A-4 MANIPULAČNÍ PRAVIDLA VÝZNAMNÝCH VODNÍCH DĚL

VN Starý Jičín

Kategorie VD (dle vyhlášky 471/2001 Sb. o TBD) IV.

Správce: Povodí Odry, s.p.

Rozdělení prostoru nádrže (výškový systém Bpv)

  Kóta Zatopená plocha Objem
  min. max. [mil. m2] [mil. m3]
Stálé nadržení 290,6 295,5 0-0,146 0-0,3
Zásobní prostor 295,5 303,05 0,146-0,761 0,3-3,303
Retenční ovladatelný 303,05 303,31 0,761-0,784 3,303-3,504
Retenční neovladatelný 303,31 304,39 0,784-0,897 3,504-4,409

Vodní nádrž Starý Jičín se nachází na toku Grasmanka (Jičina) v řičním km 4,663, cca 3km jihozápadně od města Nový Jičín. Malá víceúčelová vodní nádrž Starý Jičín byla uvedena do provozu v roce 1976. Je využívána k udržování, případně k nadlepšování, minimálního zůstatkového průtoku v korytě potoka pod hrází, k transformaci povodňových průtoků - ochrana Nového Jičína, ke sportovnímu rybolovu a rekreaci.

Vodní nádrž jako významný krajinotvorný prvek vytváří podmínky pro zvýšení ekologické stability území a existenci flóry a fauny v nádrži a přilehlém okolí.

Jedná se o zemní sypanou hráz, opevnění vzdušné strany hráze zatravněním. Návodní strana hráze je v dolní části opevněna kamenným pohozem, výše pak zatravněním. Koruna hráze o šířce 5,0 m je průjezdná. Výpustný objekt tvoří požerák s dlužovou stěnou a šoupátkem o světlosti DN 300 mm. Bezpečnostní přepad je situován v levém zavázání hráze. Je vybudován jako kolmý k ose hráze, délky 2 x 10 m, vývar délky 12 m, šířky ve dně 4 m. Celý tlumící objekt je opevněn kamennou dlažbou tl. 400 mm do betonu.

Základní technické údaje

 • Plocha povodí 6,00 km2
 • Kóta koruny hráze 314,90 m n.m.
 • Délka hráze v koruně 265,0 m
 • Max. výška hráze 6,40 m
 • Hladina stálého nadržení 311,00 m n.m.
 • Hladina maximální 314,10 m n.m.
 • Hladina bezpečnostního přepadu 313,55 m.n.m.
 • Objem při hladině stál. nadržení 28,7 tis. m3
 • Objem při max. hladině 142,3 tis. m3
 • Zatopená plocha při max. hladině 61 400 m2
 • Zaručený odtok 0,005 m3/s (5 l/s)