A-4 MANIPULAČNÍ PRAVIDLA VÝZNAMNÝCH VODNÍCH DĚL

VN Bílovec

Kategorie VD (dle vyhlášky 471/2001 Sb. o TBD) IV.

Správce: Povodí Odry, s.p.

Rozdělení prostoru nádrže (výškový systém Bpv)

  Kóta Zatopená plocha Objem
  min. max. [mil. m2] [mil. m3]
Stálé nadržení 290,6 295,5 0-0,146 0-0,3
Zásobní prostor 295,5 303,05 0,146-0,761 0,3-3,303
Retenční ovladatelný 303,05 303,31 0,761-0,784 3,303-3,504
Retenční neovladatelný 303,31 304,39 0,784-0,897 3,504-4,409

Vodní nádrž Bílovec se nachází na potoce Jamník v říčním km 5,635, na severovýchodě města Bílovec.

Víceúčelová vodní nádrž Bílovec byla vybudována v letech 1963 – 1964. Je využívána k udržování, případně k nadlepšování, minimálního zůstatkového průtoku v korytě potoka pod hrází, k transformaci povodňových průtoků, ke sportovnímu rybolovu, rekreaci a k akumulaci vody pro odběr firmy Sugal s.r.o. – technologická a závlahová voda.

Vodní nádrž jako významný krajinotvorný prvek vytváří podmínky pro zvýšení ekologické stability území a existenci flóry a fauny v nádrži a přilehlém okolí.

Jedná se o zemní sypanou hráz, opevnění vzdušné strany hráze zatravněním, návodní strana hráze v dolní části bez opevnění po lavičku na kótě 268,65 m n.m., nad lavičkou je opevněna pohozem z lomového kamene. Sdružený funkční objekt je tvořen otevřeným požerákem a na něj navazujícím bezpečnostním přepadem. K manipulaci slouží kanalizační šoupátko DN 500 mm, před ním je dvojitá dlužová stěna. Bezpečnostní přepad tvoří dvě souběžné přepadové hrany o celkové délce 27,60 m. Odpad od BP je tvořen monolitickým obdélníkovým propustem hrází š. 2 400 mm a v. 3 300 mm. Na něj navazuje vývařiště dl. 12,0 m, hl. 600 mm, navazujících 5 m kamenným záhozem opevněného koryta potoka přechází do přirozeného koryta. Na konci vzdutí hladiny nádrže je usazovací nádrž k zachycení splavenin.

Základní technické údaje

 • Plocha povodí 15,30 km2
 • Kóta koruny hráze 270,40 m n.m.
 • Délka hráze v koruně 130,0 m
 • Max. výška hráze 5,0 m
 • Hladina zásobní 269,15 m n.m.
 • Hladina maximální 269,65 m n.m.
 • Kóta bezpečnostního přepadu 269,15 m.n.m.
 • Objem při hladině stál. nadržení 72 tis. m3
 • Objem při max. hladině 93 tis. m3
 • Zatopená plocha při max. hladině 45 300 m2
 • Zaručený odtok 0,009 m3/s (9 l/s)