A-4 MANIPULAČNÍ PRAVIDLA VÝZNAMNÝCH VODNÍCH DĚL

Baška - Baštice km 2,200

Kategorie VD (dle vyhlášky 471/2001 Sb. o TBD) IV.

Správce: Povodí Odry, s.p.

Rozdělení prostoru nádrže (výškový systém Bpv)

  Kóta Zatopená plocha Objem
  min. max. [mil. m2] [mil. m3]
Stálé nadržení 314,59 318,59 0,011-0,244 0-0,408
Zásobní prostor 318,59 320,62 0,244-0,323 0,408-0,984
Retenční neovladatelný 320,62 320,92 0,323-0,332 0,984-1,082

Těleso hráze

 • Délka koruny hráze 962,61 m
 • Šířka koruny hráze 2,50 m
 • Kóta koruny hráze 321,53 m n.m.
 • Maximální výška hráze (typ A: km 0,00 - 0,35) 7,86 m
 • Vrch těsnícího jádra 321,13 m n.m.

Manipulační objekt

 • Ocelová spodní výpust délky 2 m 1 x 800/900 mm
 • Kóta dna spodní výpusti 313,00 m n.m.
 • Tlamový profil spodní výpusti 2040/1700 mm
 • Délka tlamového profilu 24,70 m
 • Kóta vyústění tlamového profilu 312,70 m n.m.
 • Podélný sklon tlamového profilu 1%
 • Výška manipulačního objektu 9,75 m
 • Kapacita spodní výpusti 7,34 m3/s

Přeliv, spadiště a skluz

 • Kóta přelivné plochy pevné části přelivu 319,77 m n.m.
 • Kóta horní hrany ozubu pevné části přelivu 319,87 m n.m.
 • Kóta horní hrany zahrazeného vaku 320,62 m n.m.
 • Hrazená výška vaku 0,85 m
 • Šířka zahrazeného vaku 2,4 m
 • Celkový objem vaku 25,73 m3
 • Délka přelivu 24,50 m
 • Šířka spadiště pod přelivem 2,5 až 4,0 m
 • Podélný sklon dna spadiště pod přelivem 22,3%
 • Délka skluzu 93,7 m
 • Šířka skluzu ve dně 3,0 m
 • Kapacita přelivu při maximální hladině 320,92 m n.m. 40,00 m3/s
 • Délka vývaru (společný pro přelivu a spodní výpusti) 13,00 m
 • Šířka vývaru ve dně v místě závěrečného prahu vývaru 3,00 m
 • Kóta prahu vývaru 311,49 m n.m.
 • Hloubka vývaru 1,00 m

Manipulace za velkých vod

úplného sklopení vaku. Po prvotním spuštění vaku na odtok cca 5 m3/s se při stoupání hladiny pokud možno vypouští přitékající množství vody do nádrže při doporučeném optimálním kolísání hladiny 320,62 až 320,80 m n.m. Po příjezdu obsluhy, obsluha vypne automatické ovládání vaku a postupně otevírá spodní výpust a to až do plného otevření (kapacita cca 6 m3/s) a následně pokračuje ve sklápění vaku tak, aby hladina v nádrži pokud možno nepřekročila kótu 320,80 m n.m. Pokud hladina dále stoupá, vak se úplně vypustí a otevře se na plnou kapacitu i potrubí minimálního průtoku. Na sestupné větvi se vak postupně napouští a udržuje se hladina v nádrži pokud možno mezi kótami 320,62 až 320,80 m n.m. Při snížení odtoku na cca II. SPA (10 m3/s) se plnění vaku přechodně zastaví a zavírá se spodní výpusť až do úplného uzavření. Následně se dále dopouští vak a plnění se ukončí po dosažení hladiny v nádrži 320,52 m n.m. Následně se nastaví minimální průtok pod hrází a uvede se do provozu automatické ovládání vaku.

Neškodný odtok je 35 m3/s.