A-4 MANIPULAČNÍ PRAVIDLA VÝZNAMNÝCH VODNÍCH DĚL

Slezská Harta - Moravice km 55,825

Kategorie VD (dle vyhlášky 471/2001 Sb. o TBD): I.

Správce: Povodí Odry, s.p.

Rozdělení prostoru nádrže (výškový systém Bpv)

Letní období Kóta Zatopená plocha Objem
(květen - říjen): min. max. [mil. m2] [mil. m3]
Stálé nadržení 435,5 452 0-1,253 0-7,566
Zásobní prostor 452 495,5 1,253-8,372 7,566-189,577
Retenční ovladatelný 495,5 496,83 8,372-8,739 189,577-200,954
Retenční neovladatelný 496,83 498,8 8,739-9,325 200,954-218,74
Zimní období Kóta Zatopená plocha Objem
(listopad - duben) min. max. [mil. m2] [mil. m3]
Stálé nadržení 435,5 452 0-1,253 0-7,566
Zásobní prostor 452 496 1,253-8,508 7,566-193,797
Retenční ovladatelný 496 496,83 8,508-8,739 193,797-200,954
Retenční neovladatelný 496,83 498,8 8,739-9,325 200,954-218,74

Vlastní hráz

 • Délka koruny hráze 540,00 m
 • Šířka koruny hráze 13,00 m
 • Kóta koruny hráze (nejnižší úroveň v ose komunikace) 500,80 m n.m.
 • Vrch těsnícího jádra 499,80 m .n.m.
 • Max. výška hráze 65,80 m

Odběrná věž, spodní výpusti

Odběrná okna (osa odběru)

 • odběr 1 457,00 m n.m.
 • odběr 2 467,00 m n.m.
 • odběr 3 477,00 m n.m.
 • odběr 4 487,00 m n.m.

Spodní výpusti v odběrné věži

 • vtok (práh česlí) 435,50 m n.m.
 • práh návodních uzávěrů
  • hradidla 436,00 m n.m.
  • stavidla 436,50 m n.m.

Spodní výpusti na vzdušní straně hráze

 • osa rozstřikovacích uzávěrů 437,00 m n.m.
 • dno komory rozstřikovacích uzávěrů 435,00 m n.m.

Kapacita spodních výpustí při

 • max. hladině zásobního prostoru 2 x 44,5 m3/s

Bezpečnostní zařízení - přeliv

 • Koruna pevného přelivu 496,83 - 496,87 m n.m.
 • Délka přelivné hrany 31,40 m
 • Kapacita přelivu (při hladině 498,80 m n.m.) 189 m3/s
 • Práh vývaru 434,40 m n.m.

Manipulace za velkých vod:

Dostoupí-li hladina v nádrži kóty hladiny zásobního prostoru, řídí se velikost odtoku z nádrže spodními výpustmi v závislosti na přítoku do nádrže a to tak, že odtok je roven přítoku až do hodnoty 30 m3/s. Při dalším stoupání přítoku do nádrže zůstává odtok spodními výpustmi na hodnotě 30 m3/s a plní se ochranný ovladatelný prostor nádrže. Po dosažení úrovně bezpečnostního přelivu - kóty 496,83 m n.m. - je odtok z nádrže dále udržován postupným uzavíráním spodních výpustí na hodnotě 30 m3/s. Poté, co odtok přelivem vzroste nad 30 m3/s, uzavřou se spodní výpusti. V případě, že je dosažena kóta hladiny v nádrži 498,80 m n.m., je nutno pokud možno zvýšit odtok z nádrže otevřením spodních výpustí tak, aby pokud možno hladina v nádrži již nestoupala. Při sestupu hladiny v nádrži na kótu 498,80 m n.m. se uzavírají spodní výpusti při zachování klesání hladiny v nádrži. Po následném poklesu přítoku do nádrže pod hodnotu 30 m3/s je ochranný prostor nádrže prázdněn setrvalým odtokem 30 m3/s (zajišťováno postupným otevřením spodních výpustí) až do poklesu hladiny na kótu zásobního prostoru.

Režimy prázdnění nádrže:

Jednotlivé režimy prázdnění se vyhlašují jako mimořádná opatření za krizových situací, při technických poruchách a podobně. Volba příslušného režimu prázdnění se provede podle charakteru a naléhavosti situace. O vyhlášení režimu prázdnění je neprodleně informován vodoprávní úřad. Režimy prázdnění popisují různé způsoby vypouštění nádrže Slezská Harta, které se liší podle mezní velikosti odtoků a dodržení mezní rychlosti klesání hladiny.

Režim P1

 • maximální rychlost klesání hladiny je 0,5 m za den
 • maximální odtok je 30 m3/s

Přesné hodnoty stanoví technická komise v předem vypracovaném materiálu Postup manipulace.

Režim P2

 • je dodržena mezní rychlost poklesu hladiny 0,5 m za den
 • není brán ohled na velikost neškodného průtoku v korytě Moravice pod nádrží Kružberk.

Režim P3

 • není dodržena mezní rychlost poklesu hladiny
 • není brán ohled na velikost neškodného průtoku v korytě Moravice pod nádrží Kružberk

Odtok z nádrže je limitován pouze maximální kapacitou spodních výpustí.

Neškodný odtok je 60 m3/s.