A-4 MANIPULAČNÍ PRAVIDLA VÝZNAMNÝCH VODNÍCH DĚL

Kružberk - Moravice km 45,030

Kategorie VD (dle vyhlášky 471/2001 Sb. o TBD): I.

Správce: Povodí Odry, s.p.

Rozdělení prostoru nádrže (výškový systém Bpv)

  Kóta Zatopená plocha Objem
  min. max. [mil. m2] [mil. m3]
Stálé nadržení 399,6 413,6 0-0,821 0-4,019
Zásobní prostor 413,6 428,50* 0,821-2,517 4,019-28,598
Retenční ovladatelný 428,5 431,1 2,517-2,802 28,598-35,525

*) z provozních důvodů je žádoucí v zásobním prostoru nepřekračovat kótu hladiny 428,10 m n.m.

Vlastní hráz

 • Délka koruny hráze 280,00 m
 • Šířka koruny hráze (šířka komunikace) 9,50 m (7,00 m)
 • Kóta koruny hráze 434,60 m n.m.

Spodní výpusti

 • Ocelové potrubí 2 x 1 800 mm
 • Kóta osy spodní výpusti 402,10 m n.m.
 • Kóta prahu vývaru 399,10 m n.m.
 • Kapacita při max. hladině 2 x 49,4 m3/s

Bezpečnostní zařízení - přeliv

 • Délka přelivné hrany 5 x 11,05 = 55,25 m
 • Kapacita přelivu při maximální hladině 5 x 106,00 m3/s
 • Kóta pevné přelivné hrany 428,10 m n.m.
 • Kóta dna vývaru 396,45 m n.m.
 • Kóta prahu vývaru 399,10 m n.m.
 • Výška hrazeného pole 3,00 m

Odběr vody

Blok 16

 • Kóty etáží odběru v levé větvi (pro rybné hospodářství) 408,60 m n.m
 • teleskopem 422,10 až 416,20 m n.m.
 • Kóty etáží odběru v pravé větvi (pro HC III) 408,60 a 423,60 m n.m.

Štola

 • Kóta dna horního vtoku 420,10 m n.m.
 • Kóta dna dolního vtoku 407,60 m n.m.

Manipulace za velkých vod

Dostoupí-li hladina v nádrži kóty 428,50 m n.m., tj. hladiny maximálního zásobního prostoru, řídí se velikost odtoku z nádrže v závislosti na přítoku do nádrže a to tak, že odtok je roven přítoku až do hodnoty 35 m3/s. Při dalším stoupání přítoku do nádrže je odtok z nádrže udržován na hodnotě 35 m3/s a plní se ochranný prostor nádrže. Po dosažení kóty hladiny v nádrži 430,10 m n.m. je odtok roven 70 % přítoku. V případě, že takto stanovený odtok je nižší než 35 m3/s, vypouští se 35 m3/s. Při dosažení kóty hladiny v nádrži 431,00 m n.m. je nutno zvýšit odtok z nádrže tak, aby hladina pokud možno již dále nestoupala (s ohledem na kapacitu výpustných zařízení a bezpečnostního přelivu). Na poklesové větvi povodně (po kulminaci přítoku) se odtok nesnižuje, dokud hladina v nádrži neklesne pod kótu 430,10 m n.m. Při poklesu hladiny pod kótu 430,10 m n.m. je odtok roven přítoku, minimálně však 35-ti m3/s až do vyprázdnění ochranného prostoru (na kótu 428,50 m n.m.). Veškeré hodnoty uváděné jako odtok jsou celkovým odtokem z nádrže včetně průtoku přes elektrárnu HC I. Při prázdnění nádrže Slezská Harta režimy „P1” až „P3” budou průtoky bez jakékoli transformace Kružberkem přepouštěny do Moravice. Při režimech „P2” a „P3” bude překročen neškodný průtok.

Neškodný odtok je 35 m3/s.