A-4 MANIPULAČNÍ PRAVIDLA VÝZNAMNÝCH VODNÍCH DĚL

VN Bravantice

Kategorie VD (dle vyhlášky 471/2001 Sb. o TBD) IV.

Správce: Povodí Odry, s.p.

Rozdělení prostoru nádrže (výškový systém Bpv)

  Kóta Zatopená plocha Objem
  min. max. [mil. m2] [mil. m3]
Stálé nadržení 290,6 295,5 0-0,146 0-0,3
Zásobní prostor 295,5 303,05 0,146-0,761 0,3-3,303
Retenční ovladatelný 303,05 303,31 0,761-0,784 3,303-3,504
Retenční neovladatelný 303,31 304,39 0,784-0,897 3,504-4,409

Vodní nádrž Bravantice se nachází na Bravantickém potoce (pravostranném přítoku Seziny) v říčním km 0,425 v Bravanticích, cca 4 km východně od města Bílovec.

Malá vodní nádrž Bravantice byla vybudována v 60. letech jako závlahová nádrž pro zavlažování okolních pozemků. V současnosti je využívána k udržování, případně k nadlepšování, minimálního zůstatkového průtoku v korytě potoka pod hrází, k transformaci povodňových průtoků, ke sportovnímu rybolovu. Vodní nádrž jako významný krajinotvorný prvek vytváří podmínky pro zvýšení ekologické stability území a existenci flóry a fauny v nádrži a přilehlém okolí.

Jedná se o zemní sypanou hráz, opevnění vzdušné strany hráze zatravněním. Návodní strana hráze opevněna v dolní části štěrkovým pohozem, na kótě 247,00 m n.m. je vytvořena lavička šířky 1,0 m, opevněná makadamem, nad lavičkou je návodní strana opevněna na šikmou délku 1,0 m kamennou dlažbou do štěrkopískového lože. Koruna hráze je zpevněná makadamem, průjezdná. Vypouštěcí zařízení je tvořeno požerákem z betonových skruží DN 1500, kde je umístěna dlužová stěna. Výpustné potrubí má DN 600 mm. Vyústění potrubí je betonovým čelem do vývařiště délky 5000 mm. Dno a břehy vývařiště jsou zpevněny dlažbou z lomového kamene, ukončení betonovým prahem. Pod vývařištěm je zaústěno odpadní koryto bezpečnostního přepadu. Bezpečnostní přepad je umístěn u pravého zavázání hráze. Jde o boční přepad se širokou korunou s celkovou délkou 15 m, vybudovaný z lomového kamene tl. 250 mm do betonu. V betonové patce jsou osazeny šikmé česle, zabraňující uniku ryb při vyšších stavech hladiny.

 • Plocha povodí 3,70 km2
 • Kóta koruny hráze 248,00 m n.m.
 • Délka hráze v koruně 131,0 m
 • Max. výška hráze 6,5 m
 • Hladina stálého nadržení 243,55 m n.m.
 • Hladina zásobní 247,10 m n.m.
 • Hladina maximální 247,50 m n.m.
 • Kóta bezpečnostního přepadu 247,10 m.n.m.
 • Objem při hladině stál. nadržení 4,57 tis. m3
 • Objem při zásobní hladině 54,9 tis. m3
 • Objem při max. hladině 66,9 tis. m3
 • Zatopená plocha při max. hladině 31 400 m2
 • Zaručený odtok 0,002 m3/s (2 l/s)