A-4 MANIPULAČNÍ PRAVIDLA VÝZNAMNÝCH VODNÍCH DĚL

VN Bartošovice I

Kategorie VD (dle vyhlášky 471/2001 Sb. o TBD) IV.

Správce: Povodí Odry, s.p.

Rozdělení prostoru nádrže (výškový systém Bpv)

  Kóta Zatopená plocha Objem
  min. max. [mil. m2] [mil. m3]
Stálé nadržení 290,6 295,5 0-0,146 0-0,3
Zásobní prostor 295,5 303,05 0,146-0,761 0,3-3,303
Retenční ovladatelný 303,05 303,31 0,761-0,784 3,303-3,504
Retenční neovladatelný 303,31 304,39 0,784-0,897 3,504-4,409

Vodní nádrž Bartošovice I se nachází na Bartošovickém potoce v říčním km 6,124, v Bartošovicích 6 km severovýchodně od města Nový Jičín. Vodní nádrž Bartošovice I byla provedena jako suchá protipovodňová ochranná nádrž z roku 1967. V roce 1996 byla původní suchá nádrž přepracována na nádrž se stálým nadržením vody při zachování její protipovodňové funkce a zvýšení bezpečnosti díla. Jedná se o zemní sypanou hráz, opevnění vzdušné strany hráze zatravněním. Návodní strana hráze je v dolní části opevněna kamenným pohozem, výše pak zatravněním. Koruna hráze o šířce 5,0 m je průjezdná. Výpustný objekt tvoří požerák s dvojitou dlužovou stěnou a šoupátkem o světlosti DN 1 500 mm. Bezpečnostní přepad je z lomového kamene tvaru kachního zobáku, umístěný nad spodní výpustí v násypu hráze se skluzem zaústěným do společného vývaru.

Základní technické údaje

 • Plocha povodí 14,4 km2
 • Kóta koruny hráze 265,10 m n.m.
 • Délka hráze v koruně 242,5 m
 • Max. výška hráze 8,5 m
 • Hladina stálého nadržení 258,40 m n.m.
 • Hladina maximální 264,50 m n.m.
 • Kóta bezpečnostního přelivu 263,75 m.n.m.
 • Objem při hladině stál. nadržení 19 tis. m3
 • Objem při max. hladině 957 tis. m3
 • Zatopená plocha při max. hladině 301 850 m2
 • Zaručený odtok 0,013 m3/s