A-4 MANIPULAČNÍ PRAVIDLA VÝZNAMNÝCH VODNÍCH DĚL

Těrlicko - Stonávka km 12,450

Kategorie VD (dle vyhlášky 471/2001 Sb. o TBD) I.

Správce: Povodí Odry, s.p.

Rozdělení prostoru nádrže (výškový systém Bpv)

  Kóta Zatopená plocha Objem
  min. max. [mil. m2] [mil. m3]
Stálé nadržení 251,6 258,2 0-0,344 0-0,645
Zásobní prostor 258,2 275,6 0,344-2,397 0,645-22,657
Retenční ovladatelný 275,6 276,2 2,397-2,495 22,657-24,125
Retenční neovladatelný 276,2 277,46 2,495-2,684 24,125-27,392

Vlastní hráz

 • Délka koruny hráze 617,00 m
 • Šířka koruny hráze 6,80 m
 • Kóta koruny hráze 279,01 - 279,11 m n.m.
 • Vrch těsnícího jádra 278,40 m n.m.
 • Maximální výška hráze nade dnem původního údolí 25,05 m

Spodní výpusti

 • Ocelové potrubí 2 x 1 400 mm
 • Kóta prahu nátoku do spodních výpustí (pravé a levé) 257,60 a 253,20 m n.m.
 • Kóta osy spodních výpustí u výtoku 251,60 m n.m.
 • Kóta dna vývaru 248,00 m n.m.
 • Kóta prahu vývaru 249,60 m n.m.
 • Kapacita spodních výpustí při hladině 277,50 m n.m. (pravé a levé) 18,70+20,30 m3/s

Bezpečnostní zařízení - přeliv

 • Délka přelivné hrany 48,00 m
 • Kapacita přelivu při hladině 277,40 m n.m. 84,00 m3/s
 • Kóta přelivné hrany 276,16 - 276,22 m n.m.
 • Kóta prahu vývaru 249,13 m n.m.

Odběr vody (možný z obou větví)

 • Ocelové potrubí z pravé spodní výpusti 1 400 mm
 • Ocelové potrubí z pravé spodní výpusti 1 000 mm

Manipulace za velkých vod

VD Těrlicko není prvkem vodohospodářské soustavy Povodí Odry a manipulace na VD Těrlicko nejsou tedy obsaženy v manipulačním řádu vodohospodářské soustavy Povodí Odry. Manipulace jsou prováděny dle manipulačního řádu VD Těrlicko a dle následujících zásad. Dostoupí-li hladina v nádrži kóty 275,60 m n.m., tj. hladiny zásobního prostoru, zvětšuje se velikost odtoku z nádrže spodními výpustmi v závislosti na přítoku do nádrže tak, že odtok je roven přítoku až do hodnoty 35 m3/s. Při dalším stoupání přítoku do nádrže je odtok z nádrže roven 35 m3/s a plní se ovladatelný ochranný prostor nádrže. V případě dosažení kóty hladiny v nádrži 276,30 m n.m. (tj.úrovně bezpečnostního přelivu) a dalšího stoupání hladiny je celkový odtok z nádrže udržován přivíráním spodních výpustí na hodnotě 35 m3/s. V případě dalšího stoupání hladiny je nutno při dosažení kóty 277,36 m n.m. zvýšit odtok spodními výpustmi tak, aby pokud možno hladina v nádrži již dále nestoupala. Tato velikost odtoku spodními výpustmi zůstává zachována až do poklesu přítoku do nádrže na hodnotu 35 m3/s. Po následném poklesu přítoku do nádrže pod hodnotu 35 m3/s je ochranný prostor nádrže prázdněn 35-ti m3/s až do poklesu hladiny v nádrži na kótu 275,60 m n.m.

Neškodný odtok je 40 m3/s.