A-4 MANIPULAČNÍ PRAVIDLA VÝZNAMNÝCH VODNÍCH DĚL

VN Kletné

Kategorie VD (dle vyhlášky 471/2001 Sb. o TBD) IV.

Správce: Povodí Odry, s.p.

Rozdělení prostoru nádrže (výškový systém Bpv)

  Kóta Zatopená plocha Objem
  min. max. [mil. m2] [mil. m3]
Stálé nadržení 290,6 295,5 0-0,146 0-0,3
Zásobní prostor 295,5 303,05 0,146-0,761 0,3-3,303
Retenční ovladatelný 303,05 303,31 0,761-0,784 3,303-3,504
Retenční neovladatelný 303,31 304,39 0,784-0,897 3,504-4,409

Vodní nádrž Kletné se nachází na Kletenském potoce v řičním km 4,942, cca 2km severozápadně od obce Suchdol nad Odrou. Víceúčelová vodní nádrž Kletné byla vybudována v70-tých letech 20-tého století a uvedena do provozu 1977. Je využívána k transformaci povodňových průtoků a jejich převádění mimo obec Suchdol nad Odrou, k udržování, případně k nadlepšování, minimálního zůstatkového průtoku v korytě Kletenského (Suchdolského) potoka pod hrází, k individuální rekreaci a sportovnímu rybolovu.

Vodní nádrž jako významný krajinotvorný prvek vytváří podmínky pro zvýšení ekologické stability území a existenci flóry a fauny v nádrži a přilehlém okolí.

Jedná se o zemní sypanou hráz, opevnění vzdušní strany hráze zatravněním. Návodní strana hráze opevněna dole kamennou rovnaninou, nad maximální hladinou vody pak dlažbou z lomového kamene do cementové malty. Koruna hráze je asfaltová, průjezdná. Samostatné vypouštěcí zařízení přístupné z koruny hráze je tvořeno požerákem s ovládáním pomocí kanalizačního šoupátka světlosti DN 1200 mm. V požeráku je stálá úroveň hladiny udržována dlužovou stěnou. Bezpečnostní přepad je umístěn v pravém okraji hráze. Jde o pravoúhlé lomené jezové těleso s celkovou délkou 22 m, vybudované z lomového kamene tl. 300 mm na cementovou maltu. Odpadní koryto bezpečnostního přelivu je přemostěno v prodloužení koruny hráze. Průjezd po hrázi je nutný pro příjezd na přilehlé chatoviště. Nad vodní nádrží je dodatečně vybudován lapač splavenin.

Základní technické údaje

 • Plocha povodí 7,1 km2
 • Kóta koruny hráze 305,50 m n.m.
 • Délka hráze v koruně 175,62 m
 • Max. výška hráze 10,9 m
 • Hladina zásobní 303,90 m n.m.
 • Hladina maximální 304,60 m n.m.
 • Kóta bezpečnostního přepadu 304,20 m.n.m.
 • Objem při hladině stál. nadržení 38,7 tis. m3
 • Objem při max. hladině 54,6 tis. m3
 • Zatopená plocha při max. hladině 17 250 m2
 • Zaručený odtok 0,004 m3/s (4 l/s)