A-4 MANIPULAČNÍ PRAVIDLA VÝZNAMNÝCH VODNÍCH DĚL

VN Dvorce

Kategorie VD (dle vyhlášky 471/2001 Sb. o TBD) IV.

Správce: Povodí Odry, s.p.

Rozdělení prostoru nádrže (výškový systém Bpv)

  Kóta Zatopená plocha Objem
  min. max. [mil. m2] [mil. m3]
Stálé nadržení 290,6 295,5 0-0,146 0-0,3
Zásobní prostor 295,5 303,05 0,146-0,761 0,3-3,303
Retenční ovladatelný 303,05 303,31 0,761-0,784 3,303-3,504
Retenční neovladatelný 303,31 304,39 0,784-0,897 3,504-4,409

Malá vodní nádrž Dvorce se nachází na Černém potoce v řičním km 0,150 (levostranný přítok VT Lobník), severovýchodně u obce Dvorce.

Vodní nádrž Dvorce byla vybudována v roce 1998. Z hlediska vodohospodářského i energetického bez širšího využití. Hlavní účel nádrže je krajinotvorný pro zlepšení ekologických funkcí a estetického účinku krajiny. Vedlejší účel nádrže je sportovní rybaření a rekreační koupání na vlastní nebezpečí.

Jedná se o zemní homogenní hráz, návodní svah hráze je v horní části svahu opevněn kamennou rovnaninou, vzdušný svah hráze je opevněn zatravněním a v patě je proveden patní drén, zaústěný pod vyústěním spodní výpusti. Bezpečnostní přeliv je boční ze železobetonu, délka přelivné hrany 23 m, odpadní koryto obdélníkového tvaru ze železobetonu. V úseku zaústění do toku je provedeno opevnění dna a svahů. Nápustné zařízení je tvořeno jednoduchým rozdělovacím objektem, tvořeným zemní hrázkou. Výpustné zařízení je řešeno ŽB přepadovou šachtou předsazenou před hrází s šoupátkem DN 800 a drážkami pro osazení dlužové stěny. Výpustné potrubí z ŽB Js 1000 mm.

Základní technické údaje

  • Plocha povodí 7,45 km2
  • Kóta koruny hráze 541,00 m n.m.
  • Délka hráze v koruně 106,0 m
  • Hladina stálého nadržení 540,00 m n.m.
  • Hladina maximální 540,40 m n.m.
  • Hladina bezpečnostního přepadu 540,00 m.n.m.
  • Objem při hladině stál. nadržení 19,5 tis. m3
  • Objem při max. hladině 22 tis. m3
  • Zatopená plocha při max. hladině 1,6 ha
  • Zaručený odtok 0,012 m3/s (12 l/s)