtok je větší nebo roven hodnotě 20 m3/s, je nutno zachovat dosažené otevření spodních výpustí nebo segmentů bezpečnostního přelivu. V případě, že by odtok z nádrže klesal pod 20 m3/s, je nutno tuto hodnotu otevíráním spodních výpustí udržet, a to až do poklesu hladiny v nádrži na kótu zásobního prostoru nádrže.

Neškodný odtok je 60 m3/s.