A-4 MANIPULAČNÍ PRAVIDLA VÝZNAMNÝCH VODNÍCH DĚL

VN Hať

Kategorie VD (dle vyhlášky 471/2001 Sb. o TBD) IV.

Správce: Povodí Odry, s.p.

Rozdělení prostoru nádrže (výškový systém Bpv)

  Kóta Zatopená plocha Objem
  min. max. [mil. m2] [mil. m3]
Stálé nadržení 290,6 295,5 0-0,146 0-0,3
Zásobní prostor 295,5 303,05 0,146-0,761 0,3-3,303
Retenční ovladatelný 303,05 303,31 0,761-0,784 3,303-3,504
Retenční neovladatelný 303,31 304,39 0,784-0,897 3,504-4,409

Vodní nádrž Hať se nachází na vodním toku Bečva v říčním km 4,356 na západním okraji intravilánu obce Hať, v oblasti soutoku potoků Bečva a Darkovického potoka.

Vodní nádrž Hať byla uvedena do provozu 1976 a v roce 2007 zde byla provedena rekonstrukce. V současnosti je hlavním účelem transformace povodňových průtoků a akumulace pro nadlepšení průtoků pod hrází v obci Hať.

Jedná se o zemní sypanou hráz, opevnění návodní strany zdola betonovými panely, pak pohozem hrubým kamenivem, horní část zatravněním, vzdušní strana hráze opevněna zatravněním. Koruna hráze je tvořena betonovými panely, je pojízdná pro mechanizaci. Sdružený objekt betonový s vypouštěcím kanalizačním šoupátkem DN 1000 mm a kanalizačním šoupátkem DN 300 mm. Udržování stálé hladiny řešeno dlužovou stěnou. Bezpečnostní přeliv je řešen oboustranným přepadem dl. 6,0 m na kótě 225,0 m n.m. Objekt je osazen u nátoku vodočetnou latí. Výtoková část je řešena betonovým U profilem 3,0 x 1,5 – 3,0 m, délka je 6,6 m. Pod výtokem je vývar dl. 11,4 m. Vývar je ukončen kamenným prahem s osazením Thompsonovým přepadem a šikmou vodočetnou latí.

Základní technické údaje

 • Plocha povodí 11,20 km2
 • Kóta koruny hráze 231,5 m n.m.
 • Délka hráze v koruně 226,0 m
 • Max. výška hráze 5,27m
 • Hladina provozní 223,00 m n.m.
 • Hladina maximální 225,60 m n.m.
 • Kóta bezpečnostního přepadu 225,00 m.n.m.
 • Objem při hladině zásobní 23,5 tis. m3
 • Objem při max. hladině 277 tis. m3
 • Zatopená plocha při max. hladině 16,04 ha
 • Zaručený odtok 0,005 m3/s (5 l/s)